Správa o činnosti Odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici od 28. 2. 2013 do 25. 4. 2017 (25. 4. 2017)

02.05.2017 07:05

Od nášho ostatného stretnutia na regionálnom zhromaždení Odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici prešli už štyri roky. Treba otvorene povedať, že pre Spolok slovenských spisovateľov (SSS) to bolo ťažké a búrlivé obdobie. V máji 2013 sa konalo Členské zhromaždenie SSS v Bratislave, ktoré po „nervnom“ snemovaní a pomenovaní ťažkosti a neduhov rozhodlo o prepriahaní vo vedení. Predseda Miroslav Bielik a tajomník Ján Tazberík nahradili predsedu Jána Tužinského a tajomníka Pavla Janíka. Novozvolených predstaviteľov namiesto zvyčajnej práce našej stavovskej organizácie čakala jedna mína za druhou. Najťažším orieškom bola sídelná budova SSS na Laurinskej ul. 2, ktorá sa stala predmetom handlovania zo strany firmy Arhur a ďalších spisovateľských organizácií. Ďalším vážnym problémom na riešenie je vydávanie nášho časopisu Literárny týždenník, ktorý pri finančnej poddimenzovanosti od roku 2013 až dodnes držia nad vodou ľudia v redakcii – najmä Pavol Dinka a Štefan Cifra. V programe Predstavenstva SSS sa tak museli neraz striedať právnici a finančníci, namiesto riešenia odborných umeleckých a literárnych aktivít. Aj preto treba vysloviť poďakovanie najmä predsedovi Miroslavovi Bielikovi, že po celý čas stíhal a dodnes stíha (na úkor svojho času, energie a zdravia) udržiavať aj chod Spolku slovenských spisovateľov (ďalej SSS) v primeranom stave a nachádzať v ňom miesto aj pre také udalosti, ako napr. odkaz Kongresu slovenských spisovateľov v Trenčianskych Tepliciach, oživenie udeľovania Ceny SSS, podpora edičnej činnosti SSS a VSSS, ale aj pre rozvíjanie vzťahov s najbližšími spisovateľskými susedmi v Čechách, Srbsku, Rusku či Bielorusku. Predmetom sváru je aj spôsob prideľovania finančných prostriedkov na projekty SSS, keďže Fond na podporu umenia nie je našim aktivitám naklonený tak, ako by si to najstaršie a najpočetnejšie spisovateľské združenie na Slovensku zaslúžilo. Dobrou správou je, že počet regionálnych odbočiek SSS sa zvýšil, vznikli nové odbočky v Trnave a Trenčíne, a tak je nás spolu šesť. Náznaky sa rysujú aj v Prešove. Poukazuje to na životaschopnosť členskej základne a jej aktivít v regiónoch, čo predstavuje nielen odľahčenie centra, ale aj jej pomoc vedeniu SSS pri príprave niektorých celoslovenských podujatí.

Členovia odbočky SSS v Banskej Bystrici a zástupcovia vedenia SSS. 26. 4. 2017

A v odraze takejto situácie sa usilovala fungovať naša Odbočka SSS v Banskej Bystrici (ďalej odbočka). Nebyť skúseností z predchádzajúcej činnosti a dobrých vzťahov v regióne, ťažko by sme mohli informovať v správe o toľkých aktivitách. Veď z doterajších finančných možností v prideľovaní prostriedkov na tri ťažiskové oblasti – festival Literárna Banská Bystrica, Chalupkovo Brezno a literárne večery – zostala v súčasnosti iba finančná dotácia na Chalupkovo Brezno. Každoročné zabezpečenie ostatných závisí od „ekvilibristiky“ členov výboru našej odbočky, ich dobrých vzťahov, šikovnosti a zručnosti. Nie je to ponosovanie, ale pomenovanie skutočnosti. Napriek tomu Správa o činnosti Odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici od 28. 2. 2013 do 25. 4. 2017 prináša množstvo informácií dokladajúcich činorodosť i úspešnosť podujatí a aktivít...

