Nové knihy z Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky a vyhlásenie výsledkov 11. ročníka súťaže Ceny Rudolfa Fabryho v Budmericiach

19.12.2019 13:00

Fotogaléria: Cena Rudolfa Frabry ho 2019 + EMSA ČD (5. 12. 2019)

 

PRESTÍŽNA SÚŤAŽ MLADÝCH BÁSNIKOV

 

Očarujúci večer s adventnou atmosférou v prekrásnom prostredí niekdajšieho Domova slovenských spisovateľov v kaštieli v Budmericiach v piatok 6. decembra naplnilo slávnostné uvedenie nových kníh z Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky (EMSA ČD) a vyhodnotenie 11. ročníka básnickej súťaže o Cenu Rudolfa Fabryho. Záštitu nad podujatím prevzala ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Aj tohtoročnú súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Budmerické podujatie, ktoré sa venovalo najmä mladým básnikom, pretkal pôsobivý kultúrny program. Hrou na fujare ho otvoril miestny výrobca týchto krásnych tradičných slovenských ľudových nástrojov Roman Kuchta. Zbor Chorus Angelicus pod vedením Janky Neščákovej zaspieval piesne sprítomňujúce advent a blížiace sa Vianoce.

Nové debutové knihy do sveta literatúry

Na podujatí usporiadatelia predstavili dve nové knihy z Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky, debutové zbierky básní – Dávida Petríka Biele noci a Ivana Hulvátha s názvom Pornografia dospievajúcej duše.

Knihy uviedli básnik Jaroslav Rezník st. a literárny kritik Alexander Halvoník, ktorí sa od srdca prihovorili mladým autorom, zdôraznili významné hodnotové poslanie poézie v súčasnom svete a symbolickým posypaním nastrihaných slov z uvedených kníh ich vyprevadili do literárneho života.

Prezentáciu kníh voňajúcich čerstvou tlačiarenskou čerňou uzavrelo vystúpenie talentovaného operného speváka Juraja Kuchára, ktorý pôsobí vo Viedenskej štátnej opere a ktorý spríjemnil večer áriou Una na furtiva lagrima z opery Nápoj lásky (Gaetano Donizetti).

Výsledky súťaže

Druhým vrcholom večera bolo vyhlásenie výsledkov 11. ročníka básnickej súťaže pre mladých autorov o Cenu Rudolfa Fabryho, ktorému predchádzala spoločná recitácia básne Rudolfa Fabryho Na polnočnom mori (zo zbierky Uťaté ruky) v podaní žiačok ŽŠ Budmerice Sone Študencovej a Karin Kerestešovej.

Ako uviedol Boris Brendza, predseda poroty súťaže a šéfredaktor časopisu SSS pre mladú literatúru a umenie Dotyky, najlepším dokladom toho, že súťaž má zmysel a podnecuje tvorbu mladých umelcov, je bohaté autorské zastúpenie (v tomto ročníku to bolo päťdesiatpäť mladých básnikov, v minulom dokonca okolo sto), ako aj viaceré knižné debuty, ktoré z nej vzišli. Súťaž je určená mladým autorom poézie do 30 rokov bez knižne vydaného diela umeleckej literatúry a jej kvalitu pozitívne podmieňuje aj to, že je anonymná.

B. Brendza najskôr v mene poroty zhodnotil víťazné práce 11. ročníka súťaže, pritom uviedol, že porota navrhla na ocenenie okrem laureáta súťaže o Cenu Rudolfa Fabryho 2019, štyri prémie a tri čestné uznania.

Čestné uznania odovzdal predseda poroty B. Brendza spolu so starostom obce Budmerice Jozefom Savkuliakom. Získali ich MÁRIA DANEKOVÁ, FILIP SOJKA a KRISTÍNA JANÁČKOVÁ, ktorí zarecitovali ukážky zo svojej poézie.

Pôsobivý hudobný predel vytvorila mladá operná speváčka Renáta Kucharová, ktorá pôsobí takisto vo Viedenskej štátnej opere, hudobnou básňou – áriou Io son lʼumile ancella z opery Adriana Lecouvreur (Francesco Cilea).

Zástupcovia spoluusporiadateľov súťaže potom odovzdali prémie Ceny Rudolfa Fabryho.

Štvrtú prémiu – Cenu obce Budmerice, ktorú odovzdal starosta obce Budmerice J. Savkuliak, získal MAREK JAROŠ. Tretiu prémiu – Cenu Literárneho fondu si prevzala BARBORA LANGOVÁ z rúk jeho riaditeľa Ladislava Serdahélyho. Druhú prémiu – Cenu Literárneho informačného centra, ktorú odovzdala riaditeľka LIC Miroslava Vallová, získal ALFRÉD TÓTH. A napokon prvú prémiu – Cenu Spolku slovenských spisovateľov si prevzal MICHAL ZOLLER z rúk predsedu SSS Miroslava Bielika. Ocenení takisto zarecitovali ukážky zo svojej básnickej tvorby.

