Jubilejný XXV. ročník GORAZDOV LITERÁRNY PREŠOV (Uzávierka súťaže: 15. októbra 2020)

Divadlo J. Záborského – útvar osvetovej činnosti, Prešov, Gréckokatolícke arcibiskupstvo, Prešov, Spoločnosť svätého Gorazda, Bratislava

vyhlasujú

jubilejný XXV. ročník

GORAZDOV LITERÁRNY PREŠOV

 

CIELE SÚŤAŽE

* iniciovať tvorbu duchovnej poézie, prózy a drámy na Slovensku;

* prispieť k poznaniu života a diela sv. Gorazda, prvého po mene známeho vzdelanca-polyhistora a svätca slovenského pôvodu;

* prispieť k poznaniu života a diela sv. Konštantína-Cyrila a Metoda;

* vytvoriť platformu na odborné usmerňovanie takejto tvorby a tvorivý dialóg autorov, ktorí sa venujú nábožensky orientovanej literárnej spisbe.

TYP SÚŤAŽE

Jubilejný XXV. Gorazdov literárny Prešov je verejná súťaž a tvorí súčasť XXXI.  svätogorazdovských dní na Slovensku a Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2016 – 2025, nad ktorými po dvanásty raz prevzal záštitu exprezident Slovenskej republiky IVAN GAŠPAROVIČ.

RIADENIE SÚŤAŽE

Iniciátor súťaže:

PaedDr. Miroslav Holečko, predseda Cyrilo-metodskej spoločnosti, Bratislava, kurátor pre kresťanské tradície Národné osvetové centrum, Bratislava (1996), predseda Prezídia Matice slovenskej, Martin

Vyhlasovatelia súťaže:

Divadlo J. Záborského – útvar osvetovej činnosti, Prešov, Gréckokatolícke arcibiskupstvo, Prešov,

Spoločnosť svätého Gorazda, Bratislava

Spoluorganizátori súťaže:

Matica slovenská, Martin, Cyrilo-metodská spoločnosť, Bratislava, Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava, Gorazdus, n. o., Prešov, Knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov, Oblastná rada Matice slovenskej, Prešov, Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru, Bratislava, Spolok sv. Cyrila a Metoda, Michalovce, Spolok svätého Vojtecha, Trnava, Svetové združenie Slovákov v zahraničí, Bratislava

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

Autori budú rozčlenení do dvoch vekových kategórií:

* žiaci ZŠ,

* mládež (študenti SŠ) a dospelí autori.

PODMIENKY SÚŤAŽE

Na súťaži sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky, ako aj Slovák žijúci v zahraničí, tvoriaci v slovenskom jazyku, ktorému doteraz nevyšla knižná publikácia.

Súťaž nie je tematicky ohraničená.

Súťaží sa v troch literárnych druhoch: duchovná poézia, próza a dráma (divadelná hra).

Zúčastnení autori môžu poslať do súťaže svoje práce napísané v slovenskom jazyku, najviac

však:

* päť poetických útvarov (v rozsahu do 10 strán),

* tri prozaické útvary (v rozsahu do 25 normalizovaných strán, t. j. 30 riadkov x 60 úderov v riadku)

* jednu divadelnú hru (bez obmedzenia počtu strán).

Do súťaže sa neprijímajú rukou písané práce.

Prihlásené práce nesmú byť až do vyhlásenia výsledkov tejto súťaže nikde publikované ani prihlásené do inej súťaže.

Autori sú povinní poslať práce:

* v tlačenej podobe v 4 kópiách s uvedením svojho mena a priezviska, prípadne pseudonymu,

dátumu a miesta narodenia, typu školy (ZŠ, SŠ), povolania a adresy,

* v elektronickej podobe (e-mail, CD).

Literárne práce zasielajte na adresu:

PhDr. Dagmar Rusnáková, metodička Divadlo J. Záborského – útvar osvetovej činnosti

Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov

Tel.: 051/772 47 49, tel. a fax: 051/772 47 49

E-mail: rusnakova.osveta@djz.sk

Každá obálka so súťažnými prácami musí byť označená „Gorazdov literárny Prešov 2020“.

HODNOTENIE SÚŤAŽE

Súťažné práce posudzuje odborná porota, zložená z literárnych vedcov, vysokoškolských pedagógov, ktorí sú literárne činnými umelcami. Odborná porota navrhne vyhlasovateľom súťaže udeliť ocenenia – diplomy, čestné uznania a vecné ceny – autorom víťazných prác v každej kategórii každého literárneho druhu.

TERMÍNY A KONTAKTY

Súťaž je jednokolová.

Vyhlasuje sa 25. mája 2020. Uzávierka súťaže je 15. októbra 2020.

Vyhodnotenie súťaže za účasti ocenených autorov, odbornej poroty a organizátorov sa uskutoční 28. 11. 2020.

 

(Zdroj: Propozície GLP; krátené)