Mária Bátorová: Moment na moment

Mária Bátorová: Moment na moment

Mária Bátorová, Významná slovenská spisovate¾ka, je mnohorozmerná autorka, ktorá sa okrem vedeckej práce ( devä monografií a tabuizovaných autoroch) venuje všetkým žánrom beletrie a publicistiky ako aj v pedagogickej èinnosti.

Knižne však mohla publikova až po roku 1989. Od poèiatku kombinovala vo svojej tvorbe básne a poviedky. Básnická zbierka Moment na Moment vznikla v èase koronavírusu a jej jej desiatou beletristickou knihou. Je èlenkou domácich a zahranièných spoloèností, zakladate¾skou a vedúcou osobnosou. Je držite¾kou mnohých domácich a zahranièných ocenení, jej diela boli preložené do sedemnástich jazykov.

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

Rozmery: 125 x 180 mm, poèet strán: 61 , tvrdá väzba  

ISBN 978-80-8202-196-0

Cena: 7,90  €