Vyúčtovanie verejnej zbierky Kukučín

Spolok slovenských spisovateľov (SSS) uskutočnil verejnú zbierku s názvom Zbierka Kukučín na území celej Slovenskej republiky v čase od 5. decembra 2018 do 31. marca 2019. Príjmy verejnej zbierky sa sústreďovali na bankovom účte SSS č. SK11 0900 000 0006 3041 0856 zriadenom v Slovenskej sporiteľni. Oznámenie o povolení konania verejnej zbierky spolu s číslom účtu bolo zverejnené na webovej stránke www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk.

Výnos a jeho použitie

Hrubý výnos verejnej zbierky ku dňu 31. 3. 2019 predstavoval sumu 2 718,65 €. Náklady na konanie verejnej zbierky boli 152,03 €
(poplatky za vedenie účtu), čo predstavuje 5,6 % hrubého výnosu zbierky. Čistý výnos verejnej zbierky predstavoval 2 566,62 €.

Čistý výnos bol využitý v priebehu mesiacov december 2019 až marec 2020 v súlade s cieľom verejnej zbierky – na vybavenie povolení umiestenia tabule, na zhotovenie tabule a ponechanie rezervy na údržbu tabule.

Vyúčtovanie

SSS na základe rozhodnutia č. SVS-OVS2-2018/033141 zo dňa 5. 12. 2018 predložil vyúčtovanie verejnej zbierky pod názvom Zbierka Kukučín, ktorej výnos sa použil na zhotovenie, osadenie a údržbu ďakovnej tabule pre darcov sochy Martina Kukučína umiestnenej v Medickej záhrade v Bratislave.

Sekretariát SSS