Výzva na záchranu Literárneho týždenníka

18.02.2021 07:00

Literárny týždenník ako časopis Spol­ku slovenských spisovateľov (SSS) v ostat­ných rokoch prechádza peripetiami, ktoré spôsobuje najmä nedostatočná výška do­tácie na jeho tvorbu a vydávanie zo stra­ny Fondu na podporu umenia (FnPU).

Je to v rozpore so zámermi deklarovanými pri zriadení tohto fondu, ktorý by mal klásť osobitný dôraz na podporu časopisov, kniž­nej kultúry a podujatí, ktoré vytvárajú a ší­ria hodnoty slovenskej pôvodnej a kvalitnej prekladovej literatúry, pôvodnej i tradičnej kultúry, nášho pôvodného umenia, ale aj kultúrno-spoločenských reflexií súčasnej slovenskej spoločnosti. Literárny týžden­ník, ako aj časopis SSS pre mladú litera­túru a umenie Dotyky sa ťažiskovo venu­jú práve uvedeným aktivitám, a napriek to­mu sú v dotačných schémach FnPU opako­vane kriticky podhodnocované. Literárny týždenník dlhodobo funguje v podvyžive­ných podmienkach, redakcia zápasí s nevy­hovujúcimi personálno-mzdovými a mate­riálno-technickými podmienkami a každo­ročne sa všemožne musí usilovať, aby zís­kala základné prostriedky na udržanie pe­riodicity, rozsahu a obsahovej štruktúry LT.

Je očividné, že problém nie je v spolko­vých časopisoch, ktoré si plnia svoje posla­nie, ale v systéme FnPU a zostavení odbor­ných komisií, ktoré rozhodujú o výške do­tácií – bez možnosti odvolať sa. V ostat­ných rokoch sú odborné komisie na časo­pisy bez zástupcu SSS. Je to v príkrom pro­tiklade s tým, že SSS ako najstaršie a naj­početnejšie spisovateľské združenie na Slo­vensku má nespochybniteľný odborný sta­tus zapájať sa poradným hlasom do všet­kých procesov a činností inštitúcií, v kto­rých sa rozhoduje o našej literatúre – o pe­riodikách, knižnej kultúre či literárno-kul­túrnych podujatiach. Pripomíname, že SSS má vyše 450 členov a že mnohí jeho členo­via-spisovatelia sú dlhodobo (vrátane os­tatných rokov) úspešní v celoštátnych lite­rárnych súťažiach, a to aj v tých najprestíž­nejších – napr. Anasoft litera (E. Farkašo­vá, M. Zelinka, Z. Cigániková a i.) či Ce­ny a prémie za slovenskú pôvodnú literár­nu tvorbu Literárneho fondu (J. Švantner, J. Tazberík, D. Hajko, J. Banáš, M. Bie­lik, B. Šikula, I. Szabó, z mladších autorov J. Klus, O. Gluštíková, M. Chudík a i.). Ne­hovoriac o tom, že členmi SSS sú viaceré dnes už ikony našej pôvodnej literatúry ako básnici V. Turčány, J. Mihalkovič, Š. Mo­ravčík, J. Mokoš, prozaici P. Jaroš, J. Bal­co, spisovatelia literatúry faktu A. Hykisch, A. Blaha, J. Rezník, V. Apfel, spisovatelia pre deti O. Sliacky, V. Švenková, ale aj lite­rárni vedci či kritici ako V. Šabík, M. Báto­rová, A. Halvoník, J. Čertík, autori odbor­nej literatúry J. Vladár, M. Kučera, T. Win­kler, J. Bátora, A. Maťovčík, prekladatelia ako O. Kořínek a mnohí ďalší spisovate­lia, ktorých pre nedostatok miesta nemô­žeme menovať. Okrem toho SSS po dlhé roky úspešne garantuje a spoluorganizuje viaceré prestížne literárne súťaže ako Jaší­kove Kysuce – pre prózu a eseje, Chalup­kovo Brezno, Literárna súťaž Jozefa Bra­neckého Studňa sa tajne s dažďom zhová­ra či Cena Rudolfa Fábryho pre mladých básnikov. Navyše SSS bol hlavným orga­nizátorom Kongresu slovenských spiso­vateľov s medzinárodnou účasťou (2016), úspešne spoluorganizuje už tradičnú Tat­ranskú literárnu jar, Slovesnú jar, Vydava­teľské dni SSS a ďalšie celoštátne či regio­nálne podujatia. Ignorovanie tohto relevant­ného stavovského združenia – ako aj iných spisovateľských združení – v rozhodova­cích procesoch o poskytovaní podpôr, žiaľ, musíme považovať za nesystémové rozho­dovanie na základe skupinových záujmov.

Žiaľ, macošský prístup štátu k podpore slovenskej literatúry sa ukazuje i v okliešte­ní príjmov Literárneho fondu (LF) v čase pandémie, aj keď ide o desaťročiami ove­rený, účinný nástroj podpory slovenských spisovateľov i spisovateľov národnostných menšín – vrátane sociálne odkázaných tvorcov. Neakceptovateľná je aj situácia Slovenských pohľadov v Matici slovenskej (MS), keď v tomto roku pre nedostatok fi­nančných prostriedkov by mal tento najstar­ší slovenský literárny časopis z pohľadu ve­denia MS prejsť na dvojmesačnú periodici­tu (čo sa nestalo ani v čase vojny). Predsta­venstvo SSS už verejne vyjadrilo podpo­ru SP i LF a nesúhlas s uvedenými krokmi a bude sa situáciou v oblasti financovania a kultúrnej politiky štátu zaoberať osobitne.

Čitateľov, prispievateľov a osobitne darcov do zbierky na podporu Literár­neho týždenníka vyzývame na podporu nášho časopisu v tomto neľahkom obdo­bí a všetkým úprimne ďakujeme.

Redakcia Literárneho týždenníka

Zdroj: Výzva na záchranu Literárneho týždenníka, in: In: Literárny týždenník, ročník XXXIV, č. 5 – 6 (17. 2. 2021), ISSN 0862-5999, s. 1

 

FINANČNÁ ZBIERKA NA PODPORU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA POKRAČUJE: Pomôžte zachrániť Literárny týždenník!