TOPOĽČIANSKE TEXTOBRANIE 2019 (Uzávierka: 25. 5. 2019)

Mesto Topoľčany, Základná umelecká škola L Mokrého, Moyzesova 1737/22, 955 01 Topoľčany, s RZ Áno umeniu a Literárny klub TakSi Topoľčany vyhlasujú celoslovenskú literárnu súťaž Topoľčianske textobranie 2019.

Literárna forma: 1. poézia; 2. próza; 3. dramatický text. Vekové kategórie (vek ku dňu uzávierky): A) autori do 15 rokov; B) autori od 16 do 25 rokov; C) autori od 26 rokov.

Podmienky súťaže: Súťaž je neanonymná, určená pre autorov, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali. Svoje súťažné práce, ktoré neboli publikované, ocenené alebo zaslané do iných literárnych súťaží, zasielajte na e-mailovú adresu: topolcianske. textobranie@gmail.com. V predmete správy uveďte: TOPOĽČIANSKE TEXTOBRANIE 2019, literárna forma, veková kategória (napr. Topoľčianske textobranie, poézia, A). Uvedený e-mail slúži iba na zasielanie súťažných textov! Na otázky a komunikáciu s organizátormi slúži e-mail uvedený v kontaktoch.

Rozsah prác (pri veľkosti písma 12, riadkovaní 1,5 a type písma Times New Roman): 1. POÉZIA: ľubovoľné poetické útvary v celkovom rozsahu max. 50 veršov, minimálne 2 básne alebo cyklus básní; 2. PRÓZA: jeden prozaický útvar v celkovom rozsahu max. 3 normostrany (veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, max. 5 400 znakov s medzerami); 3. DRAMATICKÝ TEXT: maximálne dva dramatické texty s celkovým rozsahom max. 5 normostrán na jeden text.

Označenie prác: Za každou prácou uveďte: meno a priezvisko, vek v deň uzávierky, presnú adresu bydliska, kontaktný e-mail, u žiakov a študentov aj adresu školy a meno pedagóga, ktorý žiaka viedol. Uzávierka súťaže: 25. 5. 2019. Organizátori si vyhradzujú právo na prípadné predĺženie uzávierky.

Hodnotenie prác: Porota určí v každej kategórii prvé tri miesta, zároveň si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien. V súťaži budú udelené aj špeciálne ceny: Cena primátora mesta Topoľčany, Cena ZUŠ L.Mokrého Topoľčany a Ceny Literárneho klubu TakSi Topoľčany.

Podmienky účasti: Prihlásením do súťaže autor súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. Údaje budú spracované iba pre potreby organizátorov súťaže a nebudú zverejňované ani poskytované tretej strane. Autori víťazných diel zároveň svojou účasťou na súťaži dávajú súhlas s použitím diela na účely vytvorenia zborníka víťazných prác, takisto na zverejnenie svojho mena pri zverejnení výsledkovej listiny na internete a v časopisoch. Súťaž bude vyhodnotená v septembri 2019. Na vyhodnotenie budú pozvaní ocenení autori. Organizátori si vyhradzujú právo termín vyhodnotenia presunúť na iný mesiac, o čom budú včas informovať.

Kontakt: V prípade akýchkoľvek otázok môžete zaslať mail na adresu: taksitopolcany@gmail.com.