Vyhlásili štvrťstoročnicu Gorazdovho literárneho Prešova (Uzávierka súťaže: 15. októbra 2020)

Gorazdov literárny Prešov (GLP) významne napĺňa poslanie svätogorazdovskej tradície – približovanie života a diela nášho prvovzdelanca a prvosvätca a najmä myšlienkový presah tohto diela do našej národnej a kultúrnej prítomnosti. Sv. Gorazda možno považovať za prvého po mene známeho literáta-spisovateľa a prekladateľa slovenského pôvodu. Pripisuje sa mu autorstvo omšovej knihy Kyjevské listy, spoluautorstvo na dielach Život Konštantína a Život Metoda. P. J. Šafárik, E. Paulíny, Š. Ondruš, Ľ. Bosák i ďalší bádatelia uvažujú pri Živote Metoda o jeho plnom autorstve. Gorazd sa výraznou mierou pričinil aj o prvé preklady do staroslovenského jazyka, najmä o preklad knihy kníh Biblie, ale aj o literárne, pedagogické, právnické a iné texty.

Profilovaním tejto odborno-umeleckej aktivity organizátori prispievajú k odbornej starostlivosti o taký fundamentálny fenomén národa, jeho identity, akým nesporne je jeho nehmotné kultúrne dedičstvo. Jej prínos spočíva najmä v mapovaní, zveľaďovaní, uchovávaní a sprístupňovaní hodnôt diela prvého slovenského polyhistora, iniciovanie tvorby o tomto diele, ktoré patrí do kresťanského nehmotného kultúrneho dedičstva Slovákov a národností žijúcich s nimi v spoločnej vlasti a od XI. ročníka súťaže aj hodnôt Slovákov žijúcich v zahraničí.

Gorazdov literárny Prešov sa orientuje na autorov všetkých vekových kategórií, ktorí v svojom literárnom diele stvárňujú prvopočiatky našich kresťanských a národných dejín a tradícií, ale aj témy, ktorými autori žijú svoju prítomnosť či pohľady do budúcnosti. Poslaním súťaže GLP je ponajprv iniciovať tvorbu duchovnej poézie, prózy a drámy na Slovensku i v slovenskom svete. Súťaž i samo vyhlásenie výsledkov sú už osvedčenou platformou na odborné usmerňovanie takejto tvorby a tvorivý dialóg porotcov a autorov, ktorí sa venujú nábožensky orientovanej literárnej tvorbe.

MIROSLAV HOLEČKO, autor projektu Gorazdov literárny Prešov

 

Jubilejný XXV. ročník GORAZDOV LITERÁRNY PREŠOV (Uzávierka súťaže: 15. októbra 2020)