Správa o činnosti odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Trenčíne za obdobie od 21. 9. 2015 do 24. 3. 2017

05.05.2017 07:55

POZORUHODNÉ VÝSLEDKY NAJMLADŠEJ ODBOČKY SSS NA SLOVENSKU ALEBO NAŠE ÁNO BUDE ÁNO!

Doposiaľ najmladšia odbočka Spolku slovenských spisovateľov (SSS) v Trenčíne vznikla 21. septembra 2015. Jej 20 členov intenzívne publikovalo a pracovalo aj pred založením odbočky, ale až pri vyhodnotení aktivít prekvapilo aj samých členov množstvo podujatí a ich rozmanitosť – predovšetkým preto, lebo ich organizovali s mizivou finančnou podporou, najčastejšie nijakou, resp. aj vďaka pomoci regionálnych najmä kultúrno-spoločenských subjektov, ktoré vedeli nadchnúť a získať na spoluprácu. Spisovatelia Trenčianskeho kraja vedia aj v týchto drakonických podmienkach využiť svoje osobné nasadenie, uvzatosť, prostriedky, čas a, samozrejme, i svoj talent, a vďaka tomu položiť na slovenský literárny stôl výsledky, ktoré sú naozaj pozoruhodné.

Aktívna účasť na Kongrese slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou

Záťažovou skúškou pre členov odbočky bola veľká manažérska výzva pri spoluorganizovaní Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach 22. a 23. 9. 2016. Keby členovia odbočky za krátky čas od jej založenia nemali nijaké iné aktivity, už len spoluúčasť na organizovaní kongresu – žiaľ, v neraz stresujúcich podmienkach zo strany verejnoprávnych či štátnych inštitúcií – je ich skvelou vizitkou. No členovia odbočky sa naozaj majú ešte čím pochváliť, veď len za obdobie od jej založenia usporiadali alebo pomohli usporiadať vyše 150 podujatí a vydali 15 pôvodných autorských titulov – teda za obdobie asi jeden a pol roka sa v priemere každý týždeň uskutočnili minimálne dve podujatia a takmer každý mesiac vyšla jedna kniha!

 

Regionálne zhromaždenie odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Knižnici Michala Rešetku v Trenčíne 24. 3. 2017. Zľava: Margita Ivaničková, tajomníčka odbočky, Štefan Cifra, predseda KK a zástupca šéfredaktora Literárneho týždenníka, Miroslav Bielik predseda SSS, a Jaroslav Rezník, čestný predseda SSS. Vpravo účastníci zasadnutia odbočky. Foto: Eva Siegelová a Štefan Cifra  

 

Celoslovenská literárna súťaž Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára v Trenčíne

Vďaka ústretovosti a žičlivému prístupu Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne a trenčianskemu Miestnemu odboru Matice slovenskej, jeho predsedníčke a členke výboru odbočky Jane Polákovej, sa napriek permanentne tiesnivým finančným zdrojom podarilo zorganizovať už 24. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Súťaž sa organizuje v dvoch vekových kategóriách – mládež od 15 do 20 rokov a dospelí nad 20 rokov, v žánroch próza a poézia a s každoročne aktualizovanou tematickou oblasťou. V ostatnom ročníku si súťažiaci mohli vybrať okrem voľného žánru aj tému kyberšikany, Svetozára Hurbana Vajanského, osobnosti svojej generácie a už tradičná je tematická oblasť Ora et labora – pútnické miesto Skalka pri Trenčíne. Odborná porota v zložení Jaroslav Rezník (predseda), Margita Ivaničková, Ján Maršálek hodnotila vlani 283 literárnych prác od 91 autorov. Len pre ilustráciu úspešnosti súťaže – do jej 23. ročníka prihlásilo 159 autorov 489 prác, teda svojich literárnych príspevkov! Nikto z členov poroty si nepamätá, že by sa do jedného ročníka literárnej súťaže prihlásilo také množstvo účastníkov, a to, treba dodať, že aj s vysokou literárnou úrovňou príspevkov. Porota sa zhodla aj v názore, že v určitých prípadoch kvalita prác presiahla kvalitu niektorých už etablovaných slovenských autorov. V prvých piatich ročníkoch súťaže sa darilo organizátorom vydať aj zborníky víťazných prác. Organizáciu súťaže – a to nielen našej – však, žiaľ, sprevádzajú z hľadiska jej podpory „neúrodné roky“, keďže spoločenské inštitúcie akoby zabudli, že laureáti z celého Slovenska musia do Trenčína aj docestovať, že si zaslúžia aspoň symbolickú cenu či občerstvenie a že členovia poroty musia súťaži venovať svoj čas a výbor odbočky aj nemalý organizačné úsilie. Ťažko slovami vyjadriť poďakovanie akademickému maliarovi Jurajovi Oravcovi, ktorý za štvrťstoročie trvania súťaže bez zaváhania zachraňoval jej renomé darúvaním dnes už nesčíselného množstva originálnych autorských grafík pre laureátov súťaže. Zneváženie statusu spisovateľa v našej spoločnosti dosiahlo už taký rozmer, že aj podujatia celoslovenského významu, ale i desiatky regionálnych aktivít by sa podľa vektora štátnej kultúrnej politiky mali odohrávať akosi samé od seba a podľa možností aj – zadarmo.