 

Zloženie a činnosť výboru odbočky

Výbor Odbočky SSS od 28. februára 2013 pracoval v zložení Jana Borguľová, tajomníčka, a Dušan Jarina a Július Lomenčík. V priebehu roka sa ako výbor schádzali štyri až šesť razy, aby riešili najmä organizačné a obsahové záležitosti pred významnejšími podujatiami, členské otázky či prípravu projektov. Jana Borguľová ako tajomníčka a členka Predstavenstva SSS pravidelne informovala o obsahu jeho rokovaní, najmä o riešení problémov s vlastníckymi vzťahmi k budove SSS na Laurinskej 2, vydávaní Literárneho týždenníka (LT), finančných problémoch SSS a pod. Zároveň bola aj členkou Komisie SSS pre členské otázky a korešpondentkou LT za Banskú Bystricu. Dušan Jarina bol zvolený za člena Kontrolnej komisie SSS. Okrem organizačných úloh sa venoval najmä výtvarno-grafickej podobe propagačných materiálov, občasníka Kováčňa a zborníkov literárneho klubu LITERA 2, ako aj zborníkov z odborných konferencií. Július Lomenčík bol členom Mediálnej komisie SSS, zároveň bol delegovaný ako člen komisie Literárneho fondu a člen komisie Fondu na podporu umenia v Bratislave. Zabezpečoval aj kontakt s UMB a Maticou slovenskou. Všetci sa podľa svojich síl, schopností a možností aktívne zapájali do činnosti.

Výbor pokračoval vo vydávaní občasníka Kováčňa ako informačného zdroja o činnosti odbočky, ktorý zasielal nielen svojim členom, ale aj partnerským organizáciám a predstaviteľom mesta. Za spomínané obdobie vyšli čísla 4 až 8 – s úvodníkmi, aktuálnym stavom členskej základne, medailónmi nových členov či jubilantov, prehľadom o nových knihách, významných podujatiach a pod. Treba poznamenať, že žiadna z odbočiek takúto formu prezentácie, žiaľ, nemá. Niektoré z odbočiek prezentujú svoju činnosť na webových stránkach. Skutočnosť je však taká, že najmä starší členovia nemajú možnosť tento druh komunikácie sledovať, a preto tlačenú formu komunikácie treba považovať za nanajvýš žiaducu.

Vývoj členskej základne v odbočke

Členská základňa zaznamenala v našej odbočke nárast na súčasných 33 členov (k 25. 4. 2017) z 24 členov v roku 2013. Žiaľ, už bez literárneho vedca a vysokoškolského pedagóga Zdenka Kasáča. Pre odbočku je jeho definitívny odchod zo života citeľná strata, veď bol jej členom viac ako polstoročie. Aktívne sa zapájal do činnosti prednáškami, hodnoteniami tvorby, členstvom v porotách literárnych súťaží, priateľskými radami a povzbudeniami. Bude nám citeľne chýbať! Našťastie, privítali sme deväť nových členov – pribudli František Piljar, Miroslav Kapusta, Stanislav Mičev, Nata Hosťovecká, Marcel Páleš, Erika Jarkovská, Ondrej Kalamár, Pavol Korba a Fedor Mikovič. Tešíme sa teda z nových autorov, ktorí osviežili naše rady rôznorodosťou tvorby a ďalších literárnych aktivít. Dúfame, že prírastky do SSS z okruhu nášho regiónu budú naďalej pokračovať.

Ocenenia a prezentácia diel členov odbočky doma i v zahraničí

Radi registrujeme úspechy a ocenenia našich členov za literárne počiny alebo za celoživotné pôsobenie. Za uplynulé štvorročné obdobie získali Cenu primátora mesta Banská Bystrica Stanislav Mičev, František Piljar a Jana Borguľová. Slávka Očenášová zasa dostala Zlatú medailu Leva N. Tolstého od Európskej únie umenia so sídlom v Prahe. Fedorovi Mikovičovi udelili Cenu Vojtecha Zamarovského. Cenu SSS za rok 2015 v kategórii literárna veda a esejistika získal Jozef Tatár.

Nie všetko sa však meria medailami a cenami, dôležitá je odozva literárnych diel a aktivít v odbornej či laickej verejnosti. Aj tu sa môžu naši členovia pochváliť. Elenke Cmarkovej napríklad ďakujeme za reprezentáciu v krajanskej komunite v kanadskom Toronte (2015), kde ich so Slávkou Očenášovou pozval rev. Dušan Tóth. Juraj Sarvaš hosťoval v Moskve (2016) v súvislosti s jeho aktivitou k 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra. Hana Košková udržiava pravidelné kontakty s krajanskou komunitou v Srbsku a zúčastňuje sa na spoločných antológiách z tvorby. Vďaka Štátnej vedeckej knižnici (ŠVK) v Banskej Bystrici sa môžu naši členovia zúčastňovať na dňoch slovensko-českej vzájomnosti v knižničnej delegácii v Hradci Králové – takto nás už reprezentovali Ján Fekete, Miroslav Kapusta, Jana Chorvátová, Július Lomenčík, Dušan Jarina, Elena Cmarková. Z domácich podujatí by sme radi vyzdvihli prácu Miroslava Kapustu pri organizovaní umeleckých produkcií Ars Poetica Neosoliensis v Banskej Bystrici, ale aj profilovanie sa literárnej skupiny Generácia NULA (Peter Papšo, Marcel Páleš, Pavol Korba a i.). Marcel Páleš ako redaktor Rádia Regina v Banskej Bystrici poskytuje priestor pre prezentáciu našich autorov. Hana Košková v spolupráci s regionálnymi organizáciami sa aktivizuje pri činnosti literárneho klubu VLAS a ďalších podujatiach. Martu Hlušíkovú veľmi často pozývajú na besedy a prezentácie po celom Slovensku. Jana Chorvátová je v intenzívnom spojení s Úniou žien Slovenska najmä v súvislosti s festivalom Vansovej Lomnička. Slávka Očenášová vytvorila priestor pre našich členov v rámci podujatí UMB Univerzita mestu – mesto univerzite.

