Zasadala odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Trnave (11. 5. 2017)

29.05.2017 11:06

Aj v univerzitnom meste Trnava zasadla 11. mája v priestoroch starej mestskej radnice odbočka SSS, ktorá má pôsobnosť v Trnavskom kraji. Tajomník odbočky P. Tomašovič na úvod predniesol správu o činnosti, ktorá dokladá, že aj keď odbočka vznikla na záver roka 2013, už v roku 2014 priamo pripravila a spoluorganizovala deväť literárnych podujatí, pritom v nasledujúcich rokoch 2015 a 2016 i v prvom polroku 2017 zaznamenáva neustále narastajúci trend.

Do funkcie tajomníka členovia odbočky opätovne zvolili Pavla Tomašoviča a za členov výboru Zlatu Matlákovú a Miroslava Danaja. Ako kandidáta do Predstavenstva SSS navrhli Antona Hrnka a na predsedu SSS Miroslava Bielika.

  

Členky a členovia na zasadnutí odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Trnave 11. 5. 2017. Na fotografii vľavo druhá zľava Zlata Matláková, členka výboru odbočky. Na fotografii v strede Pavol Tomašovič, tajomník odbočky. Na fotografii vpravo členka odbočky Viera Valachovičová-Ryšavá. Foto © Štefan Cifra 

 

V diskusii členovia ocenili spoluprácu s mestskou a krajskou samosprávou, bez ktorých podpory by literárny život organizovaný odbočkou v regióne nebol mysliteľný, keďže Fond na podporu umenia už po druhý rok nepridelil ani jednej z odbočiek SSS nijaké dotácie na činnosť vykonávanú členmi odbočky a jej výborom z entuziazmu. Zároveň podporili úsilie vedenia SSS v riešení majetkovoprávnych problémov na súdoch a ocenili jeho aktivity, osobitne Kongres slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou a jeho závery, ktoré sa vedenie SSS usiluje uvádzať do praxe.

Spracovali PAVOL TOMAŠOVIČ, ZLATA MATLÁKOVÁ a ŠTEFAN CI FRA

 

Správa o činnosti odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Trnave od roku 2014 do roku 2016

FOTOGALÉRIA: Odbočka SSS v Trnave  (11. 5. 2017)