MACA, Peter: Púť, hľa, dlhá...: Dejiny ev. a. v. zboru v Moravskom Lieskovom (2018)

MACA, Peter:  Púť, hľa, dlhá...: Dejiny ev. a. v. zboru v Moravskom Lieskovom (2018)

Posudok na dielo Evanjelický cirkevný zbor v Moravskom Lieskovom v premenách 19. a 20.storočia:

Nový príspevok do regionálnej historiografie je vždy vzácny, o to väčšmi, keď je erudovanou prácou, ktorá spĺňa všetky kritériá kvalitného vedeckého diela. Tému,  ktorú si zvolil autor tejto publikácie regionálni historici v súčasnosti nezanedbávajú. Históriu evanjelických a. v. cirkevných zborov na Slovensku pomerne často spracúvajú najmä študenti v diplomových, či rigoróznych prácach. Od takýchto prác oprávnene predpokladáme určitú kvalitu, pretože ich vznik pozitívne ovplyvňovalo akademické, teda profesionálne prostredie. V minulosti túto tému spracovávali väčšinou kňazi pôsobiaci v príslušných cirkevných zboroch alebo cirkevníci, napr. kronikári, ktorí mali prístup k archívnym záznamom súvisiacich s históriou zboru. Aj Evanjelický zbor v Moravskom Lieskovom mal už svoju históriu spracovanú ešte pred autorským počinom ThDr. Petra Macu. Prácu evanjelického farára ThDr. Štefana Adamoviča: Stručné dejiny ev. a. v. sboru moravsko-lieskovského z roku 1928 sám P. Maco uznal za prioritný prameň v oblasti vydanej literatúry súvisiacej s danou témou. Autor však pri koncipovaní diela nešiel vychodenou cestou – nemienil len doplniť už existujúcu prácu, a teda prevziať z nej väčšinu údajov z histórie zboru, čo viac-menej urobil miestny farár Michal Masár roku 1988, ale postavil sa k téme ako k predmetu nového bádania. Neuspokojil sa so zdrojmi údajov a informácií, aké mal k dispozícii Š. Adamovič, ale uskutočnil štúdium archívneho materiálu vo všetkých archívoch, v ktorých mohol nájsť údaje k danej téme. Tieto vedomosti o histórii zboru doplnil príslušnou literatúrou, ktorá mu poskytla potrebný materiál k vyriešeniu úlohy ako vsadiť históriu zboru do všeobecnejších historických súvislostí. Rozsiahla heuristická práca – veľký objem získaných údajov, dovolili autorovi rozdeliť svoje dielo do niekoľkých častí – kapitol. V nich sa nezaoberá len históriou evanjelického zboru. Prv ako k tomu dôjde, predstaví čitateľovi prírodné a geografické podmienky Moravského Lieskového, ale i susedného Dolného Srnia, pretože aj táto obec je úzko spätá s históriou zboru. Ďalšie kapitoly sa týkajú histórie samého zboru. Svojím členením pripomínajú koncepciu vlastivednej monografie, pretože historický vývoj zboru sa odohráva na pozadí udalostí súvisiacich so všeobecnou slovenskou históriou. Takýmto spôsobom sa autorovi podarilo podať ucelený pohľad nielen na históriu moravskolieskovského cirkevného zboru, ale vďaka tejto syntéze má dielo ambície stať sa hodnotným príspevkom ku kvalitnejšiemu poznávaniu slovenských cirkevných dejín vôbec. Veľkým pozitívom práce je, že autor ponúka čitateľovi históriu predovšetkým prostredníctvom archívnych prameňov. História zboru sa tak objavuje v zreteľnejšom svetle a priam osviežujúco pôsobia ukážky dobovej korešpondencie ako aj bohatá obrazová príloha, obsahujúca pomerne veľký počet dobových fotografií ilustrujúcich život cirkevného zboru, ale aj reprodukcie unikátnych archívnych prameňov – stavebné plány a projekty kostola i fary, školských budov a pod. Dielo vhodne doplňujú svedomito vyhotovené štatistiky vo forme grafov a tabuliek, ktoré prinášajú údaje z rozličných oblastí histórie Moravského Lieskového s dôrazom na evanjelickú časť obyvateľstva.
Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že dielo P. Macu Evanjelický cirkevný zbor v Moravskom Lieskovom v premenách 19. a 20.storočia spĺňa všetky predpoklady na to, aby sa dostalo k čitateľovi v knižnej forme.
PhDr. JOZEF KARLÍK, historik

***
Bibliografický záznam:
MACA, Peter:  Púť, hľa, dlhá...: Dejiny ev. a. v. zboru v Moravskom Lieskovom. Foto: Peter Maca, Viera Macová, Ján Maca- Obálka: Ján Maca. 2. rozš. a doplnené vydanie.  Moravské Lieskové: Cirkevný zbor ECAV Moravské Lieskové, 2018. 252 s. ISBN 978-80-972356-2-8.