Laureátka súťaže o Cenu Rudolfa Fabryho – Katarína Melcherová

Na pomyselný Parnas sa ako víťazka 11. ročníka súťaže o Cenu Rudolfa Fabryho dostala KATARÍNA MELCHEROVÁ. Putovnú hlavnú Cenu Rudolfa Fabryho jej odovzdal predseda poroty B. Brendza a čestný predseda SSS J. Rezník st. Odovzdávanie ocenení uzavrela laureátka ukážkou zo svojej tvorby.

Zástupcovia usporiadateľov a podporovateľov

Ako hostia sa na podujatí zúčastnili zástupcovia jeho usporiadteľov a podporovateľov: riaditeľka Literárneho informačného centra Miroslava Vallová, riaditeľ Literárneho fondu Ladislav Serdahély, predseda Spolku slovenských spisovateľov Miroslav Bielik, čestný predseda SSS Jaroslav Rezník st., tajomník Spolku a šéfredaktor Literárneho týždenníka Štefan Cifra, člen Rady Fondu na podporu umenia Alexander Halvoník. Za Ministerstvo kultúry SR za zúčastnil na podujatí riaditeľ odboru správy majetku MK Martin Šimek. Nechýbali poslanci obce Budmerice, zástupcovia miestneho odboru Matice slovenskej a Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Budmericiach, ako hosť zavítal starosta susednej obce Jablonec Slavomír Pocisk, a, samozrejme, ocenení autori a ďalší milovníci poézie.

***

Čarovnú atmosféru Vianoc pred záverom podujatia navodila flautistka Marta McCauley, ktorá zahrala skladby Ave Maria (Charles Gounod) a Oh Holy Night (Adolphe Charles Adam), a umocnili ju operní speváci Renáta Kucharová a Juraj Kuchár duetom Parigi, o cara z opery La Traviata.

Starosta obce Budmerice J. Savkuliak, ktorý s obecným zastupiteľstvom nemalou mierou prispieva k organizácii tohto podujatia, pozval jeho účastníkov na slávnostnú recepciu.

Z genézy súťaže

Súťaž o Cenu Rudolfa Fabryho patrí dnes už k jednej z najúspešnejších súťaží mladých básnikov na Slovensku. Myšlienka pripraviť a vyhlásiť jej 1. ročník vznikla už v roku 2008. Hlavným motívom bolo pripomenúť si odkaz zakladateľa poetického nadrealizmu na Slovensku, básnika, rodáka z Budmeríc RUDOLFA FABRYHO, priblížiť jeho dielo i tvorbu mladým autorom, a, predovšetkým – na jeho počesť – vytvoriť platformu na objavovanie nových básnických talentov, ich uvádzanie do literárneho i knižného života. Pretože bonusom súťaže je, že najmä jej laureáti, ale i ďalší ocenení majú možnosť debutovať v Edícii mladých slovenských autorov časopisu Dotyky, ktorú založil Spolok slovenských spisovateľov a ktorej zámerom je „katapultovať“ nové talenty do sveta literatúry. K zakladateľom súťaže – k Spolku slovenských spisovateľov, časopisu pre mladú literatúru a umenie Dotyky – sa pridali obec Budmerice, Literárne informačné centrum (LIC) a Národné osvetové centrum (NOC). Hlavná zásluha o jej vznik a rozvoj patrí básnikom Borisovi Brendzovi, šéfredaktorovi Dotykov a podpredsedovi SSS, Jánovi Tazberíkovi, niekdajšiemu riaditeľovi NOC, a literárnemu kritikovi Alexandrovi Halvoníkovi, takisto niekdajšiemu riaditeľovi LIC, ako aj bývalému starostovi obce Budmerice Ivanovi Baxovi. A, samozrejme, aj SSS, LIC, terajšiemu starostovi a poslancom Budmeríc, ako aj MK SR, ktoré každoročne poskytuje priestory v budmerickom kaštieli na vyhlásenie výsledkov súťaže.

