SÚŤAŽ O CENY SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV (prihlášky do 16. marca 2020)

29.01.2020 14:06

Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov (ďalej PSSS) vyhlasuje súťaž o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov (SSS) za významné diela pôvodnej literatúry, ktoré vyšli v kalendárnom roku 2019 v kategóriách:

1. Cena Milana Rúfusa za poéziu,

2. Cena Ladislava Ťažkého za prózu,

3. Cena Alexandra Matušku za literárnu vedu alebo esejistiku/Cena Vladimíra Ferka za literatúru faktu,

4. Cena Márie Ďuríčkovej za literatúru pre deti/Cena Kláry Jarunkovej za literatúru pre mládež.

V rámci cien môže SSS udeliť aj prémie v tých istých kategóriách.

SSS okrem toho udelí aj Cenu čitateľa za knihu z nominovaných diel súťaže.

Ceny a prémie SSS a Cena čitateľa sa udeľujú podľa Štatútu výročných cien SSS, schváleného PSSS, ktorý je uverejnený na webovej stránke SSS.

Prihlášky

Do súťaže môžu prihlásiť knihy autori, vydavatelia, resp. aj iní ľudia, ktorí sa zúčastnili na tvorbe či vydaní knihy. Do hodnotenia sú podľa Štatútu zaradené aj všetky diela pôvodnej literatúry, ktoré vyšli vo Vydavateľstve SSS, v SSS, ako aj v Edícii mladých slovenských autorov časopisu Dotyky. Do súťaže sa môžu prihlásiť aj knihy vydané mimo SSS.

Prihláška do súťaže o ceny a prémie SSS je uverejnená na webovej stránke SSS, resp. ju záujemcom poskytne sekretariát SSS. Ako jej príloha musia byť dva výtlačky a jej súčasťou anotácia súťažnej knihy, informácia ojej autorovi (autoroch) a kontakt na autora, resp. vydavateľa. Termín ukončenia podávania prihlášok je 8. apríl 2020 (16. marec 2020).

Prihlášky treba doručiť na sekretariát SSS výlučne fyzickou poštou na adresu:

Sekretariát SSS, Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1

s označením „Ceny SSS“.

Hodnotenie a nominácie Knihy bude hodnotiť odborná komisia, schválená na návrh predsedu SSS predstavenstvom v počte do 10 členov, vrátane tajomníka SSS, ktorý je zároveň jej tajomníkom. Zoznam nominovaných kníh na ceny a prémie SSS, ktorý tvoria spravidla tri nominácie za každú kategóriu, schváli PSSS. Verejný akt nominácií kníh sa uskutoční v máji 2019, s ich propagáciou v Literárnom týždenníku a na webovej stránke SSS.

Súbežne sa uskutoční na webovej stránke SSS anketa o Cenu čitateľa z nominovaných diel súťaže o ceny s prémie SSS.

Po skončení nominácií na návrh komisie, ktorý predloží tajomník, schváli PSSS do konca septembra 2020 udelenie cien a prémií SSS podľa jednotlivých kategórií a vezme na vedomie výsledky Ceny čitateľa. Ceny a prémie sa udelia verejne najneskôr v 4. štvrťroku 2020 (v období medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka v Bratislave).

 

ŠTEFAN CIFRA                                                                                 MIROSLAV BIELIK
tajomník SSS                                                                                       predseda SSS