Tamara Šimončíková-Heribanová: Prípad Erich Kästner: Lyrikou proti totalite (roky odporu 1923 – 1933)

Tamara Šimončíková-Heribanová:  Prípad Erich Kästner: Lyrikou proti totalite (roky odporu 1923 – 1933)

„Monografia je výsledkom serióznej, veľmi poctivej, mnohoročnej práce a významným vydavateľským počinom tak z odborného, ako aj čitateľského hľadiska. Prináša totiž dôležitý vklad do výskumu autorovej tvorby, pretože posúva hranice k novým, doteraz buď nereflektovaným, alebo iba parciálne spracovaným témam a žánrom Kästnerovej tvorby. Pre čitateľov môže otvoriť otázku aktuálnosti recepcie tohto autora a podnietiť záujem o preklad jeho neskorej tvorby do slovenčiny. Tým by kniha napomohla aj skorigovať zástoj Kästnera v slovenskom recepčnom ukotvení, v ktorom figuruje skôr ako autor detskej literatúry, a posunúť ho k spisovateľom literatúry závažných tém, pertraktujúcich výzvy doby.“ (doc. PhDr. Margita Gáborová, CSc.)

„Monografie se v interdisciplinární perspektivě zabýva dosud málo probádanou a v literárněvědné germanistice i teatrologii řadou interpretačních stereotypů zatíženou problematikou literární tvorby Ericha Kästnera pro kabarety Výmarské republiky ve 20. letech 20. století. [...] Autorka nechápe apelatívní lyriku jako axiologický a estetický protiklad poezie vysokých nároků, ale vnímá jí jako soubor jiných hodnot – zde spatřuji hlavní přínos interpretační části práce, která podáva citlivou hermeneutickou interpretací Kästnerových sbírek občanské poezie.“ (doc. PaedDr. Petr Kučera, PhD.)

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

Rozmery: 132 x 202 mm, počet strán: 293, tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-173-1

Cena: 14,90 €