Medzinárodné kolokvium o poézii Veľký pán Dunaj (7. až 9. 9. 2017)

13.09.2017 10:45

Podujatie o príprave antológie o Dunaji z básnickej tvorby klasikov národných literatúr štátov spätých s Dunajom

* Fotogaléria: VEĽK Ý PÁN DUNAJ – kolokvium (7. – 9. 9. 2017) *

V najjužnejšie ležiacom slovenskom meste Štúrovo sa v dňoch 7. až 9. septembra t. r. uskutočnilo pod názvom Veľký pán Dunaj medzinárodné kolokvium o príprave antológie o Dunaji z básnickej tvorby klasikov národných literatúr štátov spätých s Dunajom. Podujatie, ktorého hlavnými usporiadateľmi boli Spolok slovenských spisovateľov (SSS) a Združenie spisovateľov Srbska (ZSSS), nadviazalo na kolokvium Dunajské elégie uskutočnené pod garanciou SSS v máji 2016 v Bratislave.  Na stretnutí v hoteli Thermal v Štúrove za zúčastnili aj oficiálni zástupcovia Zväzu maďarských spisovateľov (ZMS) z Budapešti, Zväzu bulharských spisovateľov zo Sofie, Zväzu spisovateľov Rumunska z Bukurešti, Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku a Maďarského osvetového inštitútu v Bratislave.

Z  kolokvia Veľký pán Dunaj 7. až 9. 9. v Štúrove.
Zľava: Radomir Andrić, predseda ZSS, Miroslav Demák,
slovenský literárny vedec pôvodom z Vojvodiny (Srbsko),
a  Miroslav Bielik, predseda SSS. Foto: © Milan Panić

Cieľom náročného projektu je pripraviť a vydať publikáciu, ktorá bude obsahovať po 10 básní od klasikov z každého z 10 podunajských štátov (Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko a Ukrajina), v prekladoch do ôsmich jazykov (preklady v nemčine budú aj pre Rakúsko a v rumunčine aj pre  Moldavsko), teda celkovo v nej bude 800 básní. Z hľadiska literárnej hodnoty, medzinárodného zastúpenia i rozsahu publikácie pôjde o jeden z najvýznamnejších európskych projektov v oblasti literatúry.

Antológia bude mať názov Veľký pán Dunaj podľa rovnomennej básne Vasku Popu, vynikajúceho srbského básnika rumunského pôvodu. Jej súčasťou budú aj fotografie a dobové vyobrazenia unikátnych kultúrnohistorických, pamätných, prírodných a turistických dominánt, ktoré sa nachádzajú pri Dunaji – od jeho prameňa v nemeckom Čiernom lese po jeho ústie do Čierneho mora.

Ako uviedol predseda SSS Miroslav Bielik, zámerom projektu je zbližovanie podunajských štátov na báze kultúrnej spolupráce a vzájomného poznávania národných literatúr a kultúr.

Predseda ZSSS Radomir Andrić uviedol, že v publikácii bude ústredným lyrickým hrdinom poézie Dunaj a že je dôležité, aby Dunaj tiekol v básnickom jazyku, teda vyjadrený „v hlasoch plynúcich z minulých storočí“„v metaforách básnikov, ktoré obnovujú miesta miesta na jeho toku, spájajúce ich so životne dôležitými významami vpísanými do identity národov“. Zároveň vyzdvihol, že duchovné mosty, ktoré Dunaj vytvára medzi národmi, môžu byť oveľa trvácnejšie ako tie, ktoré postavil človek v úsilí spojiť dva brehy, a tak prekonať prekážky, čo obmedzovali styky medzi ľuďmi.

Predseda odboru prekladateľov ZMS Gábor Zsille uviedol, že „proti amerikanizácii a globalizácii môže pomôcť len spojenie síl malých národov“ a že iba tie hodnoty pretrvajú, ktoré si tieto počtom neveľké, ale literatúrou a kultúrou veľké národy, ochránia.

Jednotlivé spisovateľské zväzy, podľa slov ich zástupcov, plánujú v rámci projektu Veľký pán Dunaj vydať vo svojich štátoch aj samostatné knižné vydania prekladov básní klasikov zo všetkých krajín, ktorými preteká Dunaj, vrátane vlastných básnikov.

Účastníkov kolokvia prijal 7. 9. primátor mesta Štúrovo Eugen Szabó a viceprimátorka Kornélia Slabáková. Informovali ich o najbližších zámeroch súvisiacich s rozvojom mesta.

Súčasťou podujatia bola odborná prednáška prof. Jozefa Vladára, významného slovenského archeológa a člena SSS, na tému archeologických a historických súvislostí okolia Dunaja v Štúrove, jeho okolí, i v Ostrihome.

Účastníci kolokvia navštívili 8. 9. Ostrihom (Maďarsko), kam sa prepravili na Štúrovskom vláčiku, aute s dvoma vagónmi, po obnovenom Moste Márie Valérie. V Ostrihome, kde ich prijala primátorka mesta Etelka Romaneková, si prehliadli baziliku – Katedrálu panny Márie a sv. Vojtecha, ktorú dal postaviť ostrihomský arcibiskup a kardinál Alexander Rudnay, pôvodom Slovák, rodák z Považian (okres Nové Mesto nad Váhom). Ide o osobnosť, ktorú si dodnes s úctou pripomínajú nielen Slováci, ale aj Maďari.

V podvečer účastníkov kolokvia privítala riaditeľka v Mestskej knižnici v Štúrove Zuzana Čifáriová v čitárni knižnice, kde čítali básne slovenskí, srbskí, bulharskí a maďarskí básnici v origináloch a pracovníčky knižnice v prekladoch do slovenčiny.

V posledný deň kolokvia 9. 8. sa jeho účastníci zaoberali metodickými otázkami zostavenia antológie, otázkami zabezpečenia kvality prekladov do jednotlivých jazykov a prijali záverečný dohovor s návrhmi programu do konca roku 2017 a na roky 2018 a 2019.

Cieľom autorov projektu v budúcich dvoch rokoch je aj príprava a vydanie antológie ľudovej poézie o Dunaji a antológie z tvorby súčasných básnikov spomínaných 10 podunajských štátov.

Projekt Veľký pán Dunaj zakladá novú formu vzájomnej spolupráce, ktorá prekonáva odveké spory medzi jednotlivými štátmi západoeurópskeho, stredoeurópskeho a balkánskeho priestoru a ktorá sa usiluje o zbližovanie a spoznávanie na báze autentických kultúrnych hodnôt.

 

Spracoval: ŠTEFAN CIFRA,
tajomník Spolku slovenských spisovateľov

Účastníci kolokvia Veľký pán Dunaj 8. 9. 2017 v Štúrove. Foto: © Milan Panić