Jubilujúci PETER MIŠÁK

03.09.2020 12:16

Medailón člena Spolku slovenských spisovateľov: PETER MIŠÁK

 

Peter Mišák, podpredseda Spolku slovenských spisovateľov (SSS) a člen redakčnej rady Literárneho týždenníka (LT), je v slovenskej literatúre etablovaný majster slova, uznávaný autor s hlbokými koreňmi tvorby, so širokým pôdorysom a pevným základom mnohostranného diela. Bibliografický pohľad poukazuje na päť desaťročí jeho prítomnosti v poézii, próze, na mape slovenských povestí, rozprávkových a rozprávačských variácií, esejí, štúdií, rozhovorov, recenzií i mnohých ďalších novinárskych žánrov – veď ako Pán redaktor dlhé roky spoluvytváral významné monografické knižné vydania a pôsobil aj v periodikách vrátane Slovenských národných novín so štúrovským akcentom. Jubilejný perex by však nebol úplný bez zaznamenania jeho neúnavného literárno-pedagogického, organizačného a prezentačného účinkovania spojeného okrem iného i so SSS, ako aj publikačnej činnosti v časopise SSS Literárny týždenník. P. Mišák je polstoročie originálne prítomný v poézii a v slovenskom literárnom a kultúrnom živote. V jubilejnom roku mu v kmeňovom SSS vychádza rozsahom neveľký, no umelecky pôsobivý prozaický triptych s metaforickým názvom Modrá trikolóra.

K jubileu mu blahoželáme – so želaním dobrého zdravia, neutíchajúcich tvorivých síl, neúnavnej spoluúčasti na aktivitách SSS a nových úspechov v literárnej tvorbe. K zdravici pripájame pre jubilanta príznačné verše jeho srdcu blízkeho básnika.

Živjó, Peter!

 

Pavol Dinka                                 Štefan Cifra                     Miroslav Bielik
za Kultúrno-literárnu akadémiu      za Literárny týždenník         za Spolok slovenských spisovateľov