Pocta Rázusovcom 2020 (Uzávierka: 20. novembra 2019)

Mesto Liptovský Mikuláš, Múzeum Janka Kráľa a Rázusovie klub spisovateľov v Liptovskom Mikuláši vyhlasujú

literárnu súťaž

Pocta Rázusovcom

Súťaže sa môžu zúčastniť občania SR a ČR s prácami v slovenskom jazyku, ktoré doteraz neboli publikované. Téma je ľubovoľná, odporúčame však nadviazať na tvorivý odkaz Martina Rázusa a Márie Rázusovej-Martákovej (sociálne témy, úcta k rodičom...).

Súťažné kategórie: deti a mládež do 18 rokov a dospelí nad 18 rokov.

Podmienky: Každý autor môže zaslať práce v dvoch kategóriách: poézia – najviac 5 básní a próza – rozsah maximálne 3 normostrany. Súťaž je neanonymná, každá práca musí obsahovať meno, priezvisko, kontaktné údaje a vek autora.

Súťažné práce treba poslať v troch papierových kópiách na adresu: Rázusovie dom, Vrbická 312, 031 01 Liptovský Mikuláš a zároveň elektronicky:
packa.stefan@gmail.com.

Uzávierka súťaže je 20. novembra 2019.

Práce vyhodnotí odborná porota, víťazné práce budú odmenené, prezentované a publikované v zborníku, ktorý bude k dispozícii na vyhlásení výsledkov súťaže 11. decembra 2019.

Bližšie informácie: Štefan Packa, tel.: 0944 536 985