Nad tvorbou ANTONA STRAKU

11.07.2022 14:30

(K nedožitým 80. narodeninám a 10. výročiu úmrtia tvorcu)

 

Anton Straka, Mgr., slovenský básnik, prozaik, autor literatúry pre deti a mládež, sa narodil 22. septembra 1942 v Krásne nad Kysucou, teda pred osemdesiatimi rokmi. Zároveň sme si pripomenuli 10. výročie jeho úmrtia, keďže zomrel 17. marca 2012. Okrem spisovateľských aktivít sa venoval aj organizácii kultúrneho a literárneho života na Slovensku, istý čas bol tajomníkom Žilinskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov a členom Predstavenstva SSS.

Dá sa povedať, že A. Straka mal pohnutý život. Ešte v šesťdesiatych rokoch minulého storočia stál pri zrode dvoch významných celoštátnych kultúrno-spoločenských podujatí – Palárikovej Rakovej a Jašíkovej Turzovky (dnes Jašíkových Kysúc). Tieto literárne festivaly patria aj v súčasnosti medzi najúspešnejšie.Približne v tom istom období mu Matica slovenská v Martine vydala básnický debut Raz každému nad hrobom kohút zakikiríka (1970). Poému venoval Jánovi Harantovi, básnikovi a prekladateľovi, predstaviteľovi katolíckej moderny. Prišla však normalizácia a cenzúra sa postarala o to, aby knižku z verejnosti odstránili. Nepáčili sa jej niektoré verše v poéme, narážajúce na vtedajšiu sovietsku okupáciu, a zrejme jej nebolo po chuti ani venovanie bibliofílie kňazovi. Autora zbavili pracovného miesta a dlhých dvadsať rokov nesmel publikovať.

A. Straka svoju životnú situáciu znášal ťažko. Zmeny sa dočkal až po revolúcii. Opäť sa mohol venovať svojej literárnej práci. V tomto období mu vyšlo viacero básnických zbierok. Svetlo sveta uzrela aj postihnutá bibliofília Raz každému nad hrobom kohút zakikiríka (2012). Výsledkom jeho vtedajšej aktivity boli básnické zbierky S krajinou v srdci (2001), S rukami v rieke (2002), S tebou uprostred slnka (2002) a S Ježišom na slovo (2006).  V nich sa autor vyznal najmä zo svojho vzťahu k rodným Kysuciam. Sú to zbierky spoločenskej, prírodnej a intímnej lyriky. Úprimné výpovede o svete, ľuďoch aj o spoločenských javoch. Rozsiahlejšia skladba S Ježišom na slovo predstavuje nekonvenčné stretnutie subjektu s vierou, s jej podstatou a zmyslom.

V zbierke S krajinou v srdci sa básnik vrátil do svojho rodného kraja, na Kysuce. Text rozdelil na cykly podľa ročných období. V zbierke vyjadril svoju opustenosť v plynutí času, ale aj nádej do budúcnosti. Varoval pre ľuďmi, ktorí zrádzajú všeľudské ideály, no zároveň vyzdvihol veci, pre ktoré sa oddá žiť a bojovať.

 Ďalšou svojou zbierkou S rukami v rieke voľne nadviazal na predchádzajúcu knihu. Jej základným motívom je voda – rieka, postupné plynutie toku, ktorým sa zároveň stelesňuje čas. Prelínajú sa v nej motívy prírody a ľudského života, navzájom sa ovplyvňujú. Opäť v nich nájdeme radosť aj smútok, ba objavuje sa aj láska ako všeľudský cit.   

A práve na lásku vsadil básnik vo svojej rozsahom neveľkej poéme S tebou uprostred slnka. Ide aj o akési zavŕšenie cyklu, viažuceho sa tematicky na život, prírodu, človeka. Svedčia o tom verše, ktoré sú aj akýmsi mottom k skladbe: „S krajinou v srdci / s rukami v rieke / a s tebou / uprostred slnka / horím / a vybuchujem / nedočkavosťou sopky / láska moja / moja bodkovaná srnka...“ Touto skladbou vzdal hold žene a láske.            

Poslednou básnickou knihou A. Straku je zbierka Chvatom (2010 – aj túto zbierku, podobne ako predchádzajúce, vydalo Knižné centrum Žilina.) Svojím spôsobom v nej ide o originálnu poéziu, ktorá sa tematicky viaže na jeden deň v živote človeka. Je to autorov jeden deň, jeho záznamy, spomienky, útržky, čriepky, zvláštnosti a ozvláštnenia. Živá poézia, plná básnických obrazov, založených na zdanlivých paradoxoch, protikladoch či symbiózach.

A. Straka napísal a vydal aj dve prozaické knihy, pritom ďalšia ostala v rukopise. Knižku „realistických rozprávok“ Starý otec, Džony a ja (2003) venoval deťom. Kniha krátkych próz Príbehy o Ježišovi – Ako po Kysuciach putoval (2010) je alegorická, vyjadrujúca rozličné podobenstvá, ktoré sa upriamujú na život prostého človeka.

LADISLAV HRUBÝ

___________________________________________________________________________

Medailón člena Spolku slovenských spisovateľov: Anton Straka [* 22. 9. 1942 – † 17. 3. 2012]