Malomestský klub živého slova v Bánovciach nad Bebravou

V Bánovciach nad Bebravou sa činí člen SSS z našej odbočky Peter Bulík organizovaním Malomestského klubu živého slova. Je to diskusné fórum a jeho hosťami už boli o. i. Boris Filan, Jozef Banáš, Gustáv Murín, Anton Hrnko, Jaroslav Baška aj Jaroslav Paška a v marci 2017 zavítal do Bánoviec veľvyslanec Ruskej Federácie Alexej Leonidovič Fedotov.

Literárne pásma v Novom Meste nad Váhom

V Novom Meste nad Váhom pôsobia dve autorky – členka SSS Mária Pomajbová a Jozefína Hrkotová-Hladká. Šíria kultúru slova doslova po celom Slovensku. Od založenia odbočky absolvovali s literárnymi pásmami Žena je stvorená pre lásku, Adventná kvapka, Rodina, chlieb náš každodenný dodnes 42 prezentácií. Neviem o tom, že by naše médiá prejavili aspoň minimálny záujem o tieto podujatia, ktoré sú pre mainstream neatraktívne – určite pre svoje humanistické, kresťanské a hlboko ľudské posolstvo. Gustáv Rumánek, taktiež člen SSS, žijúci v Starej Turej (v okrese Nové Mesto nad Váhom), za uvedené obdobie stihol vydať štyri pôvodné autorské tituly poézie i monografie regionálnych osobností, samozrejme, za vlastné a s pomocou skromných sponzorov.

Bohatá činnosť Literárneho klubu Omega v spolupráci s odbočkou SSS

Jana Poláková, predsedníčka MO MS v Trenčíne, členka výboru odbočky i tajomníčka Literárneho klubu Omega, má na svojom organizačnom konte za obdobie od založenia odbočky ďalšie množstvo ďalších nezištných podujatí, ktoré spoľahlivo zatienia aj prácu kultúrno-osvetových inštitúcií, čo na svoju činnosť prostriedky majú... Napríklad: 27. novembra 2015 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 23. ročníka literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára – s Jaroslavom Rezníkom, Margitou Ivaničkovou a Jánom Maršálkom ako porotcami. MO MS a odbočka SSS v Trenčíne pripravili pietnu spomienku pri hroboch Janka a Karola Štúrovcov ako záverečné podujatie Roka Ľ. Štúra, Literárny klub Omega pripravil prezentáciu knihy spisovateľa Rudolfa Dobiáša Perličky na slniečku.

