Jašíkove Kysuce 2020: 52. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov (Uzávierka súťaže: 15. októbra 2020)

Jašíkove Kysuce 2020: 52. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov (Uzávierka súťaže: 15. októbra 2020)

Organizátori:

Žilinský samosprávny kraj

Kysucká knižnica v Čadci – hlavný organizátor

Spolok slovenských spisovateľov – odborný garant súťaže

Literárny fond

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska

Kysucká kultúrna nadácia

Spoluorganizátori:

Mesto Turzovka

Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka

Hlavný partner projektu:

Fond na podporu umenia

Mediálni partneri:

KYSUCE – Nezávislý týždenník Kysučanov

MY – Kysucké noviny

Dotyky – časopis pre mladú literatúru a umenie

Literárny týždenník – časopis Spolku slovenských spisovateľov

KTV – Kysucká televízia

mojeKysuce.sk

vyhlasujú

Celoslovenskú literárnu súťaž

JAŠÍKOVE KYSUCE 2020

autorskú súťaž mladých prozaikov, ktorí svoju tvorbu ešte knižne nepublikovali.

Súťažné príspevky budú postupne uverejňované na webovej stránke www.jasikovekysuce.sk v poradí, v akom budú prichádzať. Vyjadrovať sa k nim bude odborná porota pozostávajúca zo zástupcov Spolku slovenských spisovateľov, Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska a Literárneho fondu.

Termín uzávierky:

Súťaž bude uzatvorená 15. októbra 2020. Súťažné prózy, ktoré budú knižnici doručené po uzávierke, nebudú zaradené do súťaže.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v dňoch 26. – 27. novembra 2020. Pozvánky na vyhodnotenie s konkrétnym termínom dostanú finalisti, ktorých vyberie odborná porota.

Podmienky súťaže:

Do súťaže sa môžu zapojiť autori od 10 do 35 rokov svojimi krátkymi prózami:

1. kategória: próza – dospelí od 18 do 35 rokov

2. kategória: próza – mládež od 10 do 18 rokov

3. kategória: esej – dospelí od 23 do 35 rokov

V prípade, že súťažné texty nedosiahnu požadovanú úroveň, porota ceny neudelí.

Súťažiaci zašlú svoje príspevky elektronickou poštou na e-mail: jasik@kniznica-cadca.sk v elektronickej forme vo formátoch MS Word (doc.) a Open Office.

Bitmapový dokument, ktorý bol vytvorený napr. skenovaním rukopisu, alebo hárok s ručne písaným obsahom

sa nepovažujú za relevantný textový podklad.

Súťažiaci, ktorí spĺňajú určenú vekovú kategóriu – mladí prozaici od 10 do 35 rokov –, môžu zaslať jednu poviedku (rozsah poviedky max.10 normostrán formátu A4). Literárni historici, začínajúci vedci a kritici zašlú jednu esej (rozsah eseje max. 5 normostrán formátu A4).

So súťažným príspevkom je potrebné zaslať okrem mena a priezviska autora i stručný životopis, miesto bydliska, vek a telefónne číslo, prípadne aj autocharakteristiku.

Súťažiaci poskytnutím svojich osobných údajov udeľuje súhlas s ich využitím na účel organizačného zabezpečenia súťaže „Jašíkove Kysuce“ počas jej trvania.

Na vlastnú žiadosť autora môžu byť jeho práce zverejnené pod pseudonymom. V tom prípade jeho vlastné meno bude použité iba na potreby spojené s organizáciou súťaže (prezenčná listina, diplom a iné).

Literárnu súťaž z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Spolufinancovanie zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.