Propozície v rámci XV. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe LITERÁRNY LUČENEC 2022 (Uzávierka: do 5. 10. 2022)

Propozície v rámci XV. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe LITERÁRNY LUČENEC 2022 (Uzávierka: do 5. 10. 2022)

Vyhlasovateľ súťaže: Novohradská knižnica –

kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja

Súťaž podporilo mesto Lučenec

 

Poslanie a cieľ súťaže

Prezentáciou vlastnej literárnej tvorby umožniť nadaným deťom, študentom i dospelým formou celoštátnej (Slovensko) súťaže konfrontáciu s inými, možnosť rozvíjať svoj talent a tvorivosť, podporovať ich v ďalšom umeleckom zameraní, umožniť získať nové poznatky a kontakty v oblasti literárnej tvorby.

Podujatie je venované spomienke na významnú slovenskú spisovateľku BOŽENU SLANČÍKOVÚ-TIMRAVU (* 2. 10. 1867 – † 27. 11. 1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.

 

Zásady súťaže

1. Vekové kategórie súťaže:

a) 5. – 9. ročník základných škôl a osemročných gymnázií

b) stredné školy

c) dospelí

 

2. Literárne formy súťaže:

* poézia

* próza

 

3. Súťažné práce nesmú byť zaslané do iných súťaží, t. j. musia byť pôvodné a doteraz nezverejnené, nesmú byť prevzaté a kopírované z akýchkoľvek zdrojov.

 

4. Práce žiadame zasielať v 3 papierových kópiách, ako aj e-mail poštou s uvedením:

– názov práce, meno autora, bydlisko – adresa, kontaktné telefónne číslo, e-mailová adresa;

– u žiakov základných a stredných škôl: názov práce, meno autora, adresa školy, ročník, vek autora, meno príslušného pedagóga, kontaktný údaj školy a autora (príloha – návratka).

 

5. Maximálny rozsah prác: poézia: 3 – 5 básní; próza: 1 – 2 práce, maximálne 5 strán formátu A4

 

6. Písomné príspevky späť nezasielame ani na vyžiadanie.

 

7. Súťažné práce hodnotí odborná porota.

 

8. Cestovné výdavky sú hradené oceneným súťažiacim vo všetkých kategóriách súťaže. Cestovné výdavky sú hradené sprievodu – 1 osobe (účastníka súťaže do veku 18 rokov) – kategória: 5. – 9. ročník základných škôl a osemročných gymnázií; kategória: stredné školy. Cestovné náklady pre ocenených účastníkov, resp. ich sprievodu budú preplatené na základe predložených platných cestovných lístkov verejnej hromadnej dopravy, resp. preplatenie nákladov na prepravu prostredníctvom osobného dopravného prostriedku vo výške spotreby PHM uvedenom v technickom preukaze.

 

9. Termín zaslania prác je do 5. 10. 2022 na kontakt: Denisa Šebová, Mgr. Monika Šatarová

Adresa: Novohradská knižnica, Ulica J. Kármana 2/2, 984 01 Lučenec

Tel.: 047/4326369, 4511932

E-mail: literarny.lucenec@nklc.sk

10. Víťazi jednotlivých kategórií budú včas upovedomení o výsledkoch a následne dostanú pozvánku na slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže, ktoré sa uskutoční 24. 11. 2022 v prednáškovej sále Novohradskej knižnice v Lučenci.

 

Prílohu č. 1 Súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby Novohradskej knižnice za účelom vyhodnotenia súťažných prác, ktorá je zverejnená na webových stránkach knižnice (www.nklc.sk/-rocnik-2022.html), zašlite spolu so súťažnými prácami na uvedené adresy.