Za dramaturgičkou JANOU LIPTÁKOVOU

Za dramaturgičkou JANOU LIPTÁKOVOU

Jana Liptáková pri preberaní Ceny ministra kultúry SR. Foto: archív MK SR

 

JANA LIPTÁKOVÁ, rod. Nemcová (* 1. 5. 1943 Plavnica, okr. Stará Ľubovňa – 21. 12. 2019 Bratislava), významná slovenská dramaturgička, scenáristka a choreografka, sa narodila rodičom Melánii a Ladislavovi. Jej matka Melánia Nemcová bola významnou choreografkou, ktorá pôsobila najmä Poddukelskom umeleckom ľudovom súbore (PUĽS). J. Liptáková sa v svojej vyše päťdesiatročnej kultúrno-umeleckej praxi zúčastnila na tvorbe vyše 600 televíznych relácií (Nedeľné chvíľky poézie, literárne programy, kompozície, malé televízne hry, hrané televízne inscenácie, hrané filmy, prevzaté predstavenia z divadiel a i.). S režisérom Jozefom Bednárikom vytvorila vyše 50 televíznych inscenácií. Spolupracovala na asi 50 programoch Gala Borisa Filana (1995 – 1999). Dva razy získala ocenenie Telemúza za dramaturgický počin roka, ako aj ďalšie významné ocenenia za filmy Pustý dvor (Cena MFF Zlatá Praha, 1979), Hanča, Janko, Lucia (Bronzová harfa na festivale v Dubline, 1976), slovenský film z Vojvodiny v Srbsku Mišo (Cena za scenár a dramaturgiu na MFF Zlatá Praha, 1986), Neodchádzaj nocou letnou (Cena ústredného riaditeľa ČST, 1986), Syn človeka (Cena ministerstva práce a sociálnych vecí, 1988). Od roku 2000 pracovala v Národnom osvetovom centre v Bratislave, kde pôsobila i ako dramaturgička V-klubu, ako tajomníčka pre vonkajšie vzťahy, námestníčka generálneho riaditeľa pre záujmovú umeleckú činnosť a umelecká riaditeľka Folklórneho festivalu Východná. Vo V-klube ako dramaturgička pripravila desiatky umelecky pôsobivých literárno-hudobných pásiem a prezentácií kníh pôvodnej literatúry s prednesmi poézie a prózy profesionálnymi recitátormi. Bola aj abonentkou Literárneho týždenníka, o ktorého úrovni pochvalne i kriticky komunikovala s redakciou.

Za celoživotnú tvorbu získala Cenu ministra kultúry SR (2016) i Cenu literárneho fondu za celoživotné dielo v oblasti divadelnej tvorby (2016). Slovenská kultúrna verejnosť v Jane Liptákovej stráca zanietenú dramaturgičku a neúnavnú propagátorku pôvodnej literatúry a slovenský film tvorivú osobnosť. Česť jej pamiatke.

Redakcia

---

(Zdroj: Za dramaturgičkou Janou Liptákovou. In: Literárny týždenník, ročník XXXIII, č. 1 – 2. 15. 1. 2020, ISSN 0862-5999, s. 15)