Zomrel spisovateľ VILIAM JABLONICKÝ, člen SSS – pohreb bude 27. 8. 2019 o 11,45 h v bratislavskom krematóriu

26.08.2019 16:52

REPREZENTATÍVNY MEDAILÓN ČLENA SSS: VILIAM JABLONICKÝ (†)

Vo veku 71 rokov nás 20. augusta 2019 v Bratislave navždy opustil spisovateľ VILIAM JABLONICKÝ, člen Spolku slovenských spisovateľov, charizmatická osobnosť z hĺbky srdca oddaná slovenskej veci, neúnavný šíriteľ a propagátor slovenskej kultúry, literatúry, histórie a kultúrno-historických osobností slovenského národa.

Pohreb Viliama Jablonického sa uskutoční v utorok 27. augusta o 11.45 hod. v bratislavskom krematóriu. Informovala o tom Matica slovenská.

 

***

Viliam Jablonický, slovenský spisovateľ, novinár, kritik umenia, redaktor, pedagóg a matičný činovník, sa narodil 13. mája 1948 v Jaslovských Bohuniciach.

Študoval na strednej škole v Trnave (1963 – 1966), ekonomiku a riadenie na Slovenskej vysokej škole technickej (1966 – 1972), estetiku, umenovedu a dejiny kultúry na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1982 – 1985). Pôsobil ako kultúrny redaktor v denníku Hlas ľudu (1973 – 1979), redaktor časopisu Film a divadlo (1979 – 1991, aj ako šéfredaktor), Slovenského denníka (1991), potom pôsobil v slobodnom povolaní (od roku 1992). V roku 1992 si založil vlastné vydavateľstvo Viliam Jablonický – Domov a svet. Redigoval Most – exilový štvrťročník pre slovenskú kultúru (1997 – 2000)a Verejná správa  (2002 – 2004). Bol dlhodobým redaktorom časopisu Svedectvo. Zároveň prednášal dejiny kultúry a filmu v školách v Bratislave a Trnave.

Bol členom mnohých porôt medzinárodných, európskych a domácich filmových a televíznych festivalov, zároveň literárnych porôt a rozmanitých domácich a medzinárodných konferencií zameraných najmä na kultúrno-historické témy. Bol aktívnym členom Matice slovenskej, dlhoročným členom Historického odboru MS, a členom mnohých ďalších združení ako Cyrilo-metodská spoločnosť, Maliarikova spoločnosť či Slovenské filozofické združenie.

Žil v Bratislave-Petržalke.

***

Venoval sa publicistike, písal glosy, kritiky, recenzie, reportáže, štúdie a úvahy, ktorými prispieval do slovenskej aj inonárodnej periodickej i neperiodickej tlače a médií, pritom sa zameriaval najmä na oblasť kultúry, osobitne filmového umenia. Prispieval do Slovenských pohľadov, Slovenských národných novín, ako aj do Historického zborníka, ktorý vydáva Slovenský historický ústav MS, i do Literárneho týždenníka.

Ako autor a spoluautor napísal viac ako 50 kníh o dejinách kina a umenia. Autor monografie Filmár Viktor Kubal (1993), spoluautor kníh Encyklopédia filmu (1993), Dejiny slovenskej kinematografie (1997), Slovenský povojnový exil (1998). Prispel do zborníka Život a dielo Jána Chryzostoma Korca (1999). Spoluautorsky sa zúčastnil na tvorbe slovenských filmov Ľudia z Hauerlandu (1994) a Papierové hlavy (1995) a i.

Od roku 2015 zostavoval, tvorí a vydáva široko diskusne a polemicky koncipovaný kultúrno-historicko-politický elektronický nepravidelník Výber VJ (v rozsahu 50 – 100 strán) ktorých doposiaľ ich vyšlo vyše 170. Jeho posledný Výber VJ sme zaznamenali v e-maile z 5. augusta t. r.

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov (SSS), Slovenského centra PEN klubu, kde bol aj tajomníkom, Klubu spisovateľov literatúry faktu, Slovenského syndikátu novinárov a Klubu vedeckotechnických žurnalistov, Klubu filmových novinárov pri SSN.

Slovenská kultúrna verejnosť i naši zahraniční krajania vo Viliamovi Jablonickom strácajú zanieteného človeka, ktorý sa po celý aktívny život zasadzoval o šírenie dobrého mena našej národnej kultúry a literatúry, ako aj o objektívne sprístupňovanie našej histórie a osobností slovenského národa. Strácame v ňom i priateľa, kolegu-novinára a žičlivého človeka.

V mene vedenia SSS i redakcie Literárneho týždenníka vyjadrujeme pozostalým, priateľom i známym Vila Jablonického hlbokú úprimnú sústrasť.

Česť jeho pamiatke!

Redakcia

 

REPREZENTATÍVNY MEDAILÓN ČLENA SSS: VILIAM JABLONICKÝ (†)

 

(Zdroj: Zomrel spisovateľ, novinár, kritik umenia a matičiar Viliam Jablonický. In: Matica slovenská, 21. 8. 2019;  Uverejnené: 25. 8. 2019; Aktualizované: 26. 8. 2019)