Literárny klub pri Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v LEVOČI

Literárny klub pri Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v LEVOČI

*

Názov literárneho klubu:

Literárny klub pri Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii:

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Štúrova 36, 054 65 Levoča

Vedúci, kontaktné osoby:

Vedúca: Mgr. Daniela Dubivská, redaktorka časopisov Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, poetka, žije v Smižanoch

Odborný garant: Ján Petrík, redaktor časopisov Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, básnik a porotca literárnych súťaží, zakladajúci člen a vedúci Spišského literárneho klubu, žije v Spišskej Novej Vsi

Adresa:

Literárny klub pri Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Štúrova 36, 054 65 Levoča
Tel.: Tel./fax: 053/2451 003 – Mgr. Daniela Dubivská
Tel.: 053/2451 212 – Ján Petrík

E-mail:

daniela.dubivska(@)skn.sk, jan.petrik(@)skn.sk

Internetová stránka LK (web, facebook):

www.skn.sk/?literarny-klub1

Vznik, začiatok činnosti, zakladatelia:

Literárny klub pri Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči vznikol preto, aby vytvoril priestor zrakovo hendikepovaným, predovšetkým píšucim autorom. Iniciátorom myšlienky založiť na pôde SKN literárny klub bol riaditeľ inštitúcie Ing. František Hasaj. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v Izbe Mateja Hrebendu na Námestí Majstra Pavla 27. apríla 2011.

Stručná charakteristika literárneho klubu:

Literárny klub pri Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči sústreďuje aktívnych záujemcov o oblasť literárnej tvorby vo všetkých jej druhoch a žánroch a o oblasť literárnej publicistiky a kritiky predovšetkým z radov zrakovo postihnutých občanov z celého Slovenska, ktorým vytvára primerané odborné, personálne a priestorové podmienky pre ich sebarealizáciu a rozvoj v tejto oblasti. Mnohí sa roky zúčastňujú na celoslovenskej súťaži pre zrakovo postihnutých – Dní Mateja Hrebendu, ktoré sú prístavom pre ich vlastnú tvorbu. LK pre zrakovo hendikepovaných otvára dvere aj ostatným záujemcom, pretože spájanie svetov vidiacich a nevidiacich či inak hendikepovaných v oblasti tvorby vníma ako prvok vzájomného obohacovania sa. Klub je prístupný všetkým, ktorí majú radi poéziu či prózu, radi čítajú a chcú o svojej tvorbe polemizovať so známymi, no najmä skúsenými autormi. Ponúka začínajúcim autorom jedinečnú možnosť konfrontácie i spätnej väzby naživo, inšpiráciu. Klub sa riadi v činnosti Štatútom LK.

Stretnutia, počet členov, vekové rozpätie:

Klub sa koná šesťkrát ročne, schádza sa v zasadačke Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči na Štúrovej ulici č. 36. V rámci klubových aktivít sa osvedčili aj výjazdové stretnutia nazvané „Klubovanie na cestách“.  (Viac v časti Významné podujatia LK)

Spolupráca s renomovanými autormi, osobnosťami:

Hostia Literárneho klubu pri SKN (2011 – 2016): spisovateľka – prozaička a dramatička Gabika Alexová z Popradu, prozaik Milan Čarňanský zo Spišskej Novej Vsi; divadelník z Divadla Kontra v Spišskej Novej Vsi Peter Čižmár, ktorý načítava zvukové knihy v SKN; poetka a recitátorka Júlia Čurillová z Domaňoviec, členka Spišského literárne klubu; prozaička, poetka, esejistka a filozofka Etela Farkašová z Bratislavy, členka Spolku slovenských spisovateľov; poetka a prekladateľka Mária Ferenčuhová z Bratislavy; básnik Pavol Garan z Dobšinej, člen Spišského literárne klubu; básnik a vydavateľ Erik Jakub Groch z Košíc; básnik a vedúci LUK v Trebišove Róbert Hakala; básnik, glosátor, gitarista a textár piesní Martin Horbal zo Spišskej Novej Vsi, člen Spišského literárneho klubu; básnik a prekladateľ Ľubomír Feldek z Bratislavy; vysokoškolský pedagóg, člen porôt viacerých literárnych súťaží, prozaik a autor tvorby pre deti Peter Karpinský, zo Spišskej Novej Vsi, člen Spišského literárneho klubu; prekladateľka z taliančiny Daniela Lozanová zo Spišskej Novej Vsi; básnik a dramatik Ján Mičuch, básnik, spisovateľ, prekladateľ Peter Milčák, zakladateľ a riaditeľ vydavateľstva Modrý Peter z Levoče; básnik Erik Ondrejička z Bratislavy; básnik a televízny redaktor Jozef Puchala zo Spišskej Novej Vsi; prozaik,  básnik a textár piesní Tomáš Repčiak zo Spišskej Novej Vsi, člen Spišského literárneho klubu; spisovateľka Ružena Smatanová z Nitry; prozaička, poetka a literárna recenzentka Lenka Šafranová; riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave, spisovateľ Juraj Šebesta; prozaik, autor divadelných hier a rozhlasový tvorca Štefan Šimko zo Spišskej Novej Vsi; popradský a dnes už aj bratislavský básnik Radoslav Tomáš; vysokoškolská pedagógogička, členka porôt viacerých literárnych súťaží, autorka tvorby pre deti Alžbeta Verešpejová; básnik, prozaik a autor aforizmov Martin Vlado z Košíc a i.

Literárne prezentácie a úspechy LK a členov:

Významné podujatia LK:

Výjazdové stretnutia Literárneho klubu pri SKN nazvané „Klubovanie na cestách“, ktoré spájajú píšucich ľudí z rozličných miest Slovenska, umožňujú im komunikovať o vlastnej tvorbe a stretnúť sa na pôde partnerských knižníc. Uskutočnili sa v Oddelení pre nevidiacich a slabozrakých Mestskej knižnice v Bratislave (2012, 2014), v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre (2013), v Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove (2014), vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici (2015).

Edičná činnosť LK:

Publikačná činnosť členov:

Poznámky:

Interentové zdroje o LK:

  • PETRÍK, Ján: Klubovanie na svojej prvej ceste. In: SKN v Levoči [online].[Citované: 22. 3. 2016]. Dostupné v internete: <TU>. 
  • Literárny klub: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. In: SKN v Levoči [online]. [Citované: 22. 3. 2016]. Dostupné na interente: <TU>.
  • Literárny klub: Fotogaléria. In: SKN v Levoči [online]. [Citované: 22. 3. 2016]. Dostupné na interente: <TU>.

Stretnutie Literárneho klubu pri Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. V strede (vzadu): Daniela Dubivská, vedúca klubu, a Ján Petrík, odborný garant klubu. Foto: archív LK SKN