Slovo o pluku Igorovom: Staroruský hrdinský epos (preložil Jaroslav Rezník)

Slovo o pluku Igorovom: Staroruský hrdinský epos (preložil Jaroslav Rezník)

Staroveká básnická skladba je najčastejšie charakterizovaná ako jedna z najvýznamnejších pamiatok staroruskej literatúry. Dnes vieme, že nie je to úplná pravda. Tento historický epos je aj literárnou pamiatkou starovekej slovanskej literatúry a v istom slova zmysle aj pamiatkou starovekej európskej literatúry. S týmto vedomím mali by sme k nej pristupovať aj z pohľadu historického vývinu  slovenskej literatúry.. Nájdeme v nej totiž i stopy účinkovania cyrilo-metodskej misie na Veľkej Morave, čiže na veľkej časti nášho nespochybniteľného územia.

Slovo o pluku Igorovom je napísané neznámym autorom, priamym účastníkom legendárnych bojov ruských kniežat proti nájazdom Polovcov, u nás známych aj pod menom Kumáni. Dielo je napísané vo veršoch a zo staroruštiny ho do modernej  ruštiny prepísali viacerí bádatelia. Ako jediný básnik sa ho ujal Vasilij Afanasjevič Žukovskij, ktorý sa pokúsil dať eposu väčší lyrický rozmer. Je zaujímavé, že tento text sa našiel v pozostalosti  Alexandra Sergejeviča Puškina, ktorý bol jeho osobným priateľom. No a práve skutočnosť, že tento preklad  vznikol za stolom básnika, sa stala výzvou aj pre nový preklad do slovenčiny, tiež spoza stola básnika, súčasného predstaviteľa modernej slovenskej lyriky. Dielo tak dostalo výrazný rytmus súčasnej doby a slovenskú rýmotvornú spevnosť. Obsahom a ideou je veľmi blízke veľbásni Sama Chalupku Mor ho! Ak prvotná porážka bojovníkov zjednotí, čoskoro sa stáva  víťazstvom. Zreteľnú aktuálnosť dáva eposu aj skutočnosť, že súčasné vojnové strety  medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou sa odohrávajú priamo alebo v blízkosti území, ktoré boli v dávnej minulosti  priestorom bojových stretnutí dobyvačných Polovcov a plukov ruských kniežat.

***
Bibliografický záznam:
Slovo o pluku Igorovom: Staroruský hrdinský epos. Preložil Jaroslav Rezník. Ilustrácie: Milina Zimková. 1. vyd. Nitra: Nitrava, s. r. o., Bratislava v spolupráci s EFSK, 2023.  126 s. ISBN 9788089 869329.  Vyšlo: Edícia Bibliotéka Slavica