Navždy nás opustil významný slovenský sociológ ĽUDOVÍT ŠRÁMEK, prozaik, člen Spolku slovenských spisovateľov

27.08.2020 21:06

Medailón čena Spolku slovenských spisovateľov: ĽUDOVÍT ŠRÁMEK (* 24. 7. 1949 – † 26. 8. 2020)

 

Vo štvrtok 26. augusta nás vo veku 71 rokov opustil významný slovenský sociológ PhDr. ĽUDOVÍT ŠRÁMEK, CSc., vysokoškolský pedagóg, autor odborných publikácií, vedecký pracovník v oblasti sociológie kultúry, výskumu médií a verejnej mienky, prozaik publicista a člen Spolku slovenských spisovateľov (SSS).

 Narodil sa 24. júla 1949 v záhorskej obci Závod. Maturoval v Malackách, kde prežil celý svoj život. Absolvoval štúdium sociológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1972).
Po celý svoj profesionálny život sa venoval sociologickému výskumu, výskumu verejnej mienky, médií a kultúry. Popri realizácii empirických výskumov sa odborne orientoval aj na metodologické otázky výskumu verejnej mienky a organizovanie metodologického výskumu. Pracoval ako vedúci pracovník v niekoľkých pracoviskách výskumu verejnej mienky.

Pôsobil vo Výskumnom ústave kultúry a verejnej mienky (1972 – 1976), ako vedecký pracovník na Štatistickom úrade (1976 – 1984), odtiaľ prešiel do Výskumného ústavu kultúry, kde sa venoval problematike a výskumu masovokomunikačných médií. Tam pracoval aj po roku 1989, keď inštitúcia prešla niekoľkými administratívnymi zmenami až do jej zrušenia v roku 2000. V rámci bývalého Novinárskeho študijného ústavu inicioval v roku 1993 založenie Inštitútu pre výskum verejnej mienky, ktorý sa dlhodobo zaoberal súvislosťami pôsobenia médií a verejnej mienky. V roku 1998 bol autorom projektu a organizátorom doteraz najpresnejšieho výskumu predpovedajúceho výsledky parlamentných volieb na Slovensku (Exit poll). So svojím výskumným tímom sa v rámci delimitácie začlenil do Národného osvetového centra (NOC), kde vytvoril samostatné odborné pracovisko Kabinet výskumu kultúry (KVK), ktorého bol riaditeľom až do odchodu do dôchodku v roku 2014. Počas pôsobenia v NOC vo funkcii riaditeľa KVK realizoval (popri organizovaní množstva projektov súvisiacich s potrebami pracoviska i Ministerstva kultúry SR) výskumný projekt, ktorého výsledkom bolo reprezentatívne zmapovanie vzťahu obyvateľstva Slovenska k jednotlivým druhom umenia (Recepcia umenia na Slovensku po roku 2000, Bratislava, NOC 2004). Odborné pracovisko sa pod jeho vedením venovalo problematike monitorovania stavu kultúrneho života, výskumu kultúry národnostných menšín, v spolupráci s Literárnym informačný centrom (s Pavlom Rankovom a dnes už nebohým  Petrom Valčekom) niekoľko rokov organizoval výskumy vzťahu špecifických skupín populácie k literatúre a čítaniu, pravidelne realizoval prieskumy publika najprestížnejších podujatí v oblasti amatérskej umeleckej tvorby a tradičnej ľudovej kultúry (Hviezdoslavov Kubín, Folklórny festival Východná, Scénická žatva Martin).

Je autor monografií: Zrkadlo verejnej mienky (1989); Výskum verejnej mienky – politika – médiá (2000); Novinári dennej tlače Slovenska (1992, spolu s Danicou Brečkovou); Verejná mienka – história – teória – výskum (2012, spolu s Karolom Čukanom) a vyše 200 odborných i množstva popularizačných článkov v odborných časopisoch či dennej tlači (Sociológia, Otázky žurnalistiky, Národná osveta, Javisko, Smena, Práca, Pravda atď.) Pritom napísal niekoľko desiatok výskumných správ, expertíz, štúdií publikovaných aj v knižných zborníkoch.

Už v mladosti začal písať prózu, spočiatku len pre seba a svojich priateľov. Ako poviedkar sa prezentoval v Slovenských pohľadoch, Kultúre, Literárnom týždenníku a v Slove. Knižkou poviedok pod názvom Poviedky debutoval až v roku 2009 vo Vydavateľstve SSS a následne sa stal aj členom SSS.

Ľ. Šrámek bol vynikajúci odborník, ktorému záležalo na kvalite realizovaných sociologických výskumov i na udržiavaní vysokej odbornej prestíže pracoviska, za ktorou bola dôsledná profesionálna práca. V ostatných rokoch, keď je sociologický výskum verejnej mienky na Slovensku, osobitne v oblasti predvolebných výskumov, charakteristický neprofesionalitou, resp. aj zámerným manipulovaním, zostáva Ľudovít Šrámek ako svetlý príklad objektívneho, vysoko profesionálneho sociológa, ktorého výsledky práce zostali za jeho života, žiaľ, spoločensky nedocenené.

Ľudovít Šrámek bol aj charizmatický človek, jeho hlboká ľudskosť a vzácna empatia sa naplno prejavuje aj v jeho krátkych, subtílnych poviedkach.

Česť jeho pamiatke.

ĽUBOR HALLON


Medailón čena Spolku slovenských spisovateľov: ĽUDOVÍT ŠRÁMEK (* 24. 7. 1949 – † 26. 8. 2020)