Dalimír Hajko: Literatúra ako existenciálna komunikácia

Dalimír Hajko: Literatúra ako existenciálna komunikácia

Monografická práca z oblasti literárnej vedy Literatúra ako existenciálna komunikácia, ktorej autorom je prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc., skúma súvislosti medzi tvorbou umeleckej literatúry (poézie a prózy), li­teratúry faktu, filozofickými východiskami a autorskými zámermi tvorcov. Analýza vzťahu filozofickej a umeleckej roviny zovšeobecnenia reflexie skutočnosti – nielen jej po­znávania, ale aj formovania novej ľudskej situácie – posky­tuje možnosti prieniku do poznania a interpretácie širokých kultúrno-civilizačných súvislostí.

Kniha je rozdelená na tri časti – prvá je venovaná všeobec­ným teoretickým a metodologickým východiskám, v dru­hej sa autor pokúša o literárnovedné prieniky do tvorivých koncepcií relevantných spisovateľských osobností a tretia obsahuje príklady ich aktuálnej literárnokritickej aplikácie na diela súčasnej, najmä slovenskej literárnej tvorby v du­chu slov Artura Schlessingera: „Ak chceme prežiť, musíme mať nápady, víziu a odvahu.“ Práve kniha Dalimíra Hajka je dôkazom pravdivosti tejto myšlienky. Len veľké osobnos­ti dokážu inšpirovať a stimulovať ľudského ducha. Literatúra a veda, poézia a próza, ktoré tvoria umelecký text v symbió­ze s vedeckým vysvetľovaním skutočnosti, sú toho dôkazom. Invenčný spisovateľ umeleckými prostriedkami inšpiruje čitateľa, núti ho zamyslieť sa nad problémami života a smr­ti, spoločnosti ako aj samotného jednotlivca v kontexte s fi­lozofiou bytia. Jasne vyhranený autor tejto práce – pedagóg a vedec, literát a esejista v jednom, ponúka čitateľovi sku­točnú delikatesu.

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

Rozmery: 120 x 185 mm, počet strán: 167, tvrdá väzba

ISBN 978-80-8202-103-8

Cena: 10,00 €