TABLIC, Bohuslav (* 1769 – † 1832)

TABLIC, Bohuslav (* 1769 – † 1832)

Bohuslav Tablic (* 6. 9. 1769 České Brezovo, okres Lučenec – † 21. 1. 1832 Kostolné Moravce, dnes časť Hontianskych Moraviec), evanjelický kazateľ, spisovateľ, osvietenský básnik,  literárny historik, jeden zo zakladateľov slovenskej literárnej histórie, prekladateľ literárnych diel, editor, vydavateľ a organizátor literárno-kultúrneho života v začiatočnej fáze slovenského národného obrodenia, sa narodil ako syn učiteľa.

Detstvo prežil v Bíre, Ožďanoch, Lapujtő a Tóthgyörku. Študoval na gymnáziu v Dobšinej (1781 – 83), na Evanjelickom lýceu v Bratislave (1783 – 89) a na univerzite v Jene (1790 – 92), kde sa okrem filozofie a teológie venoval aj štúdiu medicíny, angličtiny a francúzštiny. Počas štúdií v Jene založil spolu s Jurajom Palkovičom učenú spoločnosť Societas slavica – Slovanskú spoločnosť. Bol ev. kazateľom v Horných Rakynčiciach, Acse (od r. 1795), Skalici (od r. 1802) a napokon v Kostolných Moravciach (od r. 1805), kde založil Učenú spoločnosť banského okolia – slovenskú literárnu a vedeckú spoločnosť (1810). Stala sa konseniorom (1827) a neskôr aj seniorom (1801).

Básnicky najproduktívnejší predstaviteľ idylickej línie slovenského osvietenského klasicizmu. Písal sylabické verše (už v Jene) a príležitostné básne (v Horkých Rakynčiciach), teologické, historické, hospodárske knihy s ľudovýchovným zameraním, ale bol aj uznávaným prekladateľom z nemčiny, angličtiny a maďarčiny, organizátorom vzdelávania slovenskej mládeže a buditeľom literárneho života. Jeho najvýznamnejšie dielo sú štyri zväzky Poezye a Paměti. Paměti česko-slovenských básnířův aneb veršovců (1806 – 1812). Časť diela tvorili Paměti česko-slovenských básnířův aneb veršovcův, kterýž se buďto v Uherské zemi zrodili, aneb aspoň v Uhřích byli, ktoré sú prvými dejinami poézie v národnom jazyku a v ktorých Tablic podal biografie a literárnohistorické charakteristiky vyše 70 básnikov a veršovníkov, ktorí sa v Uhorsku narodili alebo v ňom žili v 16. – 18. storočí. Z jeho diela potom vychádzali a nadväzovali naň i neskoršie generácie literárnych historikov.

Literatúra:
PARENIČKA, Pavol, PaedDr., CSc.: Bohuslav Tablic [online]. In: Knižnica, roč. 10, č. 9/2009. Martin: SNK, 2009. [Citované 5. 9. 2014.]  Internet: TU.