ŠTATÚT výročných cien Spolku slovenských spisovateľov

29.01.2020 14:03

Úvodné ustanovenie

1. „Spolok Slovenských spisovateľov si vyhradzuje právo udeľovať výročné ceny. Štatút udeľovania cien po prerokovaní v poradných orgánoch a schválení predstavenstvom vydáva predseda Spolku. (Stanovy, Hlava X. Ceny). Ceny a prémie SSS sú konštituované aj zo zreteľom na ustanovenie Stanov SSS, v ktorom sa uvádza, že „Spolok sa zúčastňuje na propagácii diel slovenských spisovateľov.“ (Stanovy, Hlava I. bod IV).

2. Štatút výročných Cien Spolku slovenských spisovateľov (ďalej Štatút cien) upravuje spôsob prijímania Štatútu cien, názov výročných cien Spolku slovenských spisovateľov (ďalej Spolok, resp. SSS), spôsob vytvorenia odborných komisií, ktoré ich navrhujú udeliť, ich činnosť, spôsob schvaľovania a udeľovania výročných cien SSS, ako aj vytvorenie základiny na podporu udeľovania výročných cien a zabezpečenie ich evidencie.

3. Pod výročnými cenami sa podľa tohto Štatútu rozumejú a) ceny SSS za celoživotné dielo (ďalej ceny za celoživotné dielo), b) ceny a prémie SSS za významné diela pôvodnej literatúry vydané v príslušnom kalendárnom roku (ďalej ceny a prémie), vrátane mimoriadnych cien a prémií.

4. „Štatút literárnej ceny Spolku“, t. j. Štatút cien „na návrh tajomníka schvaľuje“ Predstavenstvo SSS (Stanovy, Hlava IV. Orgány SSS, bod B Predstavenstvo spolku, bod 10, písm. m).

 

Článok 1

Cena SSS za celoživotné dielo

1. Spolok slovenských spisovateľov udeľuje každoročne cenu za celoživotné dielo Spolku slovenských spisovateľov.

2. Cena sa spravidla udeľuje 2 osobnostiam zo Slovenskej republiky (SR) a 1 osobnosti zo zahraničia. V odôvodnených prípadoch sa môžu udeliť osobnostiam zo SR aj 3 ceny za celoživotné dielo.

3. Cena za celoživotné dielo sa udeľuje spravidla dlhoročnému členovi SSS, ktorý sa svojím dielom významne zaslúžil o obohatenie slovenskej literatúry doma, resp. i v zahraničí, ktorý sa tvorivým spôsobom zapájal do činnosti SSS, najmä do prípravy jeho významných literárno-kultúrnych aktivít a podujatí a ktorý dlhodobo svojou literárnou tvorbou či kultúrno-spoločenskou činnosťou šíril dobré meno SSS.

4. Cenu za celoživotné dielo možno udeliť aj osobnosti zo zahraničia, ktorá nie je členom SSS, ak sa významným spôsobom pričinila o rozvíjanie spolupráce a dobrých vzťahov so SSS, resp. o šírenie dobrého mena slovenskej pôvodnej literatúry, kultúry a Slovenskej republiky v zahraničí.

5. Ceny za celoživotné dielo SSS navrhuje komisia pod vedením predsedu SSS zložená z laureátov tejto ceny v predchádzajúcich rokoch.

6. Návrhy na udelenie ceny za celoživotné dielo môžu podávať i členovia jednotlivých orgánov SSS.

7. Návrhy na udelenie ceny za celoživotné dielo schvaľuje Predstavenstvo SSS.

 

Článok 2

Ceny a prémie SSS

1. Spolok slovenských spisovateľov každoročne udeľuje ceny a prémie SSS, ktorými oceňuje významné diela pôvodnej literatúry vydané v príslušnom kalendárnom roku. V rámci cien SSS môže udeliť aj prémie v tých istých kategóriách.

2. Ceny udeľuje SSS v kategóriách:

2.1 Cena Milana Rúfusa za poéziu

2.2 Cena Ladislava Ťažkého za prózu

2.3 Cena Alexandra Matušku za literárnu vedu alebo esejistiku/Cena Vladimíra Ferka za literatúru faktu

2.4 Cena Márie Ďuríčkovej za literatúru pre deti/Cena Kláry Jarunkovej za literatúru pre mládež

4. Prémia Viliama Marčoka za činnosť v oblasti pôsobenia literárnych klubov

5. Mimoriadna cena, resp. mimoriadna prémia v prípade osobitne významnej skutočnosti

6. Cena čitateľa za knihu z nominovaných diel súťaže o ceny a prémie SSS

 

Článok 3

A. Vyhlasovanie a podmienky súťaže o ceny a prémie SSS

1. Vypisovateľom súťaže o ceny a prémie SSS je Predstavenstvo SSS.

2. Do súťaže môžu prihlásiť knihy autori, vydavatelia, resp. aj iní ľudia, ktorí sa zúčastňovali na tvorbe či vydaní knihy.

3. Do hodnotiaceho procesu sú automaticky zaradené všetky diela pôvodnej literatúry, ktoré vyšli vo Vydavateľstve SSS, v Spolku slovenských spisovateľov, ako aj v Edícii mladých slovenských autorov časopisu Dotyky

4. Do súťaže sa môžu prihlásiť aj knihy vydané mimo SSS.

5. Termín vyhlásenia súťaže je najneskôr 20. január nového roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku vydania hodnotených publikácií.

6. Formulár Prihlášky do súťaže o ceny a prémie SSS (ďalej Prihláška) bude uverejnený pred termínom vyhlásenia súťaže v Literárnom týždenníku, na webovej stránke SSS, resp. ho záujemcom poskytne sekretariát SSS.

