Zlata Matláková: Spomienka na WILLIAMA SCHIFFERA a PETRA HORVÁTHA: Mosty z medailí

16.03.2021 16:39

Ojedinelá kniha Mosty zmedailí dotvore­ná starostlivo vybratými ukážkami zumelcovej rozsiahlej korešpondencie aarchívu, ktoré je ve­novaná sochárovi a medailérovi WILLIAMO­VI SCHIFFEROVI, vznikla zo spomie­nok takmer päťde­siatich významných osobností žijúcich na Slovensku i v za­hraničí. Postarali sa o to zostavovatelia PETER HORVÁTH a ZDENKO ŠIMKO. Rozsiahly súbor do­kumentov vyšiel eš­te roku 2007 v trnav­skom vydavateľstve Tirna. Jeho súčasťou je aj podrobný pre­hľad biografických údajov, chronologicky zostavený zoznam tematic­kých a portrétnych medailí, plakiet a iných výtvar­ných diel. Informácie o významnejších výstavách sú zaujímavé, ale podstatná časť Schifferovej ume­leckej tvorby je v súkromných zbierkach v USA, Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Izraeli, Maďar­sku, Rusku, Ukrajine, Česku a na Slovensku. Je­ho diela boli dražené v aukčných sieňach Sotheby, Soga a inde. Esenciu hodnovernosti ilustračne dotvára rozsiahla obrazová príloha. Editor a grafik Jo­zef Šelestiak ilustroval knihu množstvom fotogra­fií medailí a plakiet. Tento významný vydavateľ­ský čin sa stal znova aktuálny na viacerých poduja­tiach venovaných nedožitému maestrovmu jubileu. V minulom roku totiž uplynulo 100 rokov od jeho narodenia a na viacerých podujatiach Západoslo­venského múzea venovaných tejto udalosti kniha prežívala svoju renesanciu. Oto väčšmi, že meta­forický most z medai­lí sa aj vďaka kurá­torke Simone Jurčo­vej preklenul od čís­lice 100 k cifre 460 spájanej s tohoroč­ným jubileom Mú­zea knižnej kultúry (so stálou expozíciou venovanej Williamo­vi Schifferovi).

Táto kultúrno-his­torická architekto­nická stavba je zná­ma skôr pomenova­ním Oláhov seminár. Podľa dostupných informácií (na portáli cestovné­ho ruchu pre Trnavu a okolie) ostrihomský arcibis­kup Mikuláš Oláh dal roku 1561 postaviť bohoslo­vecký seminár a kolégium. Ešte nedokončená rene­sančná stavba však päť rokov nato vyhorela pri po­žiari. Budovu síce opravili, no už neplnila funkciu seminára. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia ju zrekonštruovali a Západoslovenské múzeum v nej zriadilo Múzeum knižnej kultúry. Jedným zo sú­borov vystavených predmetov ponúka priblíženie životnej a umeleckej dráhy W. Schiffera, ktorý sa pred vyše sto rokmi narodil vo Zvončíne pri Trnave. Ako dvadsaťročný sa začína venovať herec­tvu. Úspešne. Stal sa členom Slovenského národ­ného divadla v Bratislave a Slovenského ľudového divadla v Nitre. Po skončení vojny odišiel do Pa­ríža, kde prekvapivo vyštudoval sochárstvo (Éco­le des Beaux-Arts).

Stála expozícia W. Schiffera v Múzeu knižnej kul­túry v Trnave

Zostavovateľ Peter Horváth vkapitole Ume­lec so životným optimizmom vyslovuje domnien­ku, že maestro možno prišiel o mnohé príleži­tosti byť autorom série lákavých pamätných mincí, lukratívnych ra­zieb pamätných me­dailí pre svetové firmy a bohatých investorov, ale stvoril svet z me­dailí, ktoré predstavili slovanský a slovenský svet umenia, vytvoril súsošie sv. Cyrila a Me­toda pre Rím, reliéf ge­nerála Milana Rastislava Štefánika pre Paríž, múd­reho bratislavského rabína Chatama Sofera, prekrás­ny portrét pre svojho spolupútnika Svätého Otca Já­na Pavla II. či minci podobný symbol razený ako pa­miatka na slovanského barda Jána Hollého, generá­la Charla de Gaulla, kardinálov Jozefa Tomka a Já­na Chryzostoma Korca, Matky Terezy a desiatky iných osobností. Rovnako s láskou vytvoril konvo­lút desiatok portrétnych medailí pre svojich priate­ľov vrátane Petra Horvátha (* 30. marca 1943 v Tr­nave), historika, muzeológa, autora publikácie Malý slovár trnafsko-slovenský, knihy Podkrídlom For­túny, spoluautora Dejín Trnavy a viacerých ďalších kníh, ktorý nás navždy opustil vo veku 77 rokov 21. januára 2021 v Trnave.

Peter Horváth v expozícii diel W. Schiffera v Múzeu knižnej kultúry v Trnave

ZLATA MATLÁKOVÁ

Foto: Jozef Šelestiak

 

(Zdroj: Zlata Matláková: Spomienka na WILLIAMA SCHIFFERA a PETRA HORVÁTHA: Mosty  z medailí. In: Literárny týždenník 9 – 100 zo 17. marca 2021, s. 15)