VÝZVA SSS – ZACHRÁŇME KLUB SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV!

11.10.2015 14:01

* AK CHCETE PODPORIŤ VÝZVU, KLIKNITE NA TENTO RIADOK *

(Zoznam signatárov je pod textom Výzvy SSS.)

Neakceptovateľný postup firmy Arthur DS, s. r. o., vo veci Klubu slovenských spisovateľov na Laurinskej 2 v Bratislave

Klub slovenských spisovateľov vyše tridsaťpäť rokov slúžil slovenskej spisovateľskej obci, vydavateľským a časopiseckým redaktorom či publicistom i ďalším umelcom a vzdelancom. Bol miestom osobných aj pracovných stretnutí mnohých osobností slovenskej literatúry, umenia a vedy, ktorých prínos do našej národnej kultúry je neoceniteľný.

Klub do roku 2013 prevádzkoval Literárny fond. Po uzavretí nájomnej zmluvy nevýhodnej pre Spolok slovenských spisovateľov s firmou Arthur DS, s. r. o., ktorý požiadal súd o jej vyhlásenie za neplatnú, sa, žiaľ, prevádzka klubu skončila. Po kratšej letnej prestávke sa prevádzka obnovila – na základe iniciatívy spisovateľov a vedúceho klubu Ondreja Antovszkého. Dňa 20. júla t. r. sme sa – v ozname na vstupných dverách do budovy – s poľutovaním dozvedeli, že Klub spisovateľov končí. Spolok slovenských spisovateľov vzápätí vyzval nájomcu – firmu Arthur DS, s. r. o., aby nezmenila účel využívania tradičného klubu spisovateľov a zachovala jeho fungovanie.

Navzdory tomu sa však 27. júla t. r. objavil nad vstupným schodiskom do Klubu slovenských spisovateľov veľký baner s nápisom ARTHUR NIGHT CLUB a s vyobrazením striptízovej tanečnice, ktorý avizuje otvorenie nočného striptízového klubu v priestoroch Klubu slovenských spisovateľov.

Toto jednostranné úsilie nájomcu budovy firmy Athur DS zriadiť – bez konzultácie so Spolkom slovenských spisovateľov ako 50 % spoluvlastníkom budovy – v priestoroch klubu nočný striptízový klub považujeme za poburujúci a provokatívny zámer znehodnocujúci genia loci Klubu slovenských spisovateľov. O to väčšmi, že uvedený zámer nemá žiadnu oporu ani v zmluve o prenájme, na ktorú sa Arthur DS odvoláva ako na platnú, napriek tomu, že zmluva je predmetom súdnej žaloby vo veci jej neplatnosti.

Z uvedených dôvodov sa obraciame na ministra kultúry Slovenskej republiky Marka Maďariča s návrhom na zaradenie Klubu slovenských spisovateľov do zoznamu kultúrnych pamiatok – vrátane jeho interiéru, reliéfnych portrétov slovenských spisovateľov od významných slovenských sochárov (ktoré sa t. č. nachádzajú v depozite Literárneho fondu) a umeleckej plastiky Trojstrom – vývoj slovanského písma od akad. sochárky Ľudmily Cvengrošovej (ktorá bola inštalovaná vo foyer nad vstupom do klubu), ako aj v kontexte, že autorom pôvodnej architektonickej štúdie budovy v klasickom vydaní vrátane Klubu slovenských spisovateľov na Laurinskej 2 v Bratislave bol jeden z našich najvýznamnejších architektov 20. storočia prof. Jozef Lacko, o. i. projektant mostu SNP v Bratislave.

Zároveň žiadame firmu Arthur DS, aby bezodkladne rokovala so SSS ako relevantným partnerom i s Literárnym fondom o ďalšej prevádzke Klubu slovenských spisovateľov.

Obraciame sa na spisovateľskú, umeleckú komunitu a celú kultúrnu verejnosť s výzvou na podporu úsilia zachrániť Klub slovenských spisovateľov!

SVOJU PODPORU MÔŽETE VYJADRIŤ VYPLNENÍM FORMULÁRA.

__________________________________________________________

Signatári Výzvy SSS – Zachráňme Klub slovenských spisovateľov!

1. Miroslav Bielik, básnik, predseda SSS

2. Jaroslav Rezník, básnik, čestný predseda SSS

3. Pavol Dinka, spisovateľ, podpredseda SSS

4. Ján Tazberík, básnik, tajomník SSS, člen PSSS

5. Štefan Cifra, básnik, šéfredaktor Literárneho týždenníka, predseda KK SSS

6. Vincent Šabík, literárny vedec, kulturológ, zakladajúci šéfredaktor Literárneho týždenníka

7. Štefan Moravčík, básnik

8. Boris Brendza, básnik, šéfredaktor Dotykov, člen PSSS

9. Oliver Šabík, architekt, vedúci realizácie budovy Domu spisovateľov na Laurinskej 2 v Bratislave, v ktorej sídlilo vydavateľstvo Slovenský spisovateľ, autor súčasného interiérového riešenia Klubu slovenských spisovateľov