Tvorivý seminár s ocenenými

Záverečnou časťou vyhlásenia výsledkov básnickej súťaže o Cenu Rudolfa Fabryho bol neformálny tvorivý seminár s ocenenými, ktorý sa uskutočnil v útulnom vinohradníckom domčeku miestneho vincúra Štefana Lukačoviča. Zúčastnili sa na ňom členovia odbornej poroty Boris Brendza, šéfredaktor časopisu Dotyky, a redaktor časopisu Andrijan Turan, ako aj stály prispievateľ časopisu Dalimír Stano. Medzi mladých autorov na chvíľu prijal pozvanie aj tajomník SSS a šéfredaktor Literárneho týždenníka Štefan Cifra. Počas seminára ocenení autori čítali svoje básne, ale aj básne známych slovenských básnikov, keďže niektorí z nich sa zúčastňujú recitačných súťaží. Hovorilo sa o básňach, ktorými súťažiaci uspeli v tohtoročnej súťaži, ale aj o tom, čoho sa pri písaní poézie vyvarovať, najmä poetického „akademizmu“ či „literárneho inžinierstva“. A osobitne o tom, že je dôležité čítať a poznať tvorbu výborných básnikov, či už slovenských alebo svetových, no nie preto, aby ich adepti básnického umenia napodobňovali, ale aby sa konfrontovali so špičkovou poéziou a usilovali sa písať básne, ktoré budú originálne, autentické a básnicky čo najpôsobivejšie.

Budmerické okály s izbou Rudolfa Fabryho, Knižnicou SSS a plánovaným ubytovaním na tvorivé pobyty pre spisovateľov

Pred podujatím prezentoval rozšírenie expozície Pamätnej izby Rudolfa Fabryho v jednom z dvoch okálov v budmerickom kaštieľskom parku starosta Budmeríc J. Savkuliak. Využitie dvoch okálov na účely kultúrnych a spoločenských aktivít je výsledkom zmluvy o ich predaji neziskovej organizácii Kultúrne centrum Budmerice (KCB), ktorý schválilo členské zhromaždenie Spolku slovenských spisovateľov (SSS) v roku 2017 na návrh Predstavenstva SSS, a následnej dohody o 20-ročnej spolupráci medzi SSS a KCB. V dohode sa KCB zaviazalo objekty využívať výhradne na kultúrno-spoločenské aktivity a podujatia voľnočasových aktivít miestnych detí, školákov či dôchodcov, zriadiť v nich a verejnosti sprístupňovať pamätnú izbu budmerického rodáka básnika R. Fabryho, Knižnicu SSS, ktorá obsahuje po jednom vydaní z edičných titulov Vydavateľstva SSS, SSS a Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky i staršie vydania Literárneho týždenníka a Dotykov, a poskytovať priestory bezplatne na podujatia SSS. KCB sa v dohode zaviazalo zriadiť a prevádzkovať aj dve izby s kuchynkou a sociálnymi zariadeniami, ktoré sa budú využívať za úhradu na tvorivé pobyty členov SSS. Túto súčasť dohody však, žiaľ, KCB dosiaľ nenaplnilo. Zostáva len veriť, že dlhodobo pozitívne sa rozvíjajúca spolupráca s obcou Budmerice, ktorej úspešným projektom je aj Cena Rudolfa Fabryho, sa čo najskôr naplní aj v tomto bode. O to väčšmi, že zariadenie na tvorivé pobyty – niekdajší Domov slovenských spisovateľov v budmerickom kaštieli – je už „polomŕtve“, keďže oň spisovatelia prišli v dôsledku požadovania neprijateľných cien za prenájom od Literárneho fondu ministerstvom kultúry a na základe rozhodnutia bývalého ministra kultúry Marka Maďariča, že kaštieľ bude slúžiť všetkým umelcom, čo sa však takisto nenaplnilo. Už aj z uvedeného dôvodu urobiť všetko aj pre to, aby sa Domov slovenských spisovateľov opäť vrátil tomu, komu desaťročia slúžil – teda slovenským spisovateľom, ktorí v ňom vytvorili stovky literárnych diel. A by slúžil aj mladým spisovateľom, ktorí sú budúcnosťou našej literatúry a kultúry – fenoménov poľudšťujúcich každú spoločnosť.

Na záver

Víťazi 11. ročníka súťaže o Cenu Rudolfa Fabryho sú známi, podujatie s nezabudnuteľnou očarujúcou atmosférou sa skončilo. Usporiadatelia, a veríme, že aj mladí básnici, sa už tešia na budúci ročník, a v neposlednom rade na nové básnické debuty, ktoré môžu svojím mladým duchom osviežiť slovenskú poéziu.

Pripravil ŠTEFAN CIFRA

 

(Zdroj: Nové knihy z Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky a vyhlásenie výsledkov 11. ročníka súťaže v Budmericiach: Prestížna súťaž mladých básnikov o Cenu Rudolfa Fabryho.In: Literárny týždenník, ročník XXXII, č. 43 – 44, 11. 12. 2019, ISSN 0862-5999, s. 7, 8)

 

Fotogaléria: Cena Rudolfa Frabryho 2019 + EMSA ČD (5. 12. 2019)