Vážime si všetky druhy literárnych aktivít vrátane tých, ktoré sa odohrávajú v komornom prostredí, v úzkom kruhu najbližších. Pomáhame i mestám, obciam a inštitúciám, v ktorých žijú naši členovia, pri pripomienke ich životných jubileí či vydaní nových knižných titulov (Božena Bobáková, Zdenko Kasáč, Ján Fekete, Jozef Bily). Ceníme si aktivitu Zvolenčanov a špeciálne úsilie Ondreja Kalamára pri realizácii pomníka venovanému predčasne zosnulému Jožovi Urbanovi (2014).

Významné podujatia a pripomínanie života a diela členov odbočky

Nezabúdame ani na našich bývalých členov, ktorých výročia si taktiež pripomíname. Nedožitú deväťdesiatku Ivana Plintoviča v roku 2013 sme si uctili vydaním publikácie Štyri medailóny (v spolupráci s LHM a Katedrou slovenského jazyka a literatúry UMB), storočnicu narodenia Štefánie Pártošovej zasa umeleckým pásmom v Žiari nad Hronom. Nedožitému 80. výročiu narodenia Mikuláša Kováča sme venovali pozornosť v rámci XX. ročníka Literárnej Banskej Bystrice (LBB), ktorá je pravidelne venovaná tomuto nášmu rodákovi a jednému z najvýznamnejších slovenských básnikov druhej polovice 20. storočia. Aj spomienka na takisto nedožité 80. výročie narodenia literárneho vedca a historika, profesora Viliama Marčoka bola dielom SSS – v spolupráci s ŠVK – Literárnym hudobným múzeom a Filozofickou fakultou UMB v Banskej Bystrici sa nám podarilo zorganizovať v Banskej Bystrici vedecký seminár Viliam Marčok (1935 – 2013) v slovenskej literatúre (28. a 29. 5. 2015) a odhaliť mu na jeho rodnom dome na Ul. Janka Kráľa v Dubovej (časť obce Nemecká) pamätnú tabuľu. V rámci LBB sme si pripomenuli aj 75. narodeniny ešte, chvalabohu, žijúceho básnika a bábkoherca Jozefa Mokoša.

Odbočka SSS bola garantom celoslovenského vedeckého seminára k 70. výročiu SNP (2014) v Banskej Bystrici a mimoriadne aktívna bola aj v súvislosti s 200. výročím narodenia Ľ. Štúra. Rovnako aktívne sa zapojila aj do prípravy Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach (22. a. 23. 9. 2016), ktorý usporiadal SSS a ďalšími spisovateľskými organizáciami pri príležitosti 80. výročia konania pamätného Kongresu slovenských spisovateľov, vedcov a publicistov s medzinárodnou účasťou v roku 1936.

Literárna Banská Bystrica, Chalupkovo Brezno a podpora mladých tvorcov v literárnych kluboch

V každoročnom pláne činnosti máme osobitne zaknihované najmä dve významné podujatia – festival Literárna Banská Bystrica a prehliadku záujmovej umeleckej činnosti pedagogických zamestnancov Chalupkovo Brezno. Najmä Literárna Banská Bystrica ako týždňový maratón rôznorodých podujatí je náročná na obsahovú a organizačnú prípravu, chvalabohu, zapájajú sa do nej takmer všetky kultúrne či vzdelávacie inštitúcie v meste. Usilujeme sa do jeho programu zakomponovať postupne členov našej odbočky. Tohto roku sa konal už XXI. ročník, v rámci ktorého dostali priestor Marta Hlušíková, Miroslav Kapusta, Juraj Sarvaš, na Burze literárnych talentov aj ďalší.

