Zlata Matláková: Spomienka na WILLIAMA SCHIFFERA a PETRA HORVÁTHA: Mosty z medailí

16.03.2021 16:49

Ojedinelá kniha Mosty zmedailí dotvore­ná starostlivo vybratými ukážkami zumelcovej rozsiahlej korešpondencie aarchívu, ktoré je ve­novaná sochárovi a medailérovi WILLIAMO­VI SCHIFFEROVI, vznikla zo spomie­nok takmer päťde­siatich významných osobností žijúcich na Slovensku i v za­hraničí. Postarali sa o to zostavovatelia PETER HORVÁTH a ZDENKO ŠIMKO. Rozsiahly súbor do­kumentov vyšiel eš­te roku 2007 v trnav­skom vydavateľstve Tirna. Jeho súčasťou je aj podrobný pre­hľad biografických údajov, chronologicky zostavený zoznam tematic­kých a portrétnych medailí, plakiet a iných výtvar­ných diel. Informácie o významnejších výstavách sú zaujímavé, ale podstatná časť Schifferovej ume­leckej tvorby je v súkromných zbierkach v USA, Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Izraeli, Maďar­sku, Rusku, Ukrajine, Česku a na Slovensku. (V IAC TU)