Dolnozemské zlaté pero (Uzávierka súťaže: 1. 5. 2020)

Spolok Slovákov z Bulharska

vyhlasuje

I. ročník literárnej súťaže

Dolnozemské zlaté pero

Vyhlasovateľ súťaže: Spolok Slovákov z Bulharska

 

Poslanie súťaže:

Súťaž bude prebiehať elektronickou formou, výstupom bude zborník v elektronickej podobe. Poslaním súťaže je podporiť literárnu tvorbu Slovákov žijúcich na Dolnej zemi s cieľom inšpirovať a prezentovať mladú generáciu v literárnej tvorbe v materinskom jazyku s možnosťou rozvíjať svoj talent a prostredníctvom literárnych časopisov uverejniť svoju tvorbu na Slovensku.

Súťaž podporuje časopis Dotyky (časopis SSS pre mladú literatúru a umenie) a časopis Fajauka (časopis Spolku Slovákov z Bulharska).

Propozície literárnej súťaže:

Súťaž je určená Slovákom, ktorí žijú na Dolnej zemi (Slováci z Bulharska, Slováci z Rumunska, Slováci z Juhoslávie, Slováci z Maďarska) a tvoria v slovenskom

jazyku, a Slovákom, ktorí žijú na území Slovenska a majú pôvod na Dolnej zemi.

Uzávierka súťaže je 1. 5. 2020. Práce zaslané po tomto termíne nebudú do súťaže zaradené, a po súhlase autora môžu byť zaradené do ďalšieho ročníka súťaže.

Podmienky súťaže:

1. Súťažné práce musia byť pôvodné, doteraz nepublikované, nesmú byť zaslané do iných súťaží a musia byť napísané v slovenskom jazyku.

2. Práce musia byť označené a musia obsahovať: – názov práce, meno autora, bydlisko – adresa, krajina, vek, kontaktné údaje, súťažná kategória;

v prípade účastníkov zo Slovenska treba uviesť pôvod a vzťah k Slovákom z Dolnej zeme; súhlas so spracovaním osobných údajov; – úprava prác: Times New Roman; veľkosť 12; riadkovanie 1,5;

3. Práce treba zaslať e-mailom na adresu: zlatepero.ssb@gmail.com.

4. Maximálny rozsah prác: poézia: 3 – 5 básní; próza: 1 – 2 práce, maximálne 5 strán formátu A4.

5. Výsledky súťaže oznámi vyhlasovateľ súťaže po vyhodnotení na webových stránkach www.ssb.sk.

Víťazi budú upovedomení o výsledkoch a bude im poštou zaslaný diplom. Ocenené práce vyjdú v elektronickom zborníku, ktorý bude zverejnený na webovej

stránke. Vybrané texty uverejnia časopisy Dotyky a Fajauka. Organizátor si vyhradzuje právo redakčnej úpravy publikovaných textov po konzultácii s autorom. Víťazné súťažné práce v kategórii dospelí, resp. gymnáziá a ostatné stredné školy môže uverejniť aj Literárny týždenník – časopis Spolku slovenských spisovateľov.

Kategórie:

POÉZIA: I. kategória: základné školy; II. kategória: gymnáziá a ostatné stredné školy; III. kategória: dospelí

PRÓZA: I. kategória: základné školy; II. kategória: gymnáziá a ostatné stredné školy; III. kategória: dospelí

Súťažné práce hodnotí odborná porota zložená zo spisovateľov pôsobiacich na Dolnej zemi a na Slovensku.

Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.

Vyhlásenie výsledkov: 5. júl – Deň zahraničných Slovákov

Kontaktná osoba: Katarína Koňariková, koordinátorka súťaže, www.ssb.sk, e-mail: zlatepero.ssb@gmail.com; spolokssb@gmail.com