Zasadala Odbočka SSS v Banskej Bystrici (25. 4. 2017)

02.05.2017 07:07

BOHATÁ ČINNOSŤ A SPOLUPRÁCA V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI

Vo štvrtok 25. apríla t. r. sa zišli členovia Odbočky Spolku slovenských spisovateľov (SSS) v Banskobystrickom kraji na svojom regionálnom zhromaždení v priestoroch Literárneho a hudobného múzea  – ŠVK v Banskej Bystrici. Tajomníčka výboru odbočky Jana Borguľová na úvod predniesla správu o činnosti odbočky od 28. 2. 2013 do 25. 4. 2017, ktorú s ňou prekladali členovia výboru Dušan Jarina a Július Lomenčík. Rokovania sa zúčastnil aj predseda SSS Miroslav Bielik a predseda KK SSS Štefan Cifra. Ako uviedla J. Borguľová, členská základňa v odbočke vrástla na dnešných 33 členov z 24 členov v roku 2013. V správe zhrnula bohaté aktivity, ocenenia členov odbočky, ich účasť v literárnych porotách a komisiách i vydávanie občasníka Kováčňa. Osobitne vyzdvihla dve tradičné a mimoriadne úspešné podujatia, ktorých spoluorganizátorom a odborným garantom je odbočka – Literárnu Banskú Bystricu, venovanú tradične básnikovi Mikulášovi Kováčovi, a celoštátnu prehliadku záujmovej umeleckej činnosti pedagogických zamestnancov Chalupkovo Brezno. Pripomenula i podporu mladých tvorcov v literárnych kluboch LITERA 2 v Banskej Bystrici a VLAS v Lučenci. Z činnosti vyzdvihla aktivity k výročiam Š. Pártošovej, I. Plintoviča, V. Marčoka, J. Urbana a k 70. výročiu SNP v Banskej Bystrici. A takisto besedu s básnikom a bábkohercom J. Mokošom pri príležitosti jeho 75. narodenín.

Členovia odbočky v tajných voľbách zvolili výbor v zložení: J. Borguľová, D. Jarina, J. Lomenčík. Nový výbor za tajomníčku opäť zvolil J. Borguľovú, ktorá bude podľa Stanov SSS bezprocedurálne aj členkou Predstavenstva SSS. Zhromaždenie navrhlo ako kandidáta na člena Predstavenstva SSS J. Lomenčíka, na člena Kontrolnej komisie SSS D. Jarinu a ako kandidáta na predsedu SSS M. Bielika. Predseda SSS informoval o najvýznamnejších aktivitách a úlohách SSS, priebehu súdnych konaní o sídelnej budove SSS na Laurinskej 2 v Bratislave a o problémoch vyplývajúcich z nevhodného nastavenia Fondu na podporu umenia (FnPU), ktorý nedostatočne zohľadňuje špecifické postavenie spisovateľských združení, ich edičných a regionálnych aktivít  či potreby literárnych a kultúrno-spoločenských časopisov, akými sú Literárny týždenník, Dotyky alebo Romboid.  Š. Cifra informoval o problémoch so zabezpečením tvorby a vydávania LT po krátení dotácie FnPU, výraznom každoročnom náraste návštevnosti stránok SSS a LT od ich vzniku a vyzdvihol bohaté regionálne literárne aktivity odbočky.

Spracovali: JANA BORGUĽOVÁ, ŠTEFAN CIFRA

***

Správa o činnosti Odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici od 28. 2. 2013 do 25. 4. 2017 (25. 4. 2017)

FOTOGALÉRIA: Odbočka SSS v Banskej Bystrici (25. 4. 2017)