Zasadala odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Žiline (26. 4. 2017)

03.05.2017 07:54

ÚSPEŠNÉ REGIONÁLNE LITERÁRNE PODUJATIA V ŽILINSKOM KRAJI

V historickej budove Radnice mesta Žilina sa uskutočnilo v piatok 26. apríla t. r. regionálne zhromaždenie odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Žilinskom kraji, ktoré viedol jej tajomník Peter Mišák. Na úvod predseda SSS Miroslav Bielik, ktorý je aj členom žilinskej odbočky, informoval o najvýznamnejších aktivitách SSS, kvalite i nedostatkoch spolupráce s inými subjektmi a majetkovoprávnych problémoch SSS. Informáciu o aktivitách, podujatiach a edičných počinoch v jednotlivých regiónoch žilinskej odbočky predniesli Radislav Kendera (Dolný Liptov), Štefan Packa, Jozef Daník a Peter Vrlík (Horný Liptov), Peter Mišák (Turiec), Igor Válek (región Žiliny). Literárny život odbočky v kraji dopĺňa región Kysúc a spolupráca jeho autorov (L. Hrubý, M. Jesenský, P. Kubica). Ako informoval R. Kendera, mimoriadny úspech v činnosti odbočky zaznamenal cyklus podujatí Rendezvous pod schodmi, už ukončený seriál Večery s umením a úspešne otvorené dva nové cykly Rozpamätávanie a Rozpravy s... K úspešným aktivitám patrí i Stretnutie XIII. – ružomberských spisovateľov a novinárov, súťaž Ružomberská Trojruža či literárna časť Horalfestu, ako aj pravidelne vychádzajúce celoštátne Rozhľady po kultúre a umení.

Členovia odbočky sa zaoberali aj plánom činnosti odbočky, ktorý predniesol P. Mišák. Nasledovala tajná voľba nového výboru, ktorého členmi sa stali: Miroslav Bartoš, Jozef Daník, Michal Horecký, Ladislav Hrubý, Radislav Kendera, Peter Mišák a Igor Válek. Výbor zvolil na návrh doterajšieho tajomníka P. Mišáka za nového tajomníka odbočky I. Válka. Zhromaždenie navrhlo na člena Predstavenstva SSS R. Kenderu, na člena Kontrolnej komisie SSS Milana I. Chovana a ako kandidáta na predsedu SSS Miroslava Bielika.

M. Bielik v diskusii vyzdvihol bohatú činnosť odbočky a informoval o úsilí vedenia SSS zabezpečiť vytvorenie účtov pre jednotlivé odbočky, aby mohli byť príjemcami dotácií od krajských, mestských či obecných samospráv i iných subjektov, resp. aj 2 % z daní. Zástupca šéfredaktora Literárneho týždenníka a predseda KK SSS Štefan Cifra informoval o zložení redakcie LT, ktorej členom sa stal I. Válek zo žilinskej odbočky, a zároveň ako správca a administrátor webových stránok SSS a LT ocenil vysokú úroveň webovej stránky a poďakoval za spoluprácu so spolkovými webovými stránkami.

Zhromaždenie odbočky v uznesení navrhlo pre potreby kontaktu s verejnosťou upraviť pracovné označenie „tajomník“ na označenie „tajomník, predseda výboru odbočky“. Na záver slávnostne prevzal nový tajomník I. Válek od P. Mišáka pečiatku odbočky a v krátkosti priblížil svoju predstavu jej ďalšej činnosti, ktorá sa bude opierať o dobrú spoluprácu všetkých regiónov Žilinského kraja, aby žiadaným výsledkom synergie boli tak kvalitné knižné a časopisecké výstupy členov-spisovateľov, ako aj ich pôsobenie v dôležitej osvetovej a popularizačnej činnosti kultúrnych hodnôt, vrátane literárnych.

Spracovali: RADISLAV KENDERA, PETER MIŠÁK, IGOR VÁLEK a ŠTEFAN CIFRA

***

Správa o činnosti Odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Žilinskom samosprávnom kraji od 28. 5. 2014 do 26. 4. 2017

FOTOGALÉRIA: Odbočka SSS v Žiline (26. 4. 2017)