Správa o činnosti odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Žilinskom samosprávnom kraji od 28. 5. 2014 do 26. 4. 2017

02.05.2017 08:47

V piatok 26. apríla 2017 predpoludním sa uskutočnilo v historickej budove Radnice mesta Žilina – vďaka ochote primátora mesta poskytnúť priestory tamojšej zasadacej miestnosti – regionálne zhromaždenie žilinskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov. Dopoludnie otvorila prezentácia spisovateľov, členov odbočky z celého kraja – od Liptova cez Turiec a Považie až po Kysuce. Rokovanie, ktoré viedol tajomník odbočky Peter Mišák, sa začalo voľbou pracovných skupín – mandátovej, volebnej, návrhovej komisie. Informáciu o stave majetku Spolku slovenských spisovateľov – budovy na Laurinskej ulici 2 v Bratislave, hospodárení, realizácií projektov a výziev predniesol predseda SSS Miroslav Bielik, ktorý je aj členom žilinskej odbočky. Takisto hovoril o pozitívnych i negatívnych skúsenostiach SSS v spolupráci s niektorými partnerskými organizáciami v žilinskom regióne, o nastaveniach Fondu na podporu umenia (FnPU) nevýhodných pre spisovateľské organizácie, ich edičnú činnosť SSS, regionálny literárny život a vydávanie tradičných literárnych, umeleckých a kultúrno-spoločenských časopisov. Napokon vyzdvihol bohatú činnosť odbočky. Doplnil ho predseda KK SSS a zástupca šéfredaktora Literárneho týždenníka Štefan Cifra, ktorý informoval o živote redakcie spolkového periodika, ktorej členom je aj Igor Válek zo žilinskej odbočky, o problémoch súvisiacich so skrátením dotácie na tvorbu a vydávanie LT a ktorý vyzdvihol tak regionálny literárny život pobočky, ako aj vysokú úroveň jej webovej stránky.

Členovia Odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Žilinskom samosprávnom kraji na regionálnom zhromaždení  v historickej budove Radnice mesta Žilina 26. 4. 2017. Vzadu za predsedníckym stolom (zľava): predseda SSS Miroslav Bielik, doterajší tajomník odbočky Peter Mišák, ktorý je podpredsedom SSS pre členské otázky a predsedom Členskej komisie SSS, a Igor Válek, ktorého zvolili za nového tajomníka odbočky. Foto: Štefan Cifra

 

Plán činnosti

Vďalšom bode programu sa členovia zaoberali plánom činnosti odbočky na nasledujúce obdobie, ktorého návrh predniesol Peter Mišák.

Voľby nového výboru a tajomníka odbočky

Dôležitým programom výročného zasadnutia, ktorý ovplyvní život a činnosť odbočky takpovediac „inštitucionálne“ na obdobie najmenej budúcich troch rokov, bola voľba nového sedemčlenného výboru a tajomníka odbočky. Členmi výboru sa stali: Miroslav Bartoš, Jozef Daník, Michal Horecký, Ladislav Hrubý, Radislav Kendera, Peter Mišák a Igor Válek. Výbor zvolil na návrh doterajšieho tajomníka P. Mišáka za nového tajomníka odbočky I. Válka, ktorý sa podľa Stanov SSS stáva automaticky členom Predstavenstva SSS.

Uznesenie

Po prestávke, správe o výsledku volieb a ďalšej diskusii účastníci zasadnutia prijali uznesenie. V ňom členská schôdzka o. i. vzala na vedomie informácie členov odbočky o činnosti v jednotlivých regiónoch kraja a schválila správu o činnosti odbočky za predchádzajúce obdobie; schválila návrh rámcového programu odbočky na obdobie do mája 2018; schválila správu volebnej komisie o zložení nového výboru odbočky a voľbe nového tajomníka odbočky; navrhla pre potreby kontaktu s verejnosťou upraviť pracovné označenie „tajomník“ na označenie „tajomník, predseda výboru odbočky“; navrhla do celoslovenských orgánov Spolku slovenských spisovateľov na nasledujúce voľby na Členskom zhromaždení SSS, ktoré sa uskutoční dňa 7. 6. 2017 práve v Žiline, týchto kandidátov: za člena Predstavenstva SSS Ing. Radislava Kenderu, PhD., za člena Kontrolnej komisie SSS Mgr. Milana I. Chovana. Za kandidáta na predsedu SSS navrhla PaedDr. Miroslava Bielika. Uznesenie prítomní členovia odbočky schválili jednomyseľne.

Zámery odbočky v nadchádzajúcom období

Na  záver predseda SSS M. Bielik, ako aj všetci zúčastnení – potlkeskom – poďakovali P. Mišákovi za dlhoročné vedenie odbočky. Nový tajomník Igor Válek v krátkosti priblížil svoju predstavu jej ďalšej činnosti, ktorá sa bude opierať o dobrú spoluprácu všetkých regiónov Žilinského kraja, aby žiadaným výsledkom synergie boli tak kvalitné knižné a časopisecké výstupy členov – spisovateľov, ako aj ich pôsobenie v dôležitej osvetovej a popularizačnej činnosti kultúrnych hodnôt, vrátane literárnych.