10. Gustáv Murín, spisovateľ, publicista

11. Margita Ivaničková, poetka, členka PSSS

12. Viera Švenková, prozaička, redaktorka

13. Matúš Kučera, historik, člen PSSS

14. Július Balco, prozaik, člen PSSS

15. Bystrík Šikula, prozaik, šéfredaktor Slovenských pohľadov

16. Ján Čomaj, autor literatúry faktu, člen PSSS

17. Peter Mišák, básnik, publicista, podpredseda SSS pre členské otázky a regionálne odbočky

18. Roman Michelko, publicista, riaditeľ vydavateľstva SSS, člen PSSS

19. Jozef Zavarský, básnik, člen PSSS

20. Jozef Vladár, historik, člen PSSS

21. Jana Borguľová, spisovateľka, členka PSSS

22. Jozef Mikloško, poslanec NR SR, člen PSSS

23. Anton Hrnko, historik, publicista, člen KK SSS

24. Dalimír Stano, básnik, editor, člen PSSS

25. Emil Holečka, básnik, člen PSSS

26. Teodor Križka, básnik, šéfredaktor Kultúry, člen PSSS

27. Pavol Tomašovič, básnik, člen PSSS

28. Eva Fordinálová, literárna vedkyňa, Skalica

29. Vladimíra Komorovská, prozaička, tajomníčka AOSS a SC PEN, členka SSS

30. Ján Pakan, akademický maliar

31. Radislav Kendera, básnik, šéfredaktor periodika Rozhľady po kultúre a umení, člen KK SSS

32. Tatiana Jaglová, novinárka, spisovateľka

33. Martin Chudík, básnik, člen SSS a SC PEN

34. Anna Gurtlerová, učiteľka ZUŠ Handlová, spisovateľka

35. Michaela Nahálková, knihovníčka (medzinárodná výmena) – UK SAV

36. Andrej Maťašík, Slovenská akadémia vied, Akadémia umení v Banskej Bystrici

37. Marta Hlušíková, spisovateľka, Rimavská Sobota

38. Gabriela Rothmayerová, novinárka, spisovateľka, Bratislava

39. František Koreň, historik, Dolný Kubín

40. Marek Holka, právnik

41. Lukáš Perný, kulturológ, hudobník, Komjatice

42. Michaela Laškodyová, Reinigungs – Firma Botošová, Košice

43. Pavol Stuchlý, prozaik, Istebné

44. Matej Horňák, študent

45. Ľudovít Majer, elektrotechnický inžinier, aforista, epigramik, básnik, Banská Bystrica

46. Mária Pažmová, študentka vysokej školy

47. Veronika Šikulová, spisovateľka, Modra

48. Dagmar Batisová, manažérka, Poprad

49. Lucia Lovecká, Zákaznícky servis

50. Viera Benková, poetka, B. Petrovec, Srbsko

51. Gabriel Németh, invalidný dôchodca, Čierna nad Tisou

52. Mária Chudíková, inžinierka

53. Viktor Holečko, výtvarník, Studienka

54. Michael Augustín, doktorand, Ústav politických vied SAV

55. Viktor Timura, filozof, kulturológ, Bratislava

56. Ivan A. Petranský, historik, Bratislava

57. Filip Huszár, študent, Lučenec

58. Anna Kováčová, lekárka, publicistka, prekladateľka

59. Radoslav Mariňák, konštruktér, Čierne

60. Lýdia Jergušová-Vydarená, výtvarníčka, Bratislava

61. Bibiana Lenartová, dôchodkyňa, Žilina

62. Silvia Antalíková, vychovávateľka, autorka, Stupava

63. Nora Valová, prekladateľka

64. Július Lomenčík, vysokoškolský pedagóg, Filozofická fakulta UMB Banská Bystrica, člen SSS

65. Ľudovít Števko, publicista, Bratislava

66. Lucia Štasselová, architektka

67. Zuzana Hynková, právnička

68. Jela Plencnerová, architektka

69. Ján Ruman, politológ, manažér

70. Milan Vároš, člen SSS, nositeľ Rádu Ľudovíta Štúra

71. Peter Papšo, vysokoškolský učiteľ, spisovateľ, Banská Bystrica

72. Igor Chovan, advokát

73. Jana Papšová, pedagogická pracovníčka, Banská Bystrica

74. Ladislav Čarný, výtvarník, pedagóg VŠVU, Bratislava

75. Katarína Tóthová, vysokoškolská profesorka, Právnická fakulta UK, Bratislava

76. Martina Schwarzová, personalistka

77. Barbora Brezovská, študentka

78. Katarína Jandová, psychologička, Bratislava

79. Ivan Hampl, podnikateľ, Bratislava

80. Blažej Petrus, Bratislava

81. Danica Pauličková, akad. maliarka, Bratislava

82. Pavol Fabian, zverolekár, spisovateľ

83. Ondrej Kalamár, spisovateľ, Zvolen

84. Mária Turzová, doktorandka na STU BA

85. Anton Šteffek, živnostník

86. Václav Šuplata, spisovateľ, scenárista

87. Alena Szabová, učiteľka MŠ

88. Adriena Richterová, prekladateľka

89. Martina Monošová, spisovateľka, dizajnérka, členka SSS, Pezinok

90. Leopold Moravčík, novinár a spisovateľ

91. Ladislav Serdahély, riaditeľ, Literárny fond, Bratislava

92. Juraj Šebo, spisovateľ

93. Stanislav Muntág, Matica slovenská

94. Gabriela Spustová, redaktorka, spisovateľka, Suchá nad Parnou

95. Miroslav Demák, spisovateľ, prekladateľ, Bratislava

96. Milan Čarňanský, bývalý spisovateľ, Spišská Nová Ves

97. Petr Orság, vysokoškolský učiteľ, Bratislava

98. Jitka Bezúrová, výtvarníčka a poetka, Slovenská výtvarná únia, Senec

99. Bedrich Formánek, docent FEI STU – dôchodca, člen SSS, Bratislava

100. Dana Kumar, manažérka pre vzdelávanie, Babylon Academy jazyková agentúra

101. Timotea Vráblová, literárna vedkyňa

102. Ľubomír Pajtinka, šéfredaktor periodík Rodina a škola a Učiteľské noviny, Bratislava

