JURINOVA JESEŇ – Uzávierka súťaže: 15. september 2015

JURINOVA JESEŇ – Uzávierka súťaže: 15. september 2015

Kysucký festival duchovnej tvorby –

Celoslovenská literárna súťaž duchovnej tvorby

*
Organizátori:
Žilinský samosprávny kraj
Kysucká knižnica v Čadci
Obec Klokočov
Farnosť Turzovka

Mediálni partneri:
Kultúra – Dvojtýždenník závislý od etiky
Katolícke noviny
Kysuce – Nezávislý týždenník Kysučanov
My – Kysucké noviny
Kysucký večerník
Rádio LUMEN
Kysucká televízia

Beseda v Kysuckej knižnici v Čadci.
Na fotografii spisovateľ Pavol Hrtús Jurina

Vyhlasujú 11. ročník 

 

Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej  tvorby

JURINOVA JESEŇ

v kategóriách poézia a próza

PODMIENKY SÚŤAŽE:
1. Literárnej súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne publikované.
2. Súťažné práce v kategóriách - poézia a próza sú duchovne zamerané a písané v slovenskom jazyku.
3. Každý autor môže do súťaže zaslať najviac 5 poetických resp. prozaických útvarov v maximálnom rozsahu 10 normostránok.
4. Súťažiaci zasiela svoje práce so sprievodným listom, ktorý musí obsahovať: meno a priezvisko súťažiaceho, kontaktné údaje (adresu, tel. číslo príp. číslo mobilu, e-mail). Dobrovoľne môže uviesť: vek a zamestnanie, príp. svoju účasť v iných súťažiach. Ak zasiela viac súťažných prác, uvedie ich súpis na sprievodnom liste. Pri názve každej súťažnej práce uvádza svoje meno a priezvisko.
5. Súťažné práce je potrebné zaslať na e-mail: jurin@kniznica-cadca.sk vo formáte textových editorov MS Word (doc.), resp. Open Office. Autori, ktorí nepracujú s počítačom a nevyužívajú na komunikáciu internet, posielajú súťažné práce napísané strojom na adresu: Kysucká knižnica v Čadci, Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca. Na ľavú stranu obálky uvedú označenie „JURINOVA JESEŇ 2015“.
6. Uzávierka súťaže je 15. septembra 2015.
7. Zaslané súťažné práce bude hodnotiť odborná porota, zostavená zo známych slovenských spisovateľov a literárnych teoretikov, ktorí navrhnú autorov na ocenenia v zmysle „Štatútu Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza JURINOVA JESEŇ“.
8. Vyhodnotenie  literárnej súťaže sa uskutoční v závere mesiaca október 2015. Na vyhodnotenie budú pozvaní súťažiaci podľa návrhu odbornej poroty.
9. Organizátori súťažné texty nevracajú späť a nebudú sa ani jednotlivo vyjadrovať k zaslaným súťažným prácam. Odborná porota sa vyjadrí iba k vybraným prácam autorov pozvaných na záverečné vyhodnotenie súťaže.
 

Viac o súťaži: Jurinova jeseň – Kysucká knižnica v Čadci.

 

Medialón: Pavol Hrtus Jurina, predstaviteľ slovenskej exilovej literatúry. [Zostavila Viera Višňáková, Úsek regionálnej dokumentácie a výskumu regionálnej literatúry.] Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, 2014. dostupné v internete: <TU>.
 

(Uverejnené 15. júla 2015)