V Literárnom klube Omega, ktorého predsedom je Ján Maršálek, člen SSS, a tajomníčkou Jana Poláková, sa v spolupráci s odbočkou SSS uskutočnili tieto ďalšie podujatia:

– prezentácia novej knihy spisovateľa Jaroslava Rezníka Slnečný budíček – Literárne hádanky,

– prednáška Jany Polákovej v rámci podujatí Marec mesiac knihy o Ľ. V. Riznerovi v Akadémii tretieho veku,

– prednáška v rámci Mesiaca knihy o Ľ. V. Riznerovi – v klube Slovenskej numizmatickej spoločnosti, pobočka Trenčín,

– prednášky predsedu klubu Starých Trenčanov pri MO MS v Trenčíne Ing .Vojtecha Brabenca Niekdajšie trenčianske zbrojné a príbuzné podniky a Virtuálne pamätné tabule v Trenčíne,

– prezentácia knihy prozaika Jána Beňa Život s kufrom a knihy pre deti Timotej a pradedo,

– Margita Ivaničková vyprevadila na cestu k čitateľom zbierku poézie Blaženy Urbanovej, členky LK Omega, Človek, človeku, človekom,

– autorské čítanie Jána Zambora, Igora Hochela a Rudolfa Dobiáša Poézia a modlitba,

– prednáška čestného predsedu SSS Jaroslava Rezníka v rámci Roku Svetozára Hurbana Vajanského Obsiahnuť svet, slúžiť domovine,

– prezentácia zborníka LK Omega To sme my pri príležitosti 20. výročia trvania, ktorý 6. 10. 2016 na cestu k čitateľom vyprevadila Margita Ivaničková,

– beseda s Margitou Ivaničkovou so seniormi na senior EXPO – 21.10.2016,

– prednáška spojená s prezentáciou knihy Imricha Grušpiera Prameň zázrakov, venovanej fenomenálnemu liečiteľovi Fraňovi Madvovi,

– prezentácia knihy člena LK Omega Jozefa Páleníka Zablatené bagandže, ktorú moderovala Jana Poláková,

– vyhodnotenie 24. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže J. Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára (porota: Jaroslav Rezník, Margita Ivaničková a Ján Maršálek),

– prednáška predsedu Klubu starých Trenčanov pri MO MS v Trenčíne Spomienka na Dohnányovcov,

– položenie venca k pamätnej tabuli na budove Verejnej knižnice Michala Rešetku,

– spomienka na básnika Milana Rúfusa – výročie jeho úmrtia – v LK Omega,

– posledná rozlúčka so spisovateľkou Katarínou Hudecovou, členkou SSS, 27. januára 2017 v Trenčianskych Tepliciach,

– beseda a prezentácia knihy Posledná romanca spisovateľa Jána Beňa,

– stretnutie pri pamätníku M. R. Štefánika v parku pri príležitosti 20. výročia obnovenia činnosti Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Trenčíne,

– prednáška venovaná bývalému predsedovi MO MS v Trenčíne Mgr. Ladislavovi Jamborovi pri príležitosti nedožitých 85. narodenín,

– prednáška Jaroslava Rezníka v Roku Jozefa Miloslava Hurbana o živote a diele významného spisovateľa, novinára, politika pod Hurbanovým mottom „Pravde a národu“,

– okresné kolo Vansovej Lomničky v prednese poézie a prózy,

– prednáška Jany Polákovej v klube Slovenskej numizmatickej spoločnosti, pobočka v Trenčíne na tému 25 rokov Literárnej súťaže Jozefa Braneckého,

– prezentácia zbierky poézie 90-ročnej debutantky Libuše Prekopovej, obyvateľky Domova sociálnych služieb v Trenčíne, Spomienky hlboko v srdci ukryté – titul vyprevadila medzi čitateľov Margita Ivaničková, redakčne pripravila Jana Poláková,

– prednáška v klube kresťanských seniorov pri príležitosti Marca – mesiaca knihy,

– prezentácia knihy Margity Ivaničkovej S tromi psami za pätami vo VKMR v Trenčíne,

Nezištná práca s čitateľmi i mladými literárnymi adeptmi

Členka SSS a našej odbočky Mária Jana Jablonská a zároveň predsedníčka Krajskej organizácie Únie žien Slovenska organizuje celoslovenské kolo súťaže v rétorike Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka pre žiakov základných a stredných škôl, angažuje sa na okresnej i krajskej úrovni pri organizovaní Vansovej Lomničky. Medzi jej originálne aktivity patrí aj usporadúvanie tradičných koncertov mladých umelcov Trenčianskeho kraja – Vyznanie jariČaro jesene, kde okrem hudobných prezentácií klasickej hudby je každý z koncertov obohatený aj o medailóny významných osobností nášho národného života.