7. Povinnou súčasťou Prihlášky musia byť dva výtlačky publikácie, anotácia súťažnej knihy, informácia o jej autorovi (autoroch) a kontakt na autora, resp. vydavateľa.

8. Termín ukončenia podávania prihlášok je 20. február nasledujúceho roka. Knihy musia byť do súťaže prihlásené do určeného termínu.

 

B. Hodnotenie súťaže o ceny a prémie

1. Predstavenstvo Spolku „na návrh predsedu Spolku schvaľuje zloženie komisie na udeľovanie literárnej ceny Spolku.“ (Stanovy, tože, písm. m), t. j. na udelenie cien a prémií SSS za významné diela pôvodnej literatúry vydané v príslušnom kalendárnom roku.

2. „Tajomník SSS je zároveň tajomníkom“ komisie „pre udeľovanie literárnych cien Spolku“ (Stanovy, Hlava IV. Sekretariát SSS, bod 2., písm. e).

3. Odborná komisia (ďalej komisia) má spravidla 10 členov, vrátane tajomníka, ktorý je jej riadnym členom s hlasovacím právom. Z členov komisie musia zastupovať aspoň dvaja kategórie poézie a básní pre deti, traja kategórie prózy a literatúry faktu a prozaickej tvorby pre deti a mládež a dvaja kategórie literárnej vedy a esejistiky.

4. Komisia pracuje v sekciách vytvorených podľa kategórií udeľovaných cien. Sekcie môžu zahŕňať viac kategórií.

5. Členovia sekcií predložia výsledky svojich hodnotení tajomníkovi, ktorý ich zosumarizuje.

6. O návrhu na udelenie cien a prémií za významné diela pôvodnej literatúry vydané v príslušnom kalendárnom roku rozhoduje na základe zosumarizovaných hodnotení jednotlivých členov sekcií celá komisia. Komisia rozhoduje na stretnutí, ktoré zvolá tajomník v spolupráci so sekretariátom SSS. Komisia môže rozhodovať aj per rollam, e-mailovým hlasovaním, ktoré zabezpečí tajomník.

7. Na základe rozhodnutia komisie tajomník vytvorí zoznam nominovaných kníh na ceny a prémie SSS, ktorý tvorí spravidla tri nominácie za každú kategóriu, a preloží ho na zasadanie predstavenstva SSS.

 

C. Nominácie a schvaľovanie výsledkov súťaže o ceny a prémie

1. Tajomník komisie, ktorý je ako tajomník SSS aj členom Predstavenstva SSS, jeho členov informuje o výsledkoch práce komisie a predloží na rokovanie PSSS zoznam kníh nominovaných na udelenie cien a prémií. Po tom, ako zoznam nominovaných schváli predstavenstvo, prebehne akt verejnej prezentácie nominácií.  

2. Verejný oficiálny akt nominácií diel v každej kategórii, ktoré tvoria spravidla tri diela, sa uskutoční najneskôr v mesiaci jún s následným uvedením a propagáciou nominácií v Literárnom týždenníku a na webovej stránke SSS.

3. Na webovej stránke SSS sa uskutoční po verejnom oficiálnom akte nominácií diel anketa o cenu čitateľa z nominovaných diel súťaže o ceny s prémie SSS, ktorá potrvá jeden kalendárny mesiac.

4. Po skončení nominácií a ankety o cenu čitateľa na návrh, ktorý predloží tajomník, schváli predstavenstvo v termíne do 31. septembra udelenie cien a prémií SSS podľa jednotlivých kategórií a vezme na vedomie výsledky ceny čitateľa.

5. Ceny a prémie sa udeľujú vo všetkých kategóriách verejne raz ročne, najneskôr v 4. štvrťroku (v období medzinárodného knižného veľtrhu v Bratislave Bibliotéka).

 

D. Vyhlasovanie a schvaľovanie prémie za činnosť v oblasti literárnych klubov

1. Prémiu za činnosť v oblasti pôsobenia literárnych klubov (ďalej v oblasti LK) navrhuje komisia pod vedením tajomníka SSS, ktorej členom sú šéfredaktori Literárneho týždenníkaDotykov a podpredseda Spolku pre činnosť regionálnych odbočiek.

2. Návrhy na udelenie prémie za činnosť v oblasti LK môžu podávať členovia všetkých orgánov SSS.

3. Udelenie prémie za činnosť v oblasti LK schvaľuje Predstavenstvo SSS.

 

E. Udeľovanie mimoriadnej ceny alebo prémie

Predstavenstvo SSS sa môže uzniesť na udelení mimoriadnej ceny, resp. prémie v prípade zvlášť významnej skutočnosti, napr. mimoriadne aktívnej účasti na príprave a priebehu podujatí SSS, výnimočnej pomoci SSS v riešení problémov, resp. za jedinečné literárne dielo, ktoré šíri dobré meno slovenskej literatúry a kultúry a Spolku slovenských spisovateľov.

 

Článok 4

Základina na výročné ceny SSS

Na pokrytie výdavkov na jednotlivé výročné ceny je možné vytvoriť základinu – v správe Spolku slovenských spisovateľov – z darov sponzorov.

 

Článok 5

Evidencia ocenení SSS

Evidenciu ocenení Spolku a iných cien zabezpečuje sekretariát SSS. (Stanovy, Hlava IV. Sekretariát SSS, bod 2., písm. c). Sekretariát SSS participuje aj na vyhlásení cien Spolku (Stanovy, tože, bod 3).

 

Článok 6

Účinnosť a platnosť Štatútu

Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Predstavenstvom SSS.

 

V Bratislave 30. apríla 2019

 

Miroslav Bielik, predseda SSS

 

Štatút výročných Cien SSS schválilo PSSS 14. 12. 2017.

Štatút výročných Cien SSS novelizovalo PSSS 30. 4. 2019.