Peter Maca: Rosu dajte nebesá zhora: Príručka k službám Božím. (2022)

Prihovor autorov
Verba volant, scripta manet – toto latinské príslovie azda najpriamočiarejšie vystihuje prvotnú príčinu vzniku príručky k službám Božím a zápisníku v jednom. Služby Božie rýchlo plynú a sú neopakovateľné, preto poznačiť si podnetnú myšlienku, novú informáciu je chvályhodné. Prvotný zámer kreovať poznámkový blok obsahujúci esenciu konfirmačných vedomostí a priestor pre písomnú kontrolu povinnej účasti konfirmandov na službách Božích kňazom bol neskoršie rozšírený pre prakticky všetky vekové kategórie návštevníkov kostolov - dorast, konfirmandov, mládež, dospelých, seniorov i príležitostných účastníkov mimo ECAV. A hoci iniciačné rokovania s konkrétnym vydavateľstvom nepriniesli pre autorov akceptovateľnú ponuku, realizáciu celého diela fundamentálne podporil Považský seniorát a Trenčiansky samosprávny kraj. Ich zásluhou sa náboženská literatúra môže rozrásť popri spevníkoch a učebnici pre konfirmandov o úplne nový segment. Pôvodné univerzálne stvárnenie príručky bolo následne modifikované pre používateľov na území Považského seniorátu, nakoľko na ploche nedieľ v bezslávnostnej polovici cirkevného roka boli zachytené významné osobnosti evanjelického vierovyznania z Trenčianskeho kraja. Toto rozhodnutie môže byť zároveň impulzom pre ostatné senioráty ECAV na Slovensku k obdobnej tvorbe. Tešíme sa, že k tomuto dielu sa pozitívne postavila Rada školy pri Spojenej škole Moravské Lieskové aj vedenie Spojenej školy Moravské Lieskové, ktoré metodicky schválilo používanie tejto publikácie ako učebný materiál pre výučbu náboženskej výchovy ECAV.
Nuž, požehnane užívajte, zapisujte, značte: „ aby ste pamätali na predpovedané slová svätých prorokov a na prikázanie Pána a Spasiteľa, ktoré vám zvestovali vaši apoštolovia.“ (2 Pt 3, 2)
Mgr. art. Ján Maca, riaditeľ Úradu ECAV v ČR, promovaný dizajnér, ThDr. Peter Maca, konsenior POS ECAV a školský dekan

***
Bibliografický záznam:
Peter Maca: Rosu dajte nebesá zhora...: Príručka k službám Božím. Ilustrácie Ján Maca.  Moravské Lieskové: Cirkevný zbor ECAV Moravské Lieskové, 2022,118 s. ISBN 978-80-972356-4-2 (brož).