Zasadala odbočka SSS v Trenčíne (24. 3. 2017)

05.05.2017 07:57

V Knižnici Michala Rešetku v Trenčíne sa v piatok 24. marca uskutočnilo prvé zo série zasadnutí odbočiek SSS pred tohtoročným Členským zhromaždením Spolku slovenských spisovateľov. Tajomníčka odbočky SSS v Trenčíne Margita Ivaničková na úvod zrekapitulovala bohatú činnosť odbočky, ktorá asi za pol druha roka od svojho založenia zaevidovala vydanie 15 pôvodných titulov z pera svojich členov a vyše 120 podujatí. Za vedenie SSS sa na zasadnutí trenčianskej odbočky zúčastnili predseda SSS Miroslav Bielik, čestný predseda SSS Jaroslav Rezník a predseda KK SSS Štefan Cifra. M. Bielik informoval o bohatej edičnej činnosti SSS a o majetkovoprávnych problémoch a súdnych sporoch SSS súvisiacich s budovou na Laurinskej 2 v Bratislave. Činnosť odbočky SSS v Trenčíne vyzdvihol aj J. Rezník. Š. Cifra zdôraznil, že odbočka sa svojou bohatou činnosťou zaradila na popredné miesto spomedzi šiestich odbočiek SSS a ocenil, že si založila aj vlastnú webovú stránku.

Členovia odbočky si zvolili za tajomníčku na nadchádzajúce štvorročné obdobie znova M. Ivaničkovú, ktorá bude podľa Stanov SSS aj členkou Predstavenstva SSS, a ako ďalších dvoch členov výboru odbočky Janu Polákovú a Gejzu Sádeckého. Odbočka navrhla ako kandidáta na predsedu SSS na blížiacom sa členskom zhromaždení M. Bielika.

-red-

***

Správa o činnosti odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Trenčíne za obdobie od 21. 9. 2015 do 24. 3. 2017

FOTOGALÉRIA: Odbočka SSS v Trenčíne (24. 3. 2017)