Literárna spoločnosť Pravé orechové – KOŠICE

Literárna spoločnosť Pravé orechové – KOŠICE

*

Názov literárneho klubu:

LITERÁRNA SPOLOČNOSŤ PRAVÉ ORECHOVÉ

Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii:

Literárna spoločnosť Pravé orechové je občianske združenie.

Vedúci, kontaktné osoby:

Slavomír Szabó, Slobody 19, 040 11 Košice, tel. 0907 913 464

Adresa:

Literárna spoločnosť Pravé orechové, Slobody 19, 040 11 Košice

Tel.:

0907 913 464

E-mail:

prave.orechove@centrum.sk

Internetová stránka LK (web, facebook):

https://www.praveorechove.com

Vznik, začiatok činnosti, zakladatelia:

2001

Stručná charakteristika literárneho klubu:

Literárna spoločnosť Pravé orechové (PrO) sa zaoberá tvorbou beletrie, ktorá nevzniká na základe vlastnej inšpirácie autorov, ale zbieraním reálnych a tradovaných príbehov. Ide o väčšinou terénne zbieranie povestí, povier, historických príhod, ako i príhod z nedávnej histórie - ako napr. II. svetová vojna, a taktiež zaujímavých reálnych námetov na poviedky zo súčasnosti. Jednotlivé diela si Pravé orechové pokladá za povinnosť predkladať historikom a etnografom, ktorí sú odborníci na zobrazované epochy, aby historické reálie a vykreslenie spoločnosti zodpovedali čo najviac skutočnosti. Výnimku v tvorbe, vychádzajúcej zo zbieraných príbehov, môžu tvoriť fiktívne poviedky z predhistorického obdobia, ktoré po konzultáciách s historikmi čo najlepšie vykreslia opisovanú dobu, zároveň poukážu na možné príčiny vzniku archeologicky dokladovaných nálezísk.

Stretnutia, počet členov, vekové rozpätie:

Členmi Pravého orechového sa môžu stať literárne činné osobnosti, historici a etnografi ochotní poskytovať konzultácie, ilustrátori ochotní tvoriť ilustrácie k literárnym dielam podľa konzultácií s historikmi, ako aj ľudia iných profesií, ktorí súhlasia s hlavnou ideou tejto spoločnosti, jej stanovami a aktívne sa zapájajú do jej činnosti. Počet členov: 5. Vekové rozpätie: 23 – 50 rokov.

 

Spolupráca s renomovanými autormi, osobnosťami:

Literárne prezentácie a úspechy LK a členov:

Významné podujatia LK:

Edičná činnosť LK:

Publikačná činnosť členov:

Slavomír Szabó: Rákoš – Ľudia a ich príbehy, 2001 – 2002

Slavomír Szabó, Alena Štrompová, Jana Hajduová, Beáta Tomášeková: Historické obce Košické, Košický večer, 2002 – 2003 (seriál poviedok v novinách)

Slavomír Szabó, Alena Štrompová, Beáta Tomášeková: Prízraky na Zlatej ceste, 2002 – 2004

Poviedky na leto, Slovenský rozhlas, 2004 (seriál rozhlasových poviedok)

Slavomír Szabó: Zánik Rudnických kúpeľov, Slovenský rozhlas, 2004 (rozhlasová poviedka)

Zachráňme staré príbehy pre budúcnosť, web, 2005 (poviedky uverejnené na www.praveorechove.com)

Slavomír Szabó: Veľkonočný kôň, Slavomír Szabó, 2005 (rozhlasová poviedka)

Slavomír Szabó, Jana Hajduová, Alena Štrompová, Beáta Tomášeková, Anna Domaniková: Česká sůl a Slovenský cukor, 2005 (kniha, vyšla v Českej republike)

Slavomír Szabó: „Prebačeno“ , Slovenský rozhlas, 2005 (rozhlasová poviedka)

Slavomír Szabó: Zjavenie svätej Anny, Slovenský rozhlas, 2006 (rozhlasová poviedka)

Zachráňme svoju identitu, web, 2006 (poviedky uverejnené na www.praveorechove.com)

Pamäť ľudu: Okres Michalovce, web, 2007 (poviedky uverejnené na www.praveorechove.com)

Slavomír Szabó, Anna Domaniková, Soňa Jakešová, Jana Hajduová, Ľubica Andrásiová: Východné Slovensko: Päť v jednom, 2008 (kniha)

Pamäť ľudu – Slánske vrchy, web, 2008 (poviedky uverejnené na www.praveorechove.com)

Poznámky:

Interentové zdroje o LK:

Pravé orechové - literárna spoločnosť [online]. In : cassovia.sk. [Citované : 1. 7. 2015]. Dostupné v interente: www.cassovia.sk/po/

*