Tvorivá objednávka Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu 2020 (Uzávierka súťaže: 30. 4. 2020)

Tvorivá objednávka Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu 2020 (Uzávierka súťaže: 30. 4. 2020)

Sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu vypisuje súťaž

Tvorivá objednávku pre rok 2020

I. ŠTATÚT TVORIVEJ OBJEDNÁVKY 2020

 

1. Tvorivá objednávka je primárne určená na podporu vzniku novinárskych útvarov v printových aj elektronických médiách na vybrané témy, ktoré zverejní výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu (ďalej výbor sekcie).

Cieľom tvorivej objednávky je podnietiť vznik publicistických a fotografických diel, ktoré majú osloviť verejnosť a pomôcť osvetliť alebo vyriešiť akútne problémy regionálneho či celoslovenského rozsahu.

 

2. Výbor sekcie vypisuje na rok 2020 témy:

 

* Príbehy mladých ľudí opúšťajúcich

brány detského domova

Ústavná starostlivosť v detskom domove sa pre dieťa končí dosiahnutím plnoletosti alebo predĺžením ústavnej starostlivosti do 19 rokov veku. Je to veľký zlom, ktorý prináša množstvo rizík. Z detských domovov na Slovensku odchádzajú každý rok tisíce mladých ľudí, ktorí sa stávajú mimoriadne zraniteľnou skupinou. Veľmi často sa aj napriek vlastnému úsiliu či pomoci inštitúcií a dobrovoľníkov dostávajú do množstva krízových situácií, ktoré nezvládajú, pretože si vlastnými silami nevedia zabezpečiť základné potreby na život.

Sú to chlapci a dievčatá stojaci na prahu dospelosti, ktorí so sebou nesú záťaže z minulosti a nie sú dostatočne pripravení na realitu, čo ich čaká za bránami detských domovov. Je veľké riziko, že sa stanú obeťami alebo páchateľmi kriminality, či z iných dôvodov ich osud dostane na neželaný smer. Na ich výchovu a vzdelanie bolo vynaloženej veľa energie s cieľom, aby sa z nich stali plnohodnotní ľudia. (...) Takéto príbehy sú kdekoľvek okolo nás a je veľkou chybou, že ich nepoznáme, pretože práve médiá by mali upozorňovať na túto situáciu.

 

* Výrub stromov v obciach a mestách –

nevyhnutnosť, alebo nelegálnosť?

Súčasné poznatky nie sú v súlade s názorom mnohých občanov, že všetka zeleň (tráva, burina, kríky, stromy) naše životné prostredie zlepšuje a skvalitňuje. Negatívne ohlasy proti každému vyrúbanému stromu sú neraz opodstatnené pre nelegálnosť, ale problém má aj iné stránky: výrub je nevyhnutný pre bezpečnosť chodcov, majiteľov domov, stromy môžu byť aj napadnuté škodcami, choré, staré alebo invazívne. Prísne dodržiavanie zákonných predpisov na výrub stromov aj na vlastnom pozemku, vrátane výsadby nových drevín, by malo byť samozrejmosťou, „posvätenou“ príslušnými úradmi.

Každý vyrúbaný, ale aj každý zachránený strom, ktorému hrozil výrub neprávom, má svoj príbeh. Podelíte sa oň s čitateľmi?

 

II. Organizačné zabezpečenie

1. Záujemcovia sa o tvorivú objednávku uchádzajú anonymne námetom pripravovaného diela v rozsahu 1 až 2 normostrán (1 800 – 3600 znakov). Do osobitnej obálky označenej heslom „Tvorivá objednávka“ autor vloží vyplnenú prihlášku. Na námete autor svoje meno neuvádza.

Námet a prihlášku pošle v 3 exemplároch na adresu:

Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava.

2. Uzávierka predkladania prihlášok je 30. 4. 2020.

3. Autori, ktorí sa uchádzajú o tvorivú objednávku, sú povinní odovzdať alebo zaslať spolu s vyplnenou prihláškou aj podpísané čestné vyhlásenie o tom, že zaradené dielo nebolo zatiaľ odovzdané na uverejnenie, resp. že nebolo uverejnené. Prihlášky, ktoré prídu po stanovenom termíne, nebudú do súbehu o tvorivú objednávku zaradené.

4. Prihlásené námety stručne písomne zhodnotia členovia výboru sekcie. O námetoch max. 5 uchádzačov, ktoré budú zaradené medzi tvorivé objednávky, rozhodnú členovia výboru sekcie hlasovaním.

5. Autorov námetov zaradených medzi tvorivé objednávky bude výbor sekcie stimulovať tvorivou odmenou vo výške 1 500,- €. O poskytnutí tvorivej odmeny uzavrie Literárny fond s autorom Podmienky na poskytnutie tvorivej odmeny. V prípade viacerých spoluautorov sa výška podpory delí počtom autorov.

6. Termín predloženia publikovaného diela je 30. 11. 2020.