Literárna Senica Ladislava Novomeského (Uzávierka: 15. septembra 2021)

Literárna Senica Ladislava Novomeského (Uzávierka: 15. septembra 2021)

Literárna Senica Ladislava Novomeského (LSLN), celoslovenská autorská súťaž v poézii a pró­ze, už viac ako 30 rokov ponúka príležitosť konfron­tovať prvé literárne pokusy s názormi odbornej po­roty, ktorú zastrešuje Literárne informačné centrum Bratislava a ktorú tvoria renomovaní literáti. Vyhla­sovateľmi súťaže sú tradične Trnavský samospráv­ny kraj, Záhorská knižnica v Senici, Mesto Senica, Literárne informačné centrum Bratislava a Spoloč­nosť Ladislava Novomeského Bratislava.

Minulý ročník sa niesol v znamení zmien – pri­hlasovanie formou elektronickej prihlášky, anonym­né posudzovanie súťažných príspevkov porotou a posun uzávierky na15. septembra 2021.

„Vzhľadom na situáciu nebolo v minulom ročníku možné uskutočniť slávnostné vyhodnotenie laureátov a hodnotiace semináre ako osobné stretnutie účast­níkov, porotcov, organizátorov a verejnosti. Podari­lo sa nám však úspešne preniesť aktivity, ktoré kaž­dý ročník LSLN uzatvárajú, do virtuálneho priesto­ru. Vzhľadom na neistú prognózu počítame s online vyhodnotením i pri tomto ročníku,“ uviedla Silvia Sa­meková, riaditeľka Záhorskej knižnice.

Všetky informácie potrebné na prihlásenie do XXXV. ročníka súťaže nájdu záujemcovia na we­be www.zahorskakniznica.eu, v hlavnom menu, od­kaz Projekty.

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

Literárnu súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partne­rom podujatia.

(Zdroj: www.zahorskakniznica.eu/category/literar­na-senica-ladislava-novomeskeho-2021)