Vyhlásenie 47. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže JAŠÍKOVE KYSUCE – Uzávierka: 31. október 2015

Organizátori:
Spolok slovenských spisovateľov
Literárny fond SR
Žilinský samosprávny kraj
Kysucká knižnica v Čadci
Kysucká kultúrna nadácia

vyhlasujú

CELOSLOVENSKÚ LITERÁRNU SÚŤAŽ JAŠÍKOVE KYSUCE
autorskú súťaž mladých prozaikov, ktorí ešte svoju tvorbu knižne nepublikovali.

Súťažné príspevky budú postupne uverejňované na webových stránkach www.jasikovekysuce.sk v poradí, v akom budú prichádzať. Vyjadrovať sa k nim bude nielen odborná porota pozostávajúca zo zástupcov Spolku slovenských spisovateľov, Asociácie organizácií slovenských spisovateľov, Literárneho fondu a Kysuckej kultúrnej nadácie, ale svojimi názormi na tú-ktorú prózu môžu súťaž obohatiť aj čitatelia týchto webových stránok. Tie môžu taktiež posielať e-mailovou poštou. Príspevky nezasielame späť ani na vyžiadanie.

Termín uzávierky:

Súťaž bude uzatvorená 31. októbra 2015. Súťažné prózy, ktoré budú knižnici doručené po uzávierke, budú zaradené do nasledujúceho ročníka súťaže. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční začiatkom decembra 2015.

Podmienky súťaže:

Do súťaže sa môžu zapojiť autori do 35 rokov svojimi krátkymi prózami. Zašlú ich elektronickou poštou na e-mail: jasik@kniznica-cadca.sk. Súťažné príspevky je potrebné dodávať v elektronickej forme vo formátoch MS Word (doc.) a Open Office. Bitmapový dokument, ktorý bol vytvorený napr. skenovaním rukopisu alebo hárok s ručne písaným obsahom, sa nepovažujú za relevantný textový podklad. Každý súťažiaci môže zaslať maximálne dve samostatné poviedky, ktorých textový rozsah nepresiahne 10 strán normalizovaného formátu A4.

K súťažným príspevkom je potrebné pripojiť i stručný životopis, miesto bydliska a vek, prípadne aj autocharakteristiku a fotografiu – uvedené údaje budú zverejnené. Tým, že ich súťažiaci zašle spolu so súťažnými prácami, dáva organizátorom povolenie zverejniť ich na webových stránkach, prípadne v zborníku vybraných prác.

Na vlastnú žiadosť autora môžu byť jeho práce zverejnené pod pseudonymom. V tom prípade jeho vlastné meno bude použité iba pre potreby spojené s organizáciou súťaže: prezenčná listina, diplom a iné. V prípade, že má autor záujem komunikovať s ostatnými súťažiacimi, môžeme mu na požiadanie zverejniť e-mailovú adresu.

 

(Uverejnené: 26.05.2015 11:00)