103. Miroslava Avramovová-Čierna, jazykovedkyňa, publicistka, Bratislava

104. Marcela Morsztýnová, právnička, Bratislava

105. Štefan Haviar, zástupca šéfredaktora Slovenských pohľadov

106. Pavol Varga, novinár, Marianka

107. Milan Holub, novinár-dôchodca, člen SSS, Dunajská Lužná

108. Mária Kovalčíková, výtvarná teoretička a výtvarníčka, Bratislava

109. Etela Farkašová, literárna vedkyňa, spisovateľka

110. Hana Košková, spisovateľka

111. Zuzana Hábeková, študentka FiF UK

112. Ľubo Olach, spisovateľ, básnik, Bratislava

113. František Bradáč,  dôchodca, Košice

114. Anton Čulen, predseda Aliancie za nedeľu – Slovensko o. z., Bratislava

115. Žaneta Kurcinová, Habovka

116. Radoslav Matejov, šéfredaktor Knižnej revue

117. Miroslav Bartoš, MÚ Turčianske Teplice, básnik, výtvarník

118. Ingrid Lukáčová, poetka, členka SSS, Sečovce

119. Dušan Mikolaj, spisovateľ, člen SSS

120. Martin Borko, verejná politika a verejná správa

121. Miloslav Dubec, teoretický fyzik, dôchodca, Bratislava

122. Jozef Smida, publicista, Bratislava

123. Artur Smida, Bratislava

124. Oliver Vadovič, Bratislava

125. Martina Vadovičová, Levice

126. Eva Benešová, Bratislava

127. Miroslav Košťany, dôchodca, Sereď

128. Kristián Čura, spisovateľ, básnik, prekladateľ, Prešov

129. Benjamín Škreko, novinár, Trnava

130. Etela Čárska, muzikologička, publicistka, Bratislava

131. Viliam Komora, Matica slovenská

132. Vladimír Blaho, publicista a operný kritik, Bratislava

133. Stanislav Brtoš, duchovná osoba, Ružomberok

134. Lucia Halová, prekladateľka v slobodnom povolaní

135. Pavol Ičo, publicista, učiteľ, Košice

136. Edita Gavorová, advokátka, Bratislava

137. Katarína Janšáková, študentka, Trnava

138. Beata Vargová-Kuracinová, poetka, Trnava

139. Andrej Sýkora, ekonóm, Žilina

140. Katarína Gajdošová, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava

141. Erika Košická, administratívna pracovníčka, Bratislava

141. Anna Šebestová, lexikografka, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Bratislava

143. Július Chudík, štátny zamestnanec, Bratislava

144. Tatiana Blichová, Trenčín

145. Jana Melicherová, čitateľka, Zvolen

146. Katarína Hudecová, členka SSS, Trenčianske Teplice

147. Júlia Behýlová, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava

148. Ján Kamenistý, novinár, prekladateľ, Bratislava

149. Martin Slobodník, vysokoškolský pedagóg, Bratislava

150. Adam Balvoň, študent

151. Miroslav Pius, spisovateľ a historik, nositeľ Veľkej medaily sv. Gorazda MŠ SR, člen PSSS

152. Milan Gonda, knihovník, člen SSS, Martin

153. Vladimír Farkaš, vedecký pracovník SAV, Bratislava

154. Zuzana Farkašová, učiteľka, Bratislava

155. Martin Vladik, básnik, člen SSS, Poprad

156. Jaroslava Kuchtová, SŠ učiteľka, spisovateľka, Žilina

157. Tomáš Tepper, spisovateľ, Praha

178. Jana Judinyová, publicistka, referentka, Trnava

159. Ľuboš Jurík, publicista, Bratislava

160. Ján Mráz, maliar, Mníchov

161. Peter Glasnák, ekonóm

162. Katarína Balleková, dialektologička, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava

163. Ľubica Dvornická, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava

164. Emil Benčík, novinár, spisovateľ a prekladateľ, Bratislava

165. Radoslava Rusňáková, reportérka, Bratislava

166. Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, Praha

167. Martin Prebudila, redaktor Novosadského rozhlasu, Stará Pazova, Srbsko

168. Miroslav Janek, novinár, publicista, spisovateľ, prekladateľ, Bratislava

169. Marcel Slávik, Združenie domových samospráv, Bratislava

170. Monika Ščevovichová, novinárka, Bratislava

171. Desana Dudášová, fotografka, Bratislava

172. Miroslav Musil, historik, publicista, sprievodca, člen SC PEN, Bratislava

173. Emil Polák, novinár, Bratislava

174. Martina Krahulcová, odborná referentka, BBSK, Dúbravica

175. Soňa Herényiová, výtvarníčka, Bratislava

176. Katarína Dudová, vysokoškolská pedagogička, UKF Nitra

177. Marika Smoroňová, študentka, Nová Ľubovňa

178. Marián Moncman, podnikateľ, Zeleneč

179. Vladimíra Hudáková, prekladateľka, Ivanka pri Dunaji

180. Dominik Smrek, spisovateľ, vydavateľ, Bratislava

181. Jozef Sivák, vedecký pracovník SAV, prekladateľ, Bratislava

182. Silvia Slezáková, štátna zamestnankyňa

183. Martin Činovský, výtvarník, pedagóg UK, Bratislava

184. Elena Štefková, dôchodkyňa, Bratislava

185. Anton Péteri, básnik, člen SSS, Ružomberok

186. Ľubomír Podušel, historik umenia, Bratislava

187. Marcel Lalkovič, Ružomberok

188. Samuel Rešetár, študent, Nemcovce

189. Zdena Viziová, dôchodkyňa, Bratislava

190. Miroslav Danaj, prednosta chirurgickej kliniky, Ružindol

191. Natália Sivoková, výskum, Nitra

192. Ľudomír Molitoris, generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku, nositeľ Radu Bieleho dvojkríža

