Druhý ročník literárnej súťaže ROZLET

Literárne umenie, občianske združenie vypisuje od 15. 1. 2020 do 20. 4. 2020 druhý ročník literárnej súťaže Rozlet pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl, gymnázií sústredených okolo literárnych krúžkov. Tvorba bude rozdelená do vekových kategórií od 10 –18 rokov. V prípade, že nemáte príležitosť spolupracovať v literárne činnom krúžku, máte možnosť prihlásiť sa do súťaže aj individuálne. Súťaž až do vyhodnotenia víťazov prebieha anonymne.

Cieľom súťaže je motivovať deti, mládež a podporovať kreativitu vo vzťahu k literatúre, umožniť verejnú prezentáciu a konfrontáciu vlastnej literárnej tvorby s verejnosťou.

Podmienky súťaže: Práce musia byť napísané v slovenskom jazyku, písané na počítači, odoslané cez https://www.literarneumenie.sk.

Téma: JA A SVET OKOLO Literárny žáner sa nevymedzuje (básne, príbehy, rozprávky vo vzťahu k prírode, k ľuďom, zvieratám a iné témy, rezonujúce v duši mladého človeka vo vzťahu k sebe a spoločnosti):

– v próze najviac 4 500 znakov (3 normostrany),

– v poézií najviac 3 básne.

Víťazné príspevky z iných celoslovenských súťaží sa do súťaže nezaraďujú! Výnimkou sú príspevky víťazov v triednych a školských kolách. Vyplňte prihlášku! Práce posielajte prostredníctvom www.literarneumenie.sk.

Súťaž bude hodnotená dvoma spôsobmi:

1. Do hodnotenia literárnych prác sa môžu zapojiť učitelia spoločne so žiakmi na hodinách literatúry, vedúci literárnych krúžkov a iní... Online hlasovanie dáva príležitosť porovnávať úroveň súťažiacich prác.

2. Súbežne odborná porota vyhodnotí vlastné poradie autorských prác, ktorá:

– následne usporiada s víťazmi jednotlivých kategórií slávnostné odovzdávanie ocenení z oboch spôsobov vyhodnotenia,

– s víťazmi sa uskutoční rozhovor do literárnej relácie Literárny podvečer. Rozhovor odvysiela regionálna spoločnosť Média Modra, s. r. o. Usporiadatelia súťaže v spolupráci s redakciou Literárneho týždenníka zverejnia výsledky súťaže v oznamoch novín Literárneho týždenníka.

Výsledky súťaže budú zverejnené na stránke https://www.literarneumenie.sk. týždeň pred slávnostným odovzdávaním cien víťazom. Organizátori si vyhradzujú právo šíriť súťaž do škôl s vyučovacím jazykom slovenským na území Slovenska, v časopisoch zameraných na šírenie literatúry.

Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční 20. 5. 2020 o 15. hod. v Krajskej knižnici Juraja Fándlyho (Rázusova 1 Trnava). Cestovné sa účastníkom neprepláca.

VIERA VALACHOVIČOVÁ-RYŠAVÁ