Súťaž O Cenu Slovenského učeného tovarišstva (Uzávierka: 15. marca 2020)

Literárny klub BERNOLÁK pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Trnave v spolupráci s mestom Trnava, Trnavským samosprávnym krajom, Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave, Bernolákovou spoločnosťou v Bratislave a redakciou dvojtýždenníka Kultúra v Bratislave

vyhlasujú

XXII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže

o Cenu Slovenského učeného tovarišstva v Trnave 2019/2020

Základné členenie: poézia a próza

Súťažné kategórie: I. kategória žiaci a študenti do 15 rokov, II. kategória od 16 do 30 rokov, III. kategória od 31 rokov vyššie.

Podmienky súťaže: Do súťaže sa môžu prihlásiť autori so svojou nepublikovanou tvorbou poézie a prózy. Súťaž nie je anonymná, práce sa nevracajú. Zaslať možno 5 básní alebo krátke prózy v max. rozsahu 5 strán, t. j. 150 riadkov. Práce je potrebné zaslať štvormo, riadne rozdelené a zopäté do štyroch samostatných častí. Na vrchnom liste každej jednej časti v pravom hornom rohu treba uviesť presné údaje: meno, priezvisko, adresu, vek, kategóriu (poézia, próza). Takisto treba na vrchnom liste uviesť obsah: názvy jednotlivých básní, resp. poviedok. Každý samostatný list označiť v pravom hornom rohu menom autora.

Uzávierka prác je 15. marca 2020.

Práce na obálke označte „literárna súťaž“ a zasielajte na adresu: Miestny odbor Matice slovenskej, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava (v DJP). Bližšie informácie na tel. čísle 0905 852 788.

Upozornenie: Práce po uzávierke nebudú do súťaže prijaté. Práce, ktoré nebudú spĺňať uvedené formálne náležitosti, nebudú hodnotené. Vyhodnotenie súťaže bude uverejnené v regionálnych periodikách, v Slovenských národných novinách, dvojtýždenníku Kultúra, ako aj na matičnej webovej stránke. Predpokladaný dátum vyhodnotenia súťaže je máj 2020. Na vyhodnotenie sú pozývaní iba ocenení účastníci.

Niekoľko slov za organizátorov: Celoslovenská súťaž o Cenu Slovenského učeného tovarišstva je v médiách označovaná za medzinárodnú. Do predchádzajúcich ročníkov sa prihlásili autori zo Slovenska, z Talianska, Španielska, Francúzska, Čiech, z Kanady či Austrálie. Tešíme sa na Vašu účasť.