193. Marián Tkáč, Matica slovenská, Martin

194. Viera Valachovičová Ryšavá, predsedníčka o. z. Femina – Klub slovenských spisovateliek

195. Ružena Šípková, poetka, Myjava

196. Daniela Troppová, členka výboru SAN, Bratislava

197. Dušan Tropp, novinár, Bratislava

198. František Baloha, učiteľ, dôchodca, Závadka nad Hronom

199. Klára Jamrichová, študentka Filozofickej fakulty UK, Dolný Lopašov

200. Igor Válek, šéfredaktor magazínu Slovensko

201. Dušan Jarjabek, operný spevák, poslanec Národnej rady SR, Bratislava

202. Ľubica Štefaniková, spisovateľka, Prešov

203. Viliam Turian, dôchodca, Bratislava

204.  Michal Paluga, študent FTF VŠMU, Dolný Kubín

205.  Alexander Molnár, výtvarný fotograf, Bratislava

206. Anna Lysá, Univerzita Komenského, Bratislava

207. Marián Minárik Častovský, Bratislava

208. Tomáš Winkler, Martin

209. Elena Lichá Zábranská,  publicistka, Bratislava

210. Erika Petrašková, stredoškolská učiteľka, Prešov

211. Milan Polák, divadelný kritik a historik, Bratislava

212. Marián Parkányi, Bratislava

213. Nina Kujovičová, čitateľka slovenskej literatúry

214. Jarmila Veľká, akad. maliarka, členka SVÚ, Bratislava

215. Jarmila Malíková, členka tímu správy daní, Bratislava

216. Ján Majcher, dôchodca, Handlová

217. Michal Chudík, študent, Bratislava

218. Tomáš Turner, opatrovateľ, autor, Trenčín-Opatová

219. Ivor Švihran, Bratislava

220. Nina Hulmanová, právnička, Bratislava

221. Katarína Pucovská, zodpovedná redaktorka potrálu www.kulpin.net, Kulpín, Srbsko

222. Anna Lisá, na dôchodku, Liptovský Mikuláš

223. Andrej Jaroš, kunsthistorik a galerista, Flatgallery, Bratislava

224. Ľubica Fedorovová, SZČO, Bratislava

225. Vladislav Stanko, podnikateľ, CZECHOSLOVAK REAL, Praha, ČR

226. Andrea Janečková, administratívna pracovníčka, Bratislava

227. Viera Revallová, dôchodkyňa, Banská Bystrica

228. Ladislav Hrubý, učiteľ, Krásno nad Kysucou

229. Leonard Slivka, dôchodca, Zalužice

230. Dušan Davidov, režisér-slobodné povolanie, Košice

231. Irena Gyengeová, matrikárka, Reca

232. Tomáš Haviar, architekt, publicista

233. Michaela Haviarová, kunsthistorička

234. Jozef Banáš, spisovateľ, Bratislava

235. Ján Maršálek, básnik, publicista, Svinná

236. Katarína Škandíková, historička umenia, Bratislava

237. Mária Bátorová, Ústav svetovej literatúry SAV a Pedagogická fakulta UK Bratislava, Bratislava

238. Jozef Bátora, Katedra Archeológie UK Bratislava a AÚSAV Nitra, Bratislava

239. Viliam Jablonický, publicista, historik kultúry, Bratislava

240. Lujza Jablonická, pedagogička, Bratislava

241. Oto Nováček, architekt, Ružomberok

242. Dagmar Fillová, štátna správa, Banska Bystrica

243. Oľga Chudá, štátny zamestnanec, Bratislava

244. Maroš Servátka, profesor experimentálnej ekonómie, Macquarie Graduate School of Management, Sydney

245. Magdaléna Petrufová, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava

246. Zuzana Dolinayová Kutliková, andragogička, Bratislava

247. Jozef Heriban, spisovateľ, scenárista, predseda SC PEN, podpredseda AOSS, Bratislava

248. Eduard Samlek, spisovateľ, publicista, člen SSS, Tlmače

249. Jozef Leikert, spisovateľ, vysokoškolský pedagóg, Bratislava

250. Eva Černochová, pedagogička, Bratislava

251. Květa Fulierová, výtvarníčka, Bratislava

252. Tamara Šimončíková Heribanová, spisovateľka, publicistka, Bratislava

253. Marián Servátka, diplomat, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Bratislava

254. Vladimír Koláček, žurnalista-fotograf HK Dukla, Trenčianske Stankovce

255.  Viera Kovalová-Gabajová, dôchodkyňa, Bratislava

256. František Ďuriš, dôchodca, administrátor, Bánovce nad Bebravou

257. Alexander Halvoník, literárny kritik, Bratislava

258. Peter Kováč, dôchodca, Bratislava

259. Paula Sabolová, spisovateľka, Bratislava

260. Jana Liptáková, scenáristka a dramaturgička, Bratislava

261. Radana Štrbáková, VŠ učiteľka, Univerzita Komenského v Bratislave

262. Ján Vyhnálik, právnik, Bratislava

263. Katarína Popracová, copywriterka, textárka, Bratislava

264. Andrej Trebatický, chemik – dôchodca, Bratislava

265. Štefan Kováč Adamov, katolícky kňaz a člen SSS, Rybník

266. Ján Kačala, jazykovedec, Bratislava

267. Juraj Holub, marketér, Bratislava

268. Ivan Červeň, dôchodca, Bratislava

269. Magda Baloghová, redaktorka, Bratislava

270. Claude Baláž, historik, Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života, zahraničných Slovákov, predseda, Bratislava

