Otvorený list Fondu na podporu umenia – Apel na záchranu Literárneho týždenníka

29.01.2020 13:00

Literárny týždenník ako časopis Spolku slovenských spisovateľov (SSS), ktorý patrí k neveľa tradičným hodnotovo založeným literárnym, umeleckým a kultúrno- spoločenským periodikám, sprevádza našu kultúrnu verejnosť takmer tridsaťtri rokov. Ako platforma slovenských spisovateľov a intelektuálov – ktorí predstavujú nielen vyše 450 členov SSS, ale aj množstvo umelcov, vedcov a vzdelancov z celého Slovenska, ktorí nie sú členmi SSS – sa venoval od svojho vzniku (1988) a venuje sa i v súčasnosti šíreniu autentických hodnôt slovenskej pôvodnej i kvalitnej prekladovej literatúry, našej pôvodnej kultúry, umeleckej tvorby, ale aj reflexii vážnych kultúrnych a verejných problémov slovenskej spoločnosti. Literárny týždenník (LT) je multižánrovým magazínom, ktorého podstatu tvorí široké spektrum esejistických žánrov, recenzií literárnych diel, hudobných a operných podujatí, divadelných a filmových predstavení, výtvarných výstav, analýz na vážne spoločenské témy, rozhovorov s osobnosťami literárneho, umeleckého a verejného života, jazykovedných príspevkov a v neposlednom rade ukážok pôvodných literárnych diel, poézie a prózy, i prekladov európskej či svetovej literatúry; LT reflektuje aj literárny život ukrajinskej či rusínskej národnostnej literatúry a literatúr iných štátov (českej, maďarskej, ukrajinskej, bulharskej, poľskej, srbskej), ako aj krajanských slovenských spisovateľov, venuje sa rovnako výročiam významných osobností našej histórie či udalostí, zaznamenáva regionálny literárny život, celoštátne i regionálne literárne súťaže a festivaly a sporadicky prináša aj literárne prílohy...

Preto považujeme za alarmujúce, že toto médium – ktoré od svojho vzniku dodnes vytvára, podporuje a šíri hodnoty pôvodnej slovenskej literatúry, umeleckej tvorby a kultúry i literatúry, umenia a kultúry národnostných menšín a ktoré sa nezameniteľne pričinilo o iniciovanie národnoemancipačných procesov už pred novembrom 1989, o podporu procesov smerujúcich k suverenizácii Slovenskej republiky (SR) v rokoch 1990 – 1992, ako aj o vznik samostatnej SR v roku 1993 – je v ohrození.

Na tento rok riaditeľ Fondu na podporu umenia (FnPU) – svojím rozhodnutím, ktoré sa odvoláva na odporúčanie komisie FnPU pre časopisy – pridelil Literárnemu týždenníku iba 43-tisíc eur, teda o tretinu menej ako vlani! To dostáva časopis do krízového stavu, keďže uvedené prostriedky nevystačia na nevyhnutné náklady, ktoré treba vynaložiť na tvorbu, spracovanie, tlač a distribúciu 22 dvojčísel do roka, teda na zodpovedajúce personálno- odborné, honorárové náklady a materiálno- technického zabezpečenie časopisu pri udržaní jeho dvojtýždennej periodicity. Na základe nášho upozornenia na konflikt záujmov jedného z členov komisie pre časopisy a na možnú zaujatosť v posudzovaní žiadosti n. o. Kultúrno-literárnej akadémie ako vydavateľa LT o grant pre LT – ako sme sa dozvedeli – komisia opäť zasadne a prerokuje nanovo všetky žiadosti o granty. Veríme, že jej rozhodnutie bude tentoraz zodpovedať významu a poslaniu Literárneho týždenníka a vyrieši jeho existenčné ohrozenie.

Z uvedených dôvodov apelujeme otvoreným listom, aby sa zabránilo likvidácii jedného z neveľkého množstva hodnotovo pôsobiacich periodík, ktoré predstavuje autentickú alternatívu k väčšine dnešných médií. Žiadame o prehodnotenie dotácie pre Literárny týždenník, a to tak, aby mohol vychádzať aspoň v minuloročných podmienkach, čo si aj tak vyžaduje získavať ďalšie prostriedky na udržanie vydávania. Podporíte tým zmysluplný mediálny priestor, ktorý predstavuje významný a nezastupiteľný komunikačný fenomén, určený pre slovenskú demokraticky zmýšľajúcu, modernú, národne a kultúrne orientovanú inteligenciu a verejnosť, podporíte tým udržanie jedného z nezameniteľných nástrojov tvorby a šírenia autentických hodnôt našej pôvodnej kultúry, umeleckej tvorby a osobitne literatúry, ako aj autentického myslenia, presadzovania plurality názorov ako bazálnych prvkov demokratickej a humanistickej spoločnosti, ktorých podpora je svätou povinnosťou každého vyspelého štátu.

Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov

Bratislava, 23. januára 2020