FINANČNÁ ZBIERKA NA PODPORU LT POKRAČUJE!

18.02.2021 06:12

Pomôžte zachrániť Literárny týždenník!

Súčasná zložitá situácia Literárne­ho týždenníka (LT), ktorú spôsobilo ob­medzenie priameho predaja časopisu v dôsledku minuloročných protipande­mických opatrení, a osobitne tohtoročné rozhodnutie Fondu na podporu umenia

(FnPU) o pridelení dotácie LT na rok 2021 v sume len 40-tis. eur, teda o 3-tis. eur nižšej, ako bola na rok 2020 (43-tis. eur), a až o tretinu nižšej, ako bola v ro­ku 2019 (60-tis. eur), spôsobuje dlhodo­bo krízovú situáciu v zabezpečení tvor­by a vydávania LT v jeho dvojtýždňovej periodicite aj v roku 2021. (Viac prine­sieme v budúcom LT 7 – 8 zo 3. 3. 2021.)

Z uvedených dôvodov, ako aj pre­to, že i minulý rok – ako každoroč­ne – sme museli zabezpečiť prostried­ky na udržanie rozpočtu časopisu,

vyzývame všetkých čitateľov a priaz­nivcov, aby finančne podporili Literár­ny týždenník v krízovej situácii, a tak po­mohli vytvoriť podmienky na zabezpe­čenie základných nevyhnutných potrieb na jeho tvorbu, vydávanie a distribúciu i v záujme zachovať jeho dvojtýždennú periodicitu.

O registráciu finančnej ZBIERKY NA PODPORU LITERÁRNEHO TÝŽ­DENNÍKA, ktorá má – podľa metodi­ky Ministerstva vnútra SR (MV SR) – všeobecne prospešný účel: rozvoj a ochra­na duchovných hodnôt a zachovanie prí­rodných a kultúrnych hodnôt, požiadala MV SR podľa zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach Kultúrno-literár­na akadémia, n. o. (KLA), ako vydava­teľ LT.

Dobrovoľné príspevky na pod­poru Literárneho týždenníka môže­te posielať na účet číslo:

SK39 7500 0000 0040 2775 6631,

ktorý KLA, n. o, podľa zákona založi­la na účel zbierky.

Zbierka trvá od 1. marca 2020 DO 28. FEBRUÁRA 2021.

Ďakujeme za podporu.

Redakcia Literárneho týždenníka

a Kultúrno-literárna akadémia, n. o.

 

Zdroj: Finančná zbierka na podporu LT pokračuje!: Pomôžte zachrániť Literárny týždenník! In: Literárny týždenník, ročník XXXIV, č. 5 – 6 (17. 2. 2021), ISSN 0862-5999, s. 2