271. Ján Šintál, spisovateľ, Piešťany

272. Ivan Szabó, senior, Bratislava

273. Rút Lichnerová, prozaička, výtvarná teoretička

274. Jozef Jankovič, výtvarník, Bratislava

275. Anna Šikulová, prekladateľka, Bratislava

276. Mária Hrkľová, publicistka, Dotyk ľudskosti, o.z.Touch of Humanity predsedníčka, Komárno

277. Matej Midriak, Bratislava

278. Ján Blaho, vysokoškolský učiteľ VŠMU, Bratislava

279. Jozef Vereš, vysokoškolský učiteľ, Nitra

280. Iveta Verešová, odborná metodička, Nitrianský samosprávný kraj

282. Eva Mokos, učiteľka na dôchodku, Levice

283. Veronika Zachová, učiteľka na dôchodku, Levice

284. Matúš Benkovič

285. Karol Ondriaš, vedecký pracovník, Bratislava

286. Zdenka Beckerová, spisovateľka, Rakúsko

287. Juraj Šefčík, evanjelický duchovný, Senica

288. Miroslav Brück, básnik, prozaik, Skalica

289. Eduard Grečner, filmový režisér, Bratislava

290. Alena Kanásová, poetka, členka SSS, Komjatice

291. Darina Gergelyova, kozmetická poradkyňa,

292. Peter Kočický, dizajnér

293. Jozef Maďar, študent VŠ, Sedlice

294. Michal Eliáš, dôchodca, literárny historik, Martin

295. Peter Stachovič, ekonóm, Holíč

296. Nikolas Sabján, študent, Kližská Nemá

297. a 298. Ján a Jarmila Hamarovci, dôchodcovia, Levice

299. Dagmar Mehešová, učiteľka, Bratislava

300. Lucia Rakúsová, herečka, speváčka, Pavlice

301. Mária Slezaková, Európska komisia, Malacky

302. Zsolt Kurina, učiteľ, klavirista

303. Pavol Urban, MZVaEZ SR, Ľubochňa

304. Petra Ševčíková, učiteľka, SOŠ Koceľova 26, Bratislava

305. Juraj Cintula, spisovateľ, Levice

306. Katarína Mikolášová, SZČO, Rosina

307. Ladislav Gavenčiak, učiteľ – dôchodca, Bratislava

308. Viera Hegerová, prekladateľka, Bratislava

309. Otto Gáťa, publicista, Žilina

310. Ottó Csámpai, sociológ

311.  Blažej Vittek, fotograf, Trnava

312. Ingrid Zachorecová, učiteľka, základná škola, Hurbanovo

313. Róbert Dlugoš, autor, Sedlice

314. Milan Jursa, výskumný pracovník, Bratislava

315. Pavel Debnár, nezamestnaný, Slovenská Ľupča

316. Gabriela Masaryková, stavebná ing., Bratislava

317. Eva Borecká, vysokoškolská pedagogička STU, Bratislava

318. Jana Zálešáková, OSVČ, Uherské Hradiště, ČR

319. Igor Piačka, akademický maliar, Pezinok

320. Júlia Piačková, akademická maliarka, Pezinok

321. Vlado Kalina, dôchodca, Bratislava

322. Michal Roman, profesor, historik slovanských literatúr, člen Spolku ukrajinských spisovateľov Slovenska, Prešov

323. Rasťo Piško, spisovateľ, Bratislava

324. Renáta Orlová, učiteľka, Komjatice

325. Vladimír Federič, učiteľ, Šurany

326. Daniela Eisenhammerová, dochodkyňa

327. Ján Valter, pedagóg, Filozofická fakulta UK, výtvarník, Bratislava

328. Marína Ungerová, autorka článkov o bývaní, architektúre, dizajne, Banská Bystrica

329. Mária Martincová, dôchodkyňa, Bratislava

330. Eduard Chmelár, rektor Akadémie médií

331. Oľga Fejdiová, dôchodkyňa

332. Otília Moravčíková, učiteľka Základná umelecká škola, Strečno

333. Milan Igor Chovan, pedagóg, Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku

334. Tatiana Sedláková, redaktorka, Bratislava

335. Naďa Hammarbergová, predsedníčka kultúrnej spoločnosti priateľov Milana Rúfusa, Stockholm

336. Naďa Hammarbergová, dôchodkyňa, Stockholm

337. Eva Majerníková, vedecká pracovníčka, Fyzikálny ústav SAV, Bratislava

338. Mária Guregová, dôchodkyňa

339. Ľudmila Priehodová, architektka, Banská Bystrica

340. Milica Majeriková-Molitoris, historička, publicistka, spisovateľka, Spolok Slovákov v Poľsku

341. Ladislav Neštiak, dôchodca, Bratislava

342. Jakub Ondruš, študent

343. Peter Uhlík, dôchodca, Brezová pod Bradlom

344. Ivica Ruttkayová, publicistka, autorka, Bratislava

345. Stojan Lekoski, prekladateľ, bibliograf, Budmerice

346. Gejza Hajdani, novinár-publicista, Bratislava

347. Pavol Madura, archivár, Matica slovenská, Martin

348. Michal Valent, lekár, ocenený Radom Ľ. Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj medicínskych vied v oblasti gynekológie, pôrodníctva a parazitológie