Individuálnych spisovateľských besied členov odbočky, najmä s mladými ľuďmi a deťmi, bolo tak veľa, že už ich výpočet je nad rámec publikovateľného priestoru. Osobitne treba poďakovať za nezištnú prácu s čitateľmi i mladými literárnymi adeptmi Mariane Komorovej, Anne Hrabalovej či Jánovi Maršálekovi, aj za jeho aktivity v literárnom klube Omega... Medzi najmladšie deti do materských a základných škôl chodí Viera Procházková, Vladimíra Teslíková, Eva Siegelová, Margita Ivaničková, ktorá zároveň v tomto roku moderovala v poradí už ôsme Stretnutie literátov Trenčianskeho kraja. Publikačne aj organizačne je veľmi aktívna talentovaná Ružena Šípková z Myjavy. Sme právom hrdí na to, že tento poetický talent vzišiel z literárnej súťaže J. Braneckého.

Nová internetová stránka odbočky SSS v Trenčíne

Nová odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Trenčíne si už onedlho po svojom vzniku zriadila vlastnú internetovú stránku s adresou www.sss-trencin.szm.com. Na stránke sú vytvorené rubriky O nás, Aktuality, Členovia odbočkyKontakty. Stránka obsahuje aj logá a odkazmi na internetové stránky SSS, Vydavateľstva SSS, časopisu SSS Literárny týždenník, časopisu SSS pre mladú literatúru a umenie  Dotyky, ako aj kooperujúcich inštitúcií ako Verejná knižnica Michala Rešetku, Matica slovenská a Literárneho klubu Omega. Na stránke je uverejnená aj adresa e-mailovej schránky trencin.sss@gmail.com, na ktorú sa dajú posielať námety a nápady.

Napĺňanie odkazu sformulovanému v Stanovách SSS

Hľadajúc spoločného menovateľa nedostatočnej podpory a nezáujmu o bohaté regionálne literárne a kultúrne aktivity členov odbočky SSS v Trenčíne, a nebude asi ďaleko od pravdy, že ide o väčšinový názor všetkých literárnych kolegov SSS aj v iných slovenských regiónoch, musíme, žiaľ, konštatovať, že na Slovensku silnie nepriama cenzúra – už nielen cez finančnú škrtiacu slučku, ale aj presadzovaním tzv. politickej korektnosti a jednostrannosťou väčšiny médií, ktoré presadzujú jeden názor, pritom ľudia s inými názormi sú paušálne vyhlasovaní za netolerantných, nedemokratických.... Členovia SSS, najpočetnejšej a najstaršej spisovateľskej organizácie na Slovensku, sa vo svojich stanovách prihlásili k odkazu nášho národného písomníctva od jeho počiatkov, od Proglasu cez našu stredovekú a novovekú spisbu, dielo bernolákovcov, štúrovcov až k súčasnej slovenskej literárnej tvorbe, k cyrilometodskému duchovnému dedičstvu a historickému odkazu štátnosti Veľkej Moravy, ku kultúrnemu dedičstvu našich predkov, k stáročnému úsiliu o národné bytie zavŕšenému samostatnou slovenskou štátnosťou – vytvorením súčasnej Slovenskej republiky – a k významnej tradícii našej spolkovej činnosti pretrvávajúcej od roku 1923. Ak je toto naša najväčšia „vina“ – ako členov SSS, ak naše proslovenské, pronárodné, humanistické a kresťanské postoje sú nezlučiteľné s vnucovanými pseudokultúrnymi a libertariánskymi spoločenskými trendmi, musíme ich presadzovateľov sklamať: naďalej zostaneme sami sebou; naše áno bude áno!

 

Spracovala MARGITA IVANIČKOVÁ, tajomníčka odbočky SSS v Trenčíne

Trenčín 24. marca 2017

 

Zasadala odbočka SSS v Trenčíne (24. 3. 2017)

 

Fotogaléria: Odbočka SSS v Trenčíne (24. 3. 2017)