Bohatá činnosť a aktivity v jednotlivých regiónoch

Dôležitou časťou rokovania správa o činnosti odbočky za predchádzajúce obdobie, ktorú priblížili viacerí referujúci podľa regiónov kraja, vrátane edičnej činnosti (autori hovorili aj o svojich vydaných tituloch a ich prezentáciách v reflektovanom období).

O tradične bohatom literárnom živote Dolného Liptova, reprezentovanom jeho ružomberským centrom hovoril R. Kendera. V stručnosti treba aspoň pripomenúť, že v roku 2016 usporiadali dvanásť cyklov podujatia Rendezvous pod schodmi s viac ako 24 literátmi, dokončili seriál Večery s umením (venovaný V. Péteriovej) a na prelome rokov začali dva nové cykly – Rozpamätávanie a Rozpravy s..., z ktorých sa doteraz uskutočnili tri pokračovania. Usporiadali Stretnutie XIII. – ružomberských spisovateľov a novinárov a viacero privítaní kníh ružomberských autorov. Zorganizovali 4. ročník Ružomberskej Trojruže – autorskej súťaže v štyroch kategóriách. V máji t. r . bude vyhodnotenie 5. ročníka. Zaštítili literárnu časť Horalfestu (predseda poroty R. A. Ružomberský) a usporiadali množstvo autorských besied. Aktívne participovali na viacerých smútočných rozlúčkach s osobnosťami kultúry zo žilinského regiónu, napr. Milana Adamčiaka, Marcela Lalkoviča a Tadeusza Zasepu, ktoré pripomenuli aj nekrológmi. Vydávajú sa naďalej Rozhľady po kultúre a umení, ružomberským autorom vyšlo veľa kníh, ktoré boli aj ocenené. Napríklad kniha Čarovný hrnček M. I. Chovana vyhrala čitateľskú anketu Kniha Liptova 2017; ružomberský rodák, jubilujúci literát Jaroslav Rezník získal taktiež rozličné ocenenia.

Tradične široký diapazón výsledkov práce – opäť najbohatší práve v Ružomberku a okolí – sa premietol aj v ostatných regiónoch kraja. Horný Liptov, reprezentovaný centrom v Liptovskom Mikuláši, prezentovali i z hľadiska projektov, ktoré sa im podarilo pripraviť, miestni literáti Jozef Daník, Štefan Packa a Peter Vrlík. Vyšli im viaceré knižné tituly (taktiež ocenené a žánrovo prezentujúce esej, poéziu, prózu i historickú povesť), ako autori sa zúčastnili sa na viacerých besedách, prezentáciách i vernisážach výstav (Knižnica G. F. Belopotockého, Múzeum J. Kráľa, Galéria P. M. Bohúňa), nechýbalo autorské divadlo v spolupráci s Domom MS v Liptovskom Mikuláši... To všetko aj vďaka žičlivej atmosfére vytváranej spoluprácou s tamojšou radnicou a vedením mesta, reprezentovaným jeho primátorom Ing. J. Blcháčom...

Aj Turiec má za sebou obdobie naplnené spomenutými aktivitami s rýdzo regionálnymi špecifikami, napríklad v podobe spolupráce s knižnými klubmi pôsobiacimi pri Turčianskej knižnici (predovšetkým P. Mišák, napr. pri organizovaní medzinárodnej Martinskej poetickej jesene), Turčianskym kultúrnym strediskom (súťaž Vajanského Martin), Maticou slovenskou (Slovesná jar – I. Válek), Galériou Mikuláša Galandu (M. Bartoš) a či mestom Vrútky (M. Horecký, M. Lechan)...

V krajskom sídelnom meste Žilina všetky spomínané druhy podujatí dopĺňa a bližšie špecifikuje spolupráca s Krajskou knižnicou v Žiline. Patrili medzi ne besedy, prezentácie nových kníh v centre aj pobočkách v širšom okolí, spomienkové podujatia (J. Frátrik) a jubilejné stretnutia (B. Lenčová). V spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline zasa literárne súťaže Rozprávková Žilina a Cena O dúhovú lampu v krajine zázračno (K. Mikolášová, P. Mišák, I. Válek)...

Literárny život kraja dopĺňa aj pôsobenie členov SSS v regióne Kysúc a spolupráca jeho autorov (L. Hrubý, M. Jesenský, P. Kubica) s viacerými vydavateľstvami, napr. Vydavateľstvom SSS a či Matice slovenskej.

Spracovali PETER MIŠÁK, IGOR VÁLEK, RADISLAV KENDERA, JOZEF DANÍK, ŠTEFAN PACKA A PETER VRLÍK

V Žiline 26. apríla 2017

***

Zasadala Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Žiline (26. 4. 2017)

FOTOGALÉRIA: Odbočka SSS v Žiline (26. 4. 2017)