349. Štefan Konkol, spisovateľ, Štúrovo

350. Anna Vaďurová, ekonómka, Bratislava

351. Kristína Janegová, dôchodkyňa, Stará Turá

352. Roman Beňo, asistent redakcie

353. Anton Hykisch, spisovateľ, Bratislava

354. Pavel Duraj, dôchodca, Bratislava

355. Borivoj Medelský, dramaturg MČ Bratislava-Staré Mesto

356. Karol Horák, spisovateľ, dramatik, literárny a divadelný vedec, Košice

357. Milan Lechan, básnik, humorista, autor literatúry pre deti a mládež, Martin

358. Mišo Kováč Adamov, kultúrny a literárny historik, teatrológ, dramatik, Martin

359. Bohuš Rapoš, autor literatúry faktu, Bratislava

360. Peter Štrelinger, prozaik, autor literatúry faktu, novinár, Prostějov

361. Jozef Tuček, plukovník vo výslužbe, Bratislava

362. Jaroslav Chovanec, právnik, Bratislava

363. Jozef Dvorský, ekonóm, Bratislava

364. Sergej Makara, básnik, vysokoškolský pedagóg, Banská Bystrica

365. Eva Makarová, vysokoškolská pedagogička, Liptovský Hrádok

366. Larisa Holeščáková, učiteľka, Čadca

367. Eva Kováčová, učiteľka, Liptovský Hrádok

368. Ingrid Zámečníková, akad. maliarka, Bratislava

369. Katarína Mrazová, herečka, pedagogička, Tomášov

370. Simona Brezanová, artistka

371. Otakar Kořínek, prekladateľ, spisovateľ, predseda Rady Literárneho fondu, Bratislava

372. Jana Králiková, verejná činiteľka, Žilina

373. Dušan Janák, prekladateľ, Bratislava

374. Iveta Gladišová, vysokoškolská pedagogička, Košice

375. Peter Valo, spisovateľ, publicista, Bratislava

376. Eleonóra Valová, prekladateľka, Bratislava

377. Kajo Klatt, básnik, Bratislava

378. Ondrej Nagaj, básnik, Turčianske Teplice

379.  Vladimír Škuta, dôchodca, Liptovský Hrádok

380. Jozef Hvišč, univerzitný profesor, spisovateľ, Bratislava

381. Ingrid Majeriková, riaditeľka vydavateľstva GORALINGA

382. Zlata Matláková, poetka, Špačince

383. Adriana Ferenčíková, lingvistka, prekladateľka, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

384. Dagmar Šimunová, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava

385. Anna Iváková, manažérka, Bratislava

386. Jozef Bily, dôchodca,spisovateľ, člen SSS, Zvolen

387. Ivan E. Hnát, stredoškolský profesor v. v., básnik, člen SSS, Holíč

388. Juraj Šebesta, Mestská knižnica v Bratislave, riaditeľ

389. Zdenka Mahajová, kuchárka, Myjava

390. Gabriela Šuťáková, vedecká pracovníčka, dôchodkyňa

391. František Palonder, režisér a scenárista, Bratislava

392. Stanislava Judinyová, štátna úradníčka

393. Adam Gajdoš, študent architektúry, Bratislava

394. Renáta Olešňanová, učiteľka, Čadca

395. Anton Blaha, advokát, spisovateľ

396. Jozef Michalov, profesor, kňaz, spisovateľ

397. Ľuba Suchalová, výtvarníčka, Bratislava

398. Ladislav Hvižďák, robotník, Sobrance

399. Bohuslav Kortman, editor na dôchodku, Považská Bystrica

400. Peter Hraško, invalidný dôchodca, Ľadovo

401. Jozef Špaček, spisovateľ, Klub nezávislých spisovateľov, Skalica

402. Peter Barták, dôchodca, Bratislava

403. Rudolf Gallo, novinár, Bratislava

404. Milan Čechvala, publicista, dôchodca, Bratislava

405. Anna Andrášiková, dôchodkyňa, Bratislava

406. Peter Weiss, robotník, Brezno

407. Ladislav Dugovič, dôchodca, Bratislava

408. Ľubomír Dunaj, filozof, Strážske

409. Ján Miroslav Polák, dôchodca, Bratislava

410. Rudolf Slezák, dôchodca, Vysoká pri Morave

411. Matej Štepita, dôchodca, Liptovský Hrádok

412. Soňa Tomašových, čitateľka, Pezinok

413. Ján Šteuček, stavbár, dôchodca, Sučany

414. Peter Valček, spisovateľ, vysokoškolský pedagóg, Ivanka pri Dunaji

415. Erik Leško, politológ, Komárno

416. Zuzana Sinnová, žena v domácnosti, Bratislava

417. Vladimír Pavlík, dôchodca – internetový publicista, Považská Bystrica

418. Miloš Bača, historik, Nitra

419. Anton Hoffmann, dôchodca, Banská Bystrica

420. Jarmila Procházková, ekonómka, Bratislava

421. Margita Špaleková, lekárka, Lekárska fakulta UK, Bratislava

422. Milan Kupecký, humorista a publicista

423. Slávka Koleničová, spisovateľka, členka SC PEN, Bratislava

424. Vanda Vámošová, redaktorka, Bratislava

425. Lena Riečanská, spisovateľka, Bratislava

426. Mária Ďuranová, spisovateľka, Kysucké Nové Mesto

427. Blanka Hegedűšová, predavačka

428. Božena Slezákova, dôchodkyňa, Vysoká pri Morave

429. Miroslav Kapusta, dôchodca, básnik, Banská Bystrica

430. Adela Demeková, redaktorka, Studienka

431. Jozef Mokoš, básnik a dramatik

432. Igor Gallo, básnik a prozaik

433. Peter Znášik, hudobník

434. Dana Janebová, učiteľka, Šaľa

435. Ľubomír Illéš, hoteliér, Banská Bystrica

436. Miroslav Ľuba, právnik, KR PZ v Trnave, Leopoldov

437. Peter Juza, vysokoškolský učiteľ, Malacky

438. Jozef Sokira, ekonóm, Bratislava

339. Ján Janík, konateľ

440. Ján Palkovič, redaktor, Bratislava

441. Zdenko Luknár, humorista, Studienka

442. Marián Nemec, vysokoškolský učiteľ, Bratislava

443. Maja Živčicová, Nitra

444. Viera Vojtková, redaktorka seniorka, Bratislava

