Za profesorom Ľubomírom Chalupkom

Za profesorom Ľubomírom Chalupkom

V piatok 3. apríla 2020 sa v Chráme sv. Trojice v Bratislave-Petržalke v úzkom rodinnom kruhu uskutočnila rozlúčka s muzikológom, editorom, organizátorom a garantom muzikologických konferencií, vysokoškolským pedagógom prof. PhDr. Ľubomírom Chalupkom, PhD., ktorý odišiel do večnosti 17. marca 2020 po ťažkej dlhoročnej chorobe.

Pochádzal zo Senice, kde sa narodil 14. augusta 1945 v rodine evanjelického učiteľa. Po maturite v Senici si zvolil štúdium hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (u zakladateľa slovenskej modernej muzikológie prof. Jozefa Kresánka). Po krátkom pôsobení ako redaktor časopisu Slovenská hudba sa v roku 1972 stal odborným asistentom v odbore hudobná veda (hudobno-teoretické disciplíny) na Katedre estetiky a vied o umení FF UK v Bratislave, kde pôsobil celé štyri desaťročia. Tam sa vyprofiloval na medzinárodne uznávaného odborníka v oblasti skúmania, analýzy a reflektovania novodobých dejín slovenskej hudby 20. storočia. Nadviazal na štvoricu intelektuálov muzikológie u nás: Jozefa Kresánka, Miroslava Filipa, Eugena Suchoňa a Jána Albrechta. Postupne získal vedecké a pedagogické hodnosti: CSc. (1988), docent (1996) a profesor (2001). Aj po odchode na dôchodok ostal vysokoškolskému pracovisku verný ako hosťujúci profesor. Na skrátený úväzok medzitým pôsobil aj v Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave a dva školské roky na Katedre hudby a Katedre cirkevnej hudby na Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku ako hosťujúci profesor. Popri pedagogických povinnostiach sa neúnavne venoval vedeckej činnosti. Zastával rozličné funkcie vo viacerých muzikologických združeniach doma i v zahraničí, ako aj vo vedeckých radách inštitúcií a v redakčných radách odborných periodík.

Chalupkova vedecká práca je dnes už uzavretá. Tvoria ju odborné kritiky, recenzie, popularizačné články, sprievodné texty k LP či CD nosičom, texty do koncertných bulletinov, vedecké štúdie a monografické publikácie. V rokoch 2010 – 2019 sa Ľ. Chalupka prejavil aj ako zborový organista v CZ ECAV v Bratislave- Petržalke a Rusovciach a člen speváckeho zboru Laudate.

Za svoju pedagogickú a vedeckú činnosť získal viacero ocenení doma i v zahraničí. Bol členom medzinárodnej muzikologickej skupiny Arbeitskreis für systematische Musikwissenschaft so sídlom v nemeckom Hamburgu. Svoje vedomosti zhmotnil do troch výnimočných publikácií, po ktorých musí siahnuť každý, kto sa chce seriózne zaoberať niektorou oblasťou problematiky hudobnej kultúry na Slovensku v minulom storočí. Takmer v štvorročných odstupoch mu vyšli tlačou kľúčové impozantné súborné diela: Slovenská hudobná avantgarda – Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia (Bratislava: Katedra hudobnej vedy FF UK v Bratislave, 2011, 672 s., 1. vyd. + 1 CD), Cestami k tvorivej profesionalite – Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. 1901 – 1950 (Bratislava: Katedra hudobnej vedy FF UK v Bratislave, STIMUL, 2015, 307 s., 1. vyd., fotogr., noty, rozšírená reedícia v roku 2018).

Ide o najcelistvejšie spracovanie náročnej problematiky vývoja hudobnej kultúry na Slovensku v období, ktoré si mnohí živo pamätáme, resp. boli sme jeho súčasťou. Publikácie zaujmú obdivuhodným spôsobom spracovania rozsiahleho množstva informácií na fundovanom vedeckom základe. Čitateľ ich štúdiom získava obraz o zložitých podmienkach 20. storočia, v ktorých sa profilovala a vyvíjala hudobná kultúra na Slovensku v oblasti školstva, hudobnej tvorby i hudobných inštitúcií. Knihy vybavil unikátnym výberom a precíznou analýzou reprezentatívnych diel z konkrétnych etáp vývoja skladateľského prejavu osobností vymedzeného historického obdobia.

Aj keď sme sa viacerí pre obmedzenia spôsobené pandémiou nemohli zúčastniť pohrebnej rozlúčky, s vďačnosťou v modlitbách pamätáme na zosnulého prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, PhD., aby ho Pán Boh štedro odmenil najmä za ľudský prístup a chápavosť študentov i mladších kolegov, ako aj rozmnoženie zverených talentov.

SILVIA MÁRIA FECSKOVÁ, muzikologička

(Zdroj: Za profesorom Ľubomírom Chalupkom. In: Literárny týždenník, ročník XXXII, č. 17 – 18 (6. 5. 2019), ISSN 0862-5999, s. 19)