Kolokvium k antológii poézie o Dunaji v Sofii 2019 (15. 6. – 20. 6. 2019)

Kolokvium k antológii poézie o Dunaji v Sofii 2019 (15. 6. – 20. 6. 2019)

Na snímke Večer poézie v Národnom literárnom múzeu v Sofii 19. 6. 2019 (zľava): riaditeľ múzea básnik Atanas Kapralov, čestný predseda Združenia spisovateľov Srbska Radomir Andrić, predseda SSS Miroslav Bielik, predseda Zväzu bulharských spisovateľov Bojan Angelov. Foto: archív NLM

 

V dňoch 15. 6. – 20. 6. 2019 sa zúčastnila delegácia Spolku slovenských spisovateľov na pozvanie Združenie spisovateľov Bulharska (ZSB) na Kolokviu k antológii poézie o Dunaji v Sofii a výjazdu do Kozloduje, kde je pamätné miesto národnooslobodzovacieho vystúpenia Botevovej čaty.

Hlavným organizátorom kolokvia bolo ZSB. Cieľom projektu bala príprava a vydanie antológií národných poézií o Dunaji. Na kolokviu sa rekapitulovali doterajšie výsledky a diskutovalo sa o ďalšom možnom postupe.

Súčasťou podujatia bol aj literárny večer hostí v Národnom literárnom múzeu v Sofii a výjazd na pamätné miesto národnooslobodzovacieho vystúpenia Botevovej čaty v Kozloduji. Na viacerých spomínaných podujatiach v Sofii sa zúčastnilo spolu asi 600 divákov a v Kozloduji, kde je aj Múzeum Christa Biteva, za zúčastnilo asi  200 návštevníkov.

Na kolokviu sa zúčastnili za SSS Miroslav Bielik a Miroslav Demák, preklad textov a podkladov na kolokvium a literárny večer Irena Dimova, spracovanie projektu Martina Nemsilajová, zahraniční hostia na kolokviu boli: Bojan Angelov, Atanas Zvezdinov, Dimitar Christov (Bulharsko), Radomir Andrić, Jeremija Lazarević, Milan Panić (Srbsko), Kinga Eros, Barbara Rózsássy (Maďarsko), Dimitrij Burago (Ukrajina), a iní.

Zámerom a hlavným prínosom podujatia bolo prehĺbenie spolupráce, plánovanie nových spoločných projektov a ich prezentácia  odbornej verejnosti – členom spolupracujúcich spisovateľských organizácií podunajských krajín, literárnym vedcom, pedagógom i širokej verejnosti.

 

Na snímke Atanas Zvezdinov pri prednese poézie počas literárneho večera hostí v Národnom literárnom múzeu v Sofii. Foto: archív NLM

 

Na kolokviu v Sofii sa okrem rekapitulácie doterajších výsledkov medzinárodného projektu diskutovalo najmä o ďalšom možnom postupe prekladov vybraných básní klasikov do jednotlivých národných jazykov zúčastnených krajín, čo je finančne náročné a zatiaľ ostáva na pleciach tej-ktorej spisovateľskej organizácie. Účastníci sa zhodli v potrebe informovať o projekte príslušného eurokomisára v rámci novo formovaných štruktúr EÚ. Vzájomná informovanosť o prekladoch by okrem iného mala smerovať k utvoreniu databázy prekladov poézie o Dunaji, a to nielen o poézii klasikov. Viacerí účastníci kládli dôraz na prípravu antológií súčasných básnikov a na mapovanie textov ľudovej slovesnosti viažucej sa k Dunaju, veľrieke čo spája aj úsilie zúčastnených spisovateľských združení. V tomto kontexte pripravuje Spolok slovenských spisovateľov antológiu poézie Od Tatier k Dunaju – s básňami súčasných autorov o Dunaji (výzva je zverejnená v Literárneho týždenníku 25 – 26/2019).

 

(Zdroje: Miroslav Bielik: Kolokvium v Sofii a antológia bulharskej poézie: Dunajské hranice. In: Literárny týždenník 25 – 26 z 3. 7. 2019; Inf.: Miroslav Demák)

 

Účasť slovenských zástupcov na podujatí podporil z verejných prostriedkov Fondu na podporu umenia.