445. Eva Šimková, ekonómka, Bratislava

446. Daniel Bánoci, podnikateľ, Košice

447. Elena Slobodová, redaktorka, folkloristka, Bratislava

448. Hana Benediková-Polláková, prekladateľka, redaktorka, Bratislava

449. Zuzana Krajčovičová, pedagogička, Trnava

450. Sidónia Bieliková, dôchodkyňa, Martin

451. Branislav Bielik, strojník, Martin

452. Tomáš Frištacký, manžér projektov IT

453.  Nina Mikušová, prekladateľka, Trnava

454.  Viera Marušiaková, prekladateľka, Bratislava

455. Štefan Paulov, lekár-kardiológ, Nitra

456. Petr Žantovský, novinár a VŠ pedagóg, člen SC Pen, Rudná u Prahy, ČR

457. Ľubomír Dzurák, dôchodca, Nováky

458. Tibor Korečko, nezamestnaný, Kecerovce

459. Jana Adamčíková, zamestnankyňa knižnice, Prievaly

460. Jozef Bytčánek, redaktor, Bratislava

461. Peter Bulík, pedagóg, politik, spisovateľ

462. Tibor Kočík, básnik a publicista, Košice

463. Peter Mráz, učiteľ, Gymnázium Malacky, Kuklov

464. Silvia Gelvanicsová, učiteľka, Streda nad Bodrogom

465. Mária Kováčová, dôchodkyňa, býv. odbodná pracovníčka EÚ SAV, Dolný Kubín

466. Wanda Kutášová, technologička, Bratislava

467. Brigita Schmögnerová, ekonómka

468. Eva Kollárová, referentka, SPN-Mladé letá, Bratislava

469. Peter Holka, spisovateľ, Bratislava

470. Ružena Scherhauferová, spisovateľka, Sereď

471. František Škvrnda st., vysokoškolský pedagóg FMV EU Bratislava, Bratislava

472. Terézia Brodňanská, pedagogička, herečka,

473. Elena Račková, prekladateľka, Bratislava

474. Peter Závacký, aforista

475. Miroslav Josef Tomšů, autor poézie, študent, súkromný podnikateľ, Slušovice, ČR

476. Iveta Zaťovičová, realitná pracovníčka, korektorka, LX Reality s. r. o., LX preklady, s. r. o., Lučenec

477. Ladislav Neštiak st., dôchodca, Bratislava

478. Elena Penzes-Strobl, redaktorka, podnikateľka, Bratislava

479. František Vnuk, historik, Bratislava

480. Roman Kaliský-Hronský, novinár, Slovenské národné noviny, Bratislava

481. Ivor Ripka, jazykovedec, dôchodca, Bratislava

482. Štefan Martinkovič, Matica slovenská, Bratislava

483. Eva Hornišová, redaktorka vydavateľstva Regent

484. Marián Grupač, básnik a prozaik, zástupca šéfredaktora časopisu Dotyky, Čadca

485. Miloš Drastich, spisovateľ, publicista, recenzent, bádateľ, Bratislava

486. Jano Cíger z Mädokýša, prozaik, publicista, člen SC PEN, Martin

487. Igor Ondruška, organizátor 1. detského festivalu, Nitra

488. Ireney Baláž, básnik, esejista, publicista, člen výboru SC PEN a SSS, Bratislava

489. Martin Vlado, básnik, prozaik, člen SSS a SC PEN, Košice

490. Michal Haring, enviromentalista, výskumný pracovník, Poprad

491. Ondrej Herec, spisovateľ, zakladateľ teórie modernej fantastiky, Bratislava

492. Michal Chuda, básnik a prekladateľ, člen SSS, Bratislava

493. Matúš Nižňánsky, básnik, prekladateľ, Piešťany

494. Jana Štefánia Kuzmová, poetka, esejistka, Hlohovec

495. Natália Bucková, advokátka, Drahovce

496. Alena Brendzová, referentka, Bratislava

497. Imrich Bariak, básnik, autor literatúry pre deti, Bratislava

498. Erik Ondreička, básnik, člen SC PEN a KNS, Bratislava

499. Jozef Darmo, univerzitný pedagóg, Bratislava

500. Marek Mittaš, prozaik, Prievidza

501. Matúš Chrenko, organizátor 1. detského festivalu, Nitra

502. Vladimír Kolesár, bývalý televízny redaktor, filmový kritik, Bratislava

503. Lukas Ružarovský, básnik a bohém, Liverpool, UK

504. Milan Karabín, záhradník, Nitra

505. Valentová Marta, lekárka

506. Eva Rúčková, spisovateľka

507. Oľga Turisová, dôchodkyňa, Bratislava

508. Elena Stuppacherová, redaktorka, Bratislava

509. Martin Kubuš, prekladateľ, Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica

510. Miroslava Dudková, herečka, Bratislavské bábkové divadlo, Bratislava

511. Jozef Daník, básnik, Liptovský Mikuláš

512. Emil Borčin, šéfredaktor VEDY, vydavateľstva SAV

513. Andrej Ferko, matematik, autor trezorových filmov, Bratislava

514. Jana Pronská, slobodné povolanie/spisovateľka, Nálepkovo

515. Dušan Berek, vedec, Ústav polymérov SAV, Bratislava

516. Peter Švorc, vysokoškolský pedagóg, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov

517. Veronika Krasnohorská, spisovateľka

518. Ján Dziak, Kežmarok, dôchodca

519. Dalimír Hajko, univerzitný profesor, Žilinská univerzita, Bratislava

520. Viliam Apfel, publicista, spisovateľ, Bratislava

521. Miroslav Daniš, univerzitny profesor, historik, básnik, Kraľová pri Senci

522. Matej Mesároš, básnik, dôchodca, Bratislava

523. Zuzana Kováčová, vysokoškolská učiteľka, UKF Nitra, členka PSSS

524. Alexej Mikulášek, literárny kritik, Tuchoměřice, Česká republika

525. Danuša Lišková, vysokoškolská učiteľka, EU Bratislava, Veľký Biel

526. Elena Krišková, prekladateľka, Bratislava

527. Ivan V. Hudec, lekár a spisovateľ, Bratislava

528. Ábel Kráľ, jazykovedec, vysokoškolský pedagóg, bývalý politik a diplomat, Bratislava

