Navždy nás opustil ZDENKO KASÁČ, literárny historik, vysokoškolský pedagóg a dlhoročný člen SSS

04.04.2017 15:04

MEDAILÓN ČLENA SSS na webovej stránke SSS: KASÁČ, Zdenko [* 15. 8. 1924 Poltár – † 29. 3. 2017]

Za Zdenkom Kasáčom

Zdalo sa, že tu s nami bude naveky. Prvé varovanie prišlo pred tromi rokmi, keď mu zdravie vážne podrazilo nohy, ale postupne nabral silu a svoju deväťdesiatku (!) bol schopný prijať ako dôstojný bard, jeden zo zakladateľov vysokého školstva v Banskej Bystrici. Všetci jeho odchovanci z pedagogickej fakulty sa vtedy ešte stále mohli cítiť ako študenti...

Avšak uprostred festivalu Literárna Banská Bystrica prišla smutná zvesť – univ. prof. PhDr. Zdenko Kasáč, CSc. nás navždy opustil 29. marca 2017 vo veku 92 rokov. S veľkou ľútosťou, ale aj veľkou vďakou za jeho naplnený život prijali kolegovia a priatelia tento neúprosný fakt. Dlhé roky bol pre nich mierkou vzdelanosti, ľudskosti, kolegiálnosti, spoločenskej noblesy. Spolu s prof. PhDr. Ivanom Plintovičom, CSc. (* 1923 – † 1997) tvorili nielen nosný pilier vo vyučovaní slovenskej literatúry a literárnej vedy, ale boli aj jedinečnou ukážkou kolegiality a vzájomnej žičlivosti.

Zdenko Kasáč sa narodil 15. augusta 1924 v Poltári, po stredoškolských štúdiách absolvoval na Slovenskej univerzite v Bratislave odbor slovenská literatúra, filozofia a francúzsky jazyk (1945 – 1949). Postupne pôsobil na rozličných postoch v Bratislave, vyučoval na stredných školách v Lučenci a Žarnovici, pracoval aj ako krajský školský inšpektor. Od roku 1958 sa navždy upísal práve zriadenej Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, kde zotrval až do roku 1990 (s výnimkou pôsobenia ako lektora slovenského jazyka na univerzite v Štrasburgu v rokoch 1980 – 83).  Jeho doménou bola slovenská literatúra 20. storočia. Aj po odchode do dôchodku aktívne spolupracoval s materskou katedrou, ktorá od roku 1992 bola už súčasťou Univerzity Mateja Bela.  

Akademická pôda mu poskytla priestor nielen na vedecko-pedagogickú graduáciu a riadiace pozície (prodekan, vedúci katedry), ale predovšetkým na kontakt so študentmi. Vycítil, kto to so štúdiom myslí vážne a tomu venoval pozornosť aj mimo školy. Svedectvo o tom by mohli podať viacerí známi slovenskí spisovatelia či kultúrni a umeleckí pracovníci, absolventi fakulty. Sám bol pre nich príkladom. S literárnou činnosťou začal už v roku 1941, venoval sa najmä recenziám, kritikám, odborným statiam a štúdiám, ktoré časom prerástli do serióznej a mnohorozmernej vedeckej a publikačnej práce. Zúročil v nej aj svoju mladícku skúsenosť počas Slovenského národného povstania. Po vytrvalom štúdiu spracoval jedinečnú publikáciu Slovenská poézia protifašistického odboja 1938 – 1945, ktorá vyšla v roku 1974. 

Prirodzená bola preňho aj kultúrnospoločenská aktivita, pre jeho erudovanosť a schopnosť komunikácie ho radi privítali vo svojich radoch viaceré spoločenské a stavovské organizácie, z nich jeho potenciál zarezonoval najmä v odbočke Zväzu slovenských spisovateľov, teraz SSS, ktorého bol členom. Spolupracoval s kultúrnymi inštitúciami v regióne, pôsobil v porotách literárnych súťaží, prednášal, diskutoval. V posledných dvoch desaťročiach venoval svoju pozornosť činnosti literárneho klubu LITERA 2.  

Spoločenská nátura Zdenka Kasáča získavala na esprite v prostredí kaviarní, kam často pozýval svojich kolegov a priateľov na kávičku či koňak. Tam vedel nielen nezáväzne debatovať, ale svojich spoločníkov nenápadne „dovzdelávať“ v literárnych novinkách, ale aj v jazykovej a štylistickej rovine. Bol majstrom v schopnosti posúdiť text ako jedinečný korektor, rád v tejto oblasti pomohol mladým začínajúcim odborníkom. Nebral to ako obťažovanie, ale ako príležitosť zoznámiť sa s novou tematikou a novou generáciou literárnych vedcov. Robil tak nezištne a často. Aj preto mu patrí veľké poďakovanie a úcta od všetkých, ktorí ho pri jeho aktivitách počas dlhého a zmysluplného života sprevádzali. 

Za svoju bohatú aktivitu získal Zdenko Kasáč množstvo ocenení, za všetky uvádzame čestný titul doctor honoris causa Univerzity Mateja Bela (2004).

Česť jeho pamiatke!

JANA BORGUĽOVÁ

 

Foto: archív

MEDAILÓN ČLENA SSS: KASÁČ, Zdenko [* 15. 8. 1924 Poltár – † 29. 3. 2017]