Chalupkovo Brezno je pre nás výzvou v podobe garantovania jeho literárnej súťaže v poézii a próze. Okrem zabezpečenia odborných porôt sa zvyčajne zúčastňujeme aj na sprievodnom programe. Tohto roku sa bude konať už 50. ročník a odbočka sa pri tejto príležitosti postará aj o zaujímavý bulletin, venovaný práve účastníkom literárnej súťaže.

Pozornosť venujeme, samozrejme, aj nastupujúcej generácii literárnych tvorcov, a to predovšetkým starostlivosťou o činnosť literárnych klubov. V Banskej Bystrici je to klub LITERA 2 a v Lučenci klub VLAS. O ich aktivite a autoroch sa nám podarilo publikovať príspevky v časopise pre mladú literatúru a umenie Dotyky, vďaka dobrej spolupráci s jeho šéfredaktorom Borisom Brendzom.

Neľahké podmienky na podporu edičnej a prezentačnej činnosti

Ťažiskom aktivít spisovateľov je, samozrejme, predovšetkým literárna tvorba, jej knižné vydávanie a prezentácia v odbornej i širokej verejnosti, na ktorých podporu však, žiaľ, máme veľmi malý dosah. Systém dotácií nedovoľuje nadýchnuť sa tak, akoby si to všetci želali. Vydavateľstvo SSS a sám Spolok slovenských spisovateľov môžu pomôcť iba nedostatočne veľkej skupine autorov. Ostatní sú odkázaní na vlastnú aktivitu. V niečom pomôže obec či mesto, sponzor či iné vydavateľstvá. Niektorí „zavedení“ autori to majú ľahšie, vydavateľstvá ich samé oslovujú, horšie je to so začínajúcimi tvorcami. Na tomto poli ako odbočka veľa vody nenamútime. Napokon, tento problém by sa mal riešiť na národnej úrovni kultúrnej politiky. Napriek tejto situácii naši autori vydávajú množstvo knižných titulov – básnických zbierok, poviedok, románov, tvorby pre deti, literatúry faktu, odbornej a vedeckej tvorby, kníh aforizmov a i. Určite sa nestratia v mozaike celonárodnej literatúry a nachádzajú si svoje špecifické miesto pod slnkom. Držme si spoločne palce, nestrácajme energiu a optimizmus!

Spomínali sme „finančné suchoty“, za ktorých sa usilujeme čo možno najlepšie realizovať naše zámery a úlohy. Keby sme nemali spojencov v kultúrnych a vzdelávacích inštitúciách, bolo by to oveľa horšie. Prichodí nám nateraz poďakovať mestským a obecným samosprávam, knižniciach, osvetovým strediskám, školám všetkých stupňov, v Banskej Bystrici aj UMB a Akadémii umení za ústretovosť a ochotu. Dúfame, že dobré vzťahy budú pokračovať aj naďalej v záujme všetkých zainteresovaných.

Svedectvom o dobovej činnosti v kultúrnej a umeleckej oblasti je publikácia v gestorstve Odbočky SSS Literárne tradície Banskej Bystrice (90. roky 20. storočia) v editorstve Júliusa Lomenčíka. Ide o zborník materiálov z vedeckej konferencie z roku 2009, v ktorej okrem iných publikovali svoje príspevky naši členovia Zdenko Kasáč, Jana Borguľová, Jozef Tatár a Július Lomenčík.

Chcem sa poďakovať všetkým členom banskobystrickej odbočky SSS za ich aktivity, za tvorbu a jej prezentáciu, šírenie pozitívnych hodnôt najmä medzi mladými. Poďakovanie patrí aj vedeniu Spolku slovenských spisovateľov, redakciám Literárneho týždenníkaDotykov za ich otvorenosť pre tvorbu a informovanie o aktivitách našich členov a odbočky SSS v Banskej Bystrici.

JANA BORGUĽOVÁ, tajomníčka Odbočky SSS v Banskej Bystrici

 

Banská Bystrica 25. apríla 2017

  

Tajomníčka odbočky SSS v Banskej Bystrici Jana Borguľová (vzadu v strede vpravo) prednáša správu o činnosti odbočky. Vľavo od nej predseda SSS Miroslav Bielik a členovia výboru odbočky Dušan Jarina a Július Lomenčik. Banská Bystrica 26. 4. 2017. Foto: Štefan Cifra

***

Zasadala Odbočka SSS v Banskej Bystrici (25. 4. 2017)

FOTOGALÉRIA: Odbočka SSS v Banskej Bystrici (25. 4. 2017)