529. Elena Bertoncini Zúbková, afrikanistka na dôchodku, Bratislava

530. Elena Cmarková, členka SSS, Banská Bystrica

531. Jarmila Cihová, Univerzita Komenského, Bratislava

532. Elena Diamantová, prekladateľka, Bratislava

533. Ján Mičko, Slovenská pošta, vedúci pracovník, Košice

534. Fedor Mikovič, publicista, spisovateľ literatúry faktu, Banská Bystrica

535. Jozef Lysý, vysokoškolský učiteľ, Bratislava

536. Silvia Duchková, odborná pracovníčka, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

537. Elena Vadovičová, MS SR, Bratislava

538. Nataša Ďurinová, prekladateľka, redaktorka, Bratislava

539. Pavel Fábry, dôchodca – publicista, Košice

540. Peter Viglaš, archivár, Bratislava

541. Milena Fucimanová, spisovateľka, členka Obce spisovateľov Českej republiky a členka PEN klubu Praha, Brno, ČR

542. Milan Hodál, básnik, epigramatik, manažér, ViOn, a.s., ZM, Nitra

543. Mária Ďubeková, literárna historička, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín, Oravská Polhora

544. Stanislava Mikušková, čitateľka, Čadca

545. Drahomíra Pechočiaková, poetka, Nitra

546. Milan Zelinka, spisovateľ, Humenné-Papín

547. Drahomíra Bollová, lekár - kardiológ, Nemocnica sv. Lukáša, Galanta

548. David Jordák, administratívny pracovník, Humenné

549. Ján Dudáš, vedec, vysokoškolský pedagóg-TU Košice, spisovateľ, Rozhanovce

550.  Katarína Vinceová, chemická inžinierka-dôchodkyňa, Ružomberok

551. Igor Vince, chemický inžinier-dôchodca, Ružomberok

552. Ferdinand Vrábel, historik, Bratislava

553. Martin GONO, riaditeľ, CLUB Travel Piešťany spol. s r. o., Krakovany na Slovensku

554. Ľuboslav Dinaj, dôchodca, Banská Bystrica

555. Ján Marcinko, právnik, Košice

556. Viliam Kitta, právnik, Bratislava

557. Lucia Hlavatá, študentka, Nové Zámky

558. Ľudovít Kiss, redaktor, prekladateľ, Bratislava

559. Alois Marhoul, člen Obce spisovateľov ČR, člen Českého centra Medzinárodného PEN klubu, Čisovice, ČR

560. Hana Contrerasová, prekladateľka, Šamorín

561. Zora Sirácka, redaktorka a prekladateľka, Bratislava

562. Zuzana Zamborská, hudobníčka, Bratislava

563. Peter Telúch, básnik, Bratislava

564. Anna Mária Rafajová, dôchodkyňa, Bratislava

565. Edita Kušnierová, historička umenia, dôchodkyňa, Rožňava

566. Marianna Grznárová, spisovateľka, Bratislava

567. Adolf Kobela, autor publikácií o miestnych osobnostiach, dôchodca, Bolešov

568. František Jaroš, lekár, Trenčín

569. Mária Pružincová, poetka, členka SSS, Bratislava

570. Ján Čápka, spisovateľ, člen SSS, Trnava

571. Martin Cádra, programátor-analytik, Bratislava

572. Andrea Novosedlíková, spisovateľka, Hlohovec

573. Pavol Boroň, advokát, Banská Bystrica

574. Anna Nečová, dôchodkyňa, Vtáčkovce, okr. Košice

575. Zdenka Nedomová, výtvarníčka, Sládkovičovo

576. Zdenka Slavíková, lekárníčka, Pelhřimov, ČR

577. Robert Engler, tavič

578. Róbert Balík, študent, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Záhorce

579. Zuzana Kuglerová, spisovateľka, členka SSS, Žilina

580. Kristína Taldíková, študentka, Veľký Krtíš

581. Jozef Rajtar, ekonóm, Bratislava

582. Jarmila Moosová, poetka, textárka, publicistka, Hodonín, ČR

583. Jela Paulovičová, učiteľka, Lučenec

584. Janette Raticová, analytička, Partizánska Ľupča

585. Ján Zambor, spisovateľ, Klub nezávislých spisovateľov, Bratislava

596. Katarína Badžgoňová, študentka, Beckov

587. Milan Bosák, dôchodca, Zemianska Olča

588. Ľubomír Bágeľ, dôchodca, Bratislava

589. Lenka Krivušová, administratívny pracovník, Martin

590. Mária Sýkorová, Kníhkupectvo Svojeť Bratislava, Bratislava

591. Jana Turianová, dôchodkyňa, Bratislava

592. Oľga Vavrová, publicistka, Dunajská Lužná

593. Mária Podstupková, študentka, Dunajská Lužná

594. Štefania Matejková, dôchodkyňa, Vyšné Repaše, okr. Levoča

595. Andrea Novosedlíková, spisovateľka, Hlohovec

596. Maria Tvarožková, bývala šéfredaktorka Slovenky, Bratislava

597. Pavel Hamžík Zemplínsky, literát, Trenčín

598. Juraj Noge, informatik, Bratislava

599. Jana Karovičová, administratívna pracovníčka, Lozorno

600. Peter Krahulec, dôchodca, Bratislava

601. Mária Kusá, Filozofická fakulta UK, Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava

602. Luboslava D'Agostino, prekladateľka, Montesilvano, Taliansko

603. Ján Mitana, stavbár, Rosina

604. Miroslav Šuňal, politológ, národný aktivista, Bratislava

605. Barbora Blašková, prekladateľka, Poprad

606. Barbora Truchlíková, prekladateľka, Bratislava

607. Renáta Turanová, spisovateľka, hunsthistorička, kurátorka, Osnabrück, Nemecko

608. Stanislav Hvozdík, psychológ, vysokoškolský učiteľ, Košice

609. Alexander T. Ruttkay, archeológ a historik, Nitra

610. Bohuš Bodacz, spisovateľ, literárny kritik, Bratislava

611. Ján Jurčo, univ. prof., literárny vedec, člen SSS, Prešov

612. Martin Jurčo, lekár, Olomouc

613. Gertrúda Jurčová, učiteľka, SD, Prešov

614. Juraj Kuniak, básnik, spisovateľ a vydavateľ, Kordíky

615. Marian Janík, dramatik, Bratislava

616. Ladislav Švihran, spisovateľ a novinár, Bratislava

617. Slavo Kalný, spisovateľ a novinár, Bratislava

618. Tibor Balogh, dôchodca, posledný stavbyvedúci ZSS, Žiar nad Hronom

619. Eva Macková, riaditeľka cestovnej kancelárie S-TOURS, s. r. o., Bratislava

620. Hedviga Kramárová, spisovateľka, novinárka, Bratislava-Karlova Ves

621. Viera Procházková, členka SSS, predseda Klubu autorov Považia

622. Otília Dufeková, Bratislava

623. Elena Šebová, psychologička, Bratislava

624. Viera Stanovská, dôchodkyňa, Detva-sídlisko

625. Silvia Halková, enviromentalistka, Bratislava

626. Štefan Packa, dôchodca, Demänovská Dolina

627. Pavol Klabník, dôchodca, Prešov

628. Beáta Baloghová, ekonómka, žurnalistka

629. Ján Bernadič, katolícky kňaz

630. František Mach, pôvodným povolaním sociológ a odborný pracovník v rezorte poľnohospodárstva, dlhoročný propagátor vidieckej turistiky, agroturistiky, osobitne vínnej turistiky, Modra

631. Dagmar Inštitorisová, vysokoškolská pedagogička, teatrologička, Bratislava

632. Ivan Sýkora, Bratislava

633. Matúš Veselý, vysokoškolák, študent žurnalistiky, Stropkov

634. Ján Kopina, dôchodca, Vranov nad Topľou

635. Anna Bednárová, dôchodkyňa, Žilina

636. Kamil Bednár, dôchodca, Trstená

637. Zora Staššová, Creative studio

638. Ivan Markovič, dôchodca, dip. Ing., Südstadt, Rakúsko

639. Dagmar Dubovská, účtovníčka, Liptovský Ján

640. Eva Drobná, čiteľka, spisovateľka, Hnutie kresťanských pedagógov Slovenska, Trnava

641. Jozef Šelestiak, vydavateľ, Tirna Trnava, Bratislava

642. Milada Zvozilová, dôchodkyňa, Bratislava

643. Dušan Kubinec, dôchodca, Utekáč

644. Robert Žilík, výtvarník, hudobník, regionalista, Mojmírovce

645. Dana Jančová, právnička, Bratislava

646. Dáša Plecfhová, TAM Panel Manager, TNS Slovakia, s. r. o., Bratislava

647. Eva Kristinová, SZČO

648. Gabriela Danyiová, administratívna pracovníčka, Bratislava

649. Miroslav Zvozil, IT, Bratislava

650. Lýdia Hrnčiarová, kunsthistorička, Bratislava

651. Ivan Štancel, učiteľ na gymnáziu, Kežmarok

652. Anna Hrabalová, členka literárneho klubu Omega Trenčín, Trenčín

653. Vladimír Rihák, redaktor, Bratislava

654. František Jahelka, dôchodca

655. Oľga Floreková, inžinierka

656. Jana Kramárová, študentka slovenského jazyka a literatúry, Martin

657. Eva Havasiová, úradníčka, Bratislava

658. Juraj Bocian, záhradný architekt, Vrbové

659. Ľubomír Páleník, psychológ, Malinovo

660. František Mandát, spisovateľ a nakladateľ, Praha

 

(Zoznam postupne dopĺňame)

VÁŽENÉ SIGNATÁRKY – VÁŽENÍ SIGNATÁRI,

ďakujeme, že ste podporili VÝZVU SSS – ZACHRÁŇME KLUB SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV a zároveň vyjadrujeme vieru, že aj naďalej budete podporovať úsilie Spolku slovenských spisovateľov o záchranu Klubu. O vývoji situácie Vás budeme priebežne informovať na internetových stránkach Spolku slovenských spisovateľov a Literárneho týždenníka. Obsiahlejšiu informáciu napokon prinesieme aj v tlačenom vydaní Literárneho týždenníka, ktorý však vychádza až 26. augusta t. r. – s nádejou, že dovtedy Klub slovenských spisovateľov bude patriť opäť spisovateľom, umelcom a vzdelancom, teda našej kultúrnej verejnosti.

ŠTEFAN CIFRA, šéfredaktor Literárneho týždenníka, administrátor internetovej a facebookove stránky SSS a internetovej stránky LT

 

(Uverejnené 29. 07. 2015 11:55, aktualizované 30. 07. 2015, 31. 07. 2015, 01. 08. 2015, 02.08.2015, 03.08.2015; 04.08.2015; 05.08.2015; 06.08.2015; 2. 9. 2015; 20. 9. 2015; 23. 9. 2015; 3. 10. 2015; 25.09.2015 04:15; 05.10.2015 12:15; 11.10.2015 14:01; 8. 11. 2015; 31. 11. 2105; 8. 12. 2015; 11. 12. 2015; 12. 12. 2015; 12. 1. 2016; 14. 1. 2016; 11. 5. 2016; 18. 9. 2016)