Navždy nás opustil  jedinečný básnik VILIAM  TURČÁNY, jeden z najvýznamnejších slovenských vedcov a prekla­dateľov a najstarší člen Spolku slovenských spisovate­ľov

14.05.2021 11:00

Medailón člena Spolku slovenských spisovateľov: VILIAM  TURČÁNY  (*  24.  2.  1928 – 10. 5. 2021)

 

Tesne  pred  uzávierkou  Literárneho týždenníka 17 – 18/21 sme  dozvedeli  smutnú  sprá­vu,  že  10.  5.  2021  nás navždy  opustil  jedinečný  básnik  VILIAM  TURČÁNY  (*  24.  2.  1928  Suchá  nad  Parnou),  jeden z najvýznamnejších slovenských vedcov a prekla­dateľov  a  najstarší  člen  Spolku  slovenských  spisovate­ľov  (SSS). Významné  je  jeho  prekladateľské  dielo,  naj­mä  z  talianskej  renesančnej  lyriky,  z  francúzskej  a  an­tickej  poézie. Vrcholom  je  preklad  Danteho  Božskej ko­médie (Peklo a Očistec  spolu  s  Jozefom  Felixom,  Raj sa­mostatne).  Unikátny  je  jeho  preklad  najstaršej  sloven­skej literárnej pamiatky Proglasu z veľkomoravských čias  do slovenčiny. Výsledkom  systematického  skúma­nia  otázok  vývinu  verša  našej  poézie  sú  monografie  Nakrásnu záhradu Jána Hollého, Rým v slovenskej poézii  a  literárnohistorické  štúdie  o  P.  O.  Hviezdoslavovi,  S.  H.  Vajanskom,  J. Jesenskom,  I. Kraskovi  či  J.  Kollárovi.

Je  nositeľom  vysokého  štátneho  vyznamenania  Pribinov  kríž  I.  triedy  za  prínos  v  literárnej  vede  a  pre­kladateľstve  od  prezidenta  SR  (2002) i ďalších významných vyznamenaní.

Žil v Bratislave, na sklonku života v Dome seniorov Sv. Jána v Šelpiciach (okr. Trnava), kde sa naďalej venoval sa vedeckej a prekladateľskej práci a kde aj zomrel.

Pohreb  bude  mať  v  piatok 14.  mája  o 14. hod. v  Suchej  nad  Parnou.

Pamiatku  Viliama  Turčányho  si  pripomenieme  v  budúcom  LT 19 – 20 z 26. mája 2021.

Nech  mu  je  slovenská  zem  ľahká.

Vedenie Spolku slovenských spisovateľov a redakcia Literárneho týždenníka

(Zdroj: Zomrel  VILIAM  TURČÁNY. In: Literárny týždenník 17 – 18 z 12. mája 2021, s. 15)

S hlbokým žiaľom a bolesťou v srdci oznamujeme, že náš Dr. Viliam Turčány dňa 10 .5. 2021 zomrel vo veku 93 rokov.
S úctou

Elena Kollárovitsová (neter)

 

(Zverejnené: 12. 5. 2021; aktualizované: 14. 5. 2021)