Pomôžte zachrániť Literárny týždenník! – ZBIERKA NA PODPORU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA

29.01.2020 13:05

Vážení čitatelia a priaznivci Literárneho týždenníka,

rozhodnutie riaditeľa Fondu na podporu umenia (FnPU) prideliť na vydávanie Literárneho týždenníka (LT) v roku 2020 sumu 43 tis. eur, teda o tretinu nižšiu dotáciu ako v roku 2019 (60 tis. eur), spôsobuje KRÍZOVÚ SITUÁCIU v zabezpečení tvorby a vydávania LT v jeho súčasnej periodicite.

Voči tomuto likvidačnému rozhodnutiu sme podali protest predsedníčke a členom Rady FnPU a požiadali sme i ministerku kultúry Slovenskej republiky o jeho preskúmanie, okrem iného aj s námietkou, že došlo k porušeniu Smernice FNpU o zamedzení konfliktu záujmov pri zložení príslušnej odbornej hodnotiacej komisie pre časopisy. Takisto sme sa otvoreným listom – Apelom na záchranu Literárneho týždenníka – obrátili na FnPU.

Z uvedených dôvodov, ako aj preto, že redakcia Literárneho týždenníka po dlhé roky pracuje s nevystačujúcim finančným zabezpečením, a to aj s dotáciou v minuloročnej výške a že každoročne zháňame prostriedky na udržanie rozpočtu časopisu, Kultúrno-literárna akadémia, n. o. (KLA), ako vydavateľ LT požiadala Ministerstvo vnútra SR (MV) podľa zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach o registráciu finančnej ZBIERKY NA PODPORU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA, ktorá má – podľa metodiky MV – všeobecne prospešný účel: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.

Vyzývame všetkých čitateľov a priaznivcov, aby finančne podporili Literárny týždenník v tejto krízovej situácii, a tak pomohli vytvoriť podmienky na zabezpečenie základných nevyhnutných potrieb na jeho tvorbu, vydávanie a distribúciu i v záujme zachovať jeho dvojtýždennú periodicitu.

Dobrovoľné príspevky na podporou Literárneho týždenníka môžete posielať na účet číslo:

SK39 7500 0000 0040 2775 6631,

ktorý KLA, n. o, podľa zákona založila na účel zbierky. Zbierka trvá od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2021.

Súčasne vyzývame všetkých členov Spolku slovenských spisovateľov, ktorí zatiaľ neodoberajú LT, aby sa stali predplatiteľmi Literárneho týždenníka a aby iniciovali odber časopisu aj u ďalších priaznivcov slovenskej literatúry a kultúry. Aj odberom Literárneho týždenníka pomôžete časopis SSS zachrániť.

Redakcia Literárneho týždenníka, Kultúrno-